8 august 2022
Chisinau
Social

Sindicaliștii din ramura construcției de mașini și-au trasat obiectivele

Loading
Social Sindicaliștii din ramura construcției de mașini și-au trasat obiectivele
Sindicaliștii din ramura construcției de mașini și-au trasat obiectivele
Vocea poporului

Pe data de 2 septembrie curent, în incinta Casei Sindicatelor din Moldova, și-a desfășurat lucrările Congresul al VII-lea al Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Indus­tria Constructoare de Automobile și Mașini Agricole.

Congresul a ascultat raportul de activi­tate al sindicatului ramural pentru perioa­da 2015-2020, prezentat de președintele Federației, Boris Babici, și raportul comisiei de cenzori.

În raportul de activitate a fost făcută o analiză amplă activității sindicatului de ramu­ră în perioada de după Congresul VI pentru realizarea obiectivelor strategice trasate, fi­ind dezvăluită detaliat contribuția Sindicatu­lui la apărarea intereselor profesionale, eco­nomice și sociale ale angajaților din branșă, membri de sindicat, a drepturilor sindicale și de muncă. De asemenea, au fost abor-date chestiuni ce țin de securitatea și sănătatea în muncă, amplificarea relațiilor internaționale, activitatea informațională etc.

De asemenea, în documentul prezentat este constatat faptul că, în pofida condițiilor actuale, destul de dificile, intreprinderile din ramură găsesc posibilitatea de a moderniza, de a elabora și a lansa în producție noi tipuri de mașini și utilaje adaptate la cerințele eco­nomiei de piață. Totodată, s-a remarcat că potențialul întreprinderilor din ramură este în stare să soluționeze pe deplin problema asigurării țării cu principalele mașini agrico­le. În acest context, raportorul a accentuat că susținerea de către stat e indispensabi­lă atât pentru producătorii autohtoni de tehnică agricolă, cât și pentru producătorii din sectorul agrar. De aceea, ramura ar tre­bui privită ca element principal al strategiei economice în dezvoltarea producției agrico­le din țară.

O atenție deosebită a fost acordată și importanței Convenției ramurale și a Con­tractelor Colective de Muncă la nivel de în­treprindere și a rolului securității și sănătății în muncă. În aceeași ordine de idei, s-a subliniat importanța creării Comitetelor de securitate și sănătate în muncă la întreprin­derile din ramură.

În documentul prezentat de președintele Sindicatului de ramură și-a găsit oglindire și rolul Laboratorului de control al factorilor de risc, creat de CNSM pentru efecturea mă­surilor instrumentale ale următorilor factori de risc: iluminatul, microclimatul, zgomotul, vibrația câmpurilor electromagnetice la lo­curile de muncă.

Gheorghe Gangură, inspector pentru se­curitatea și sănătatea în muncă al Sindicatu­lui de ramură, a relevat, în discursul său, că în perioada de referință sindicatul ramural s-a implicat activ în constituirea comitetu­lui sectorial pentru formarea profesională în domeniul fabricării de mașini, utilaje și echipamente. El a adăugat că comitetele sectoriale reprezintă o platformă de dialog social dintre reprezentanții pieței muncii și instituțiile de învățămînt, cu scopul de a in­dentifica necesitățile agenților economici și a le include în procesul de formare profesi­onală.

De asemenea, a fost remarcat și fap­tul că în perioada de referință a continuat procesul de elaborare a noilor standarde ocupaționale și s-a propus să fie urgentată elaborarea standardelor de către Comitetele sectoriale sau să fie preluate aceste standar­de de la alte țări din UE.

Pentru susținerea potențialului industri­al, a revitalizării economice a țării, orientării spre crearea unor oportunități de ocupare a forței de muncă, precum și pentru atrage­rea investițiilor și revenirea acasă a munci­torilor emigranți, pe parcursul ultimilor ani, sindicatul ramural a sprijinit și promovat implementarea Legii cu privire la parcurile industriale și a zonelor economice libere. În context, Sindicatul a identificat un șir de propuneri parvenite de la Organizația de ti­neret din ramură, a căror implementare va contribui la creșterea nivelului de trai, la re­ducerea migrației, diminuarea șomajului în rândul tinerilor și la asigurarea acestora cu spațiu locativ.

Alte acțiuni ale sindicatului ramural în­treprinse în perioada de referință au fost axate pe promovarea constituirii instanțelor specializate de judecată, de tipul tribunale­lor muncii, sau a completelor de judecată specializate pentru soluționarea litigiilor de muncă. De asemenea, s-a acordat o atenție sporită tratamentului balneosanatorial al lucrătorilor din ramură și odihnei de vară a copiilor, inclusiv participării anuale a copiilor angajaților din branșă la Festivalul anual al copiilor din Europa și Asia în or. Ankara (Tur­cia), pregătit și desfășurat de Organizația Eurasia Metal (IEMF), la care este afiliat sin­dicatul respectiv de ramură.

O atenție sporită a fost acordată și ac-tivității Sindicatului ramural în situația epi­demiologică a infecției cu COVID-19.

Congresul a adoptat Strategia de dezvol­tare a sindicatului ramural pentru perioada anilor 2020-2025. Pentru atingerea scopuri­lor propuse în acest document, Sindicatul de ramură își propune întreprinderea măsurilor pentru a nu fi diminuate sau încălcate drep­turile și garanțiile salariaților, prevăzute de normele dreptului internațional, ale Uniunii Europene, Constituției Republicii Moldova, Codului muncii, Legii Sindicatelor și de alte acte normative din domeniu.

Congresul a adoptat o declarație adre­sată Guvernului Republicii Moldova privind susținerea și protejarea producătorului au­tohton din Industria Constructoare de Auto­mobile și Mașini Agricole.

Delegații congresului au înaintat un șir de propuneri către CNSM, precum și revendicări adresate conducerii de vârf a țării, privind deschiderea unor noi locuri de muncă, stabi­lirea unor salarii decente, crearea condițiilor de muncă sigure și sănătoase, pensii echita­bile, servicii medicale de calitate.

În legatură cu hotărârea de a trece la noua structură și formă de organizare a sindicatului – cea de Federație, Congresul a adoptat Statutul în redacție nouă.

Boris Babici a fost reales unanim în funcția de președintele al Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Constructoare de Automobile și Mașini Agricole pentru un nou mandat de cinci ani.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor