19 iulie 2024
Chisinau
Social

Sindicaliști din șapte state au discutat, la Chișinău, probleme de interes global

Loading
Social Sindicaliști din șapte state au discutat, la Chișinău, probleme de interes global
Sindicaliști din șapte state au discutat, la Chișinău, probleme de interes global
sindicate,md

Reprezentanți ai sindicatelor din șapte state s-au reunit la Chișinău, în perioada 17-21 iunie, în cadrul unui training cu genericul: „Con­solidarea acțiunilor sindicale pen­tru o dezvoltare durabilă pentru Europa și Asia Centrală”, organizat de Centrul Internațional de Formare al Organizației Internaționale a Muncii (OIM). Evenimentul a avut loc la Institutul Muncii și a întrunit sindicaliști din Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Kazahstan, Republica Moldova, Turcia, Uzbe­kistan.

În cadrul activității de instruire, au fost discutate progresele înre­gistrate la nivel mondial și regional în ceea ce privește cele 17 Obiec­tive de Dezvoltare Durabilă (ODD-uri), care urmăresc să asigure un trai decent pentru toți oamenii, într-un mediu sustenabil, incluziv și pros­per, muncă decentă, dezvoltare du­rabilă și creștere economică.

Prezent la eveniment, Igor Zub­cu, președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, a exprimat recunoștință ACTRAV (Biroului OIM pentru Activitățile Lucrătorilor pentru Europa și Asia Centrală), Centrului Internațional de Formare al OIM, pentru decizia de a desfășura instruirea în cadrul Aca­demiei Regionale a Muncii pentru Dezvoltare Durabilă pentru Europa și Asia Centrală, și anume la Institu­tul Muncii al CNSM.

 

Este important să se prevină deteriorarea drepturilor și a intereselor lucrătorilor de dragul mediului de afaceri

 

„Sperăm ca pe viitor Institutul Muncii al CNSM să devină un centru regional de formare, care va fi im­plicat în diverse activități organizate de Confederația Internațională a Sindicatelor, de Consiliul Regional Pan European (PERC) al Confedera-ției Internaționale a Sindicatelor, de Organizația Internațională a Muncii”, a menționat Igor Zubcu.

Potrivit președintelui CNSM, sindicate­le ar trebui să joace un rol important nu doar în transpunerea Obiectivelor de Dez­voltare Durabilă în legislația națională, dar și în procesul de monitorizare și ajustare a măsurilor pentru implementarea acestora (dacă situația social-economică din țară se schimbă).

„În context, consider necesar să menționez că CNSM a fost implicată direct în pro­cesul de elaborare a Strategiei Naționale de Dezvoltare „Moldova Europeană – 2030”, înaintând propuneri și recomandări pen­tru a îmbunătăți conținutul documentului. Strategia respectivă este un document național de viziune strategică pe termen lung, care determină direcțiile de dezvolta­re ale țării și societății și adaptează la con­textul național prioritățile, scopurile, indicatorii și țintele obligațiilor internaționale, asumate de Republica Moldova, inclusiv Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă”, a specificat Igor Zubcu.

Liderul sindical a subliniat că, în perioa­da septembrie-octombrie 2021, CNSM a elaborat Raportul de evaluare alternativă voluntară a implementării Agendei.

„Analiza și întocmirea raportului au fost realizate pe baza obiectivelor stabilite care au vizat: piața muncii/stimularea ocupării forței de muncă/asigurarea tratamentului nediscriminatoriu/formarea profesională/asigurarea bunăstării populației și a dez­voltării durabile a Republicii Moldova. În urma analizei respective, a fost elaborat un Document de poziție a CNSM privind implementarea Obiectivelor de Dezvolta­re Durabilă (ODD) 2030 la nivel național și acțiunile prioritare care trebuie întreprinse de autoritățile guvernamentale și de sindi­cate ”, a precizat președintele CNSM.

sindicate.md

Potrivit lui Igor Zubcu, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova va continua să analizeze periodic implemen­tarea ODD-urilor și să prezinte propuneri de îmbunătățire și ajustare a măsurilor de implementare a Agendei 2030.

„Pentru sindicate, cel mai important este ODD 8 (Munca decentă și creșterea econo­mică). În acest sens, este important să fie monitorizate și să se prevină restricțiile sau deteriorarea drepturilor și a intereselor lu­crătorilor de dragul mediului de afaceri”, a atenționat Igor Zubcu.

 

Mai multe drepturi ale lucrătorilor, încălcate

La rândul său, Evelin Toth, ofițer prin­cipal de program în cadrul ACTRAV ITC-ILO, a menționat că în 2024, potrivit ITUC Global Rights Index, dreptul la libertatea de exprimare și de întrunire a fost restricționat în 43% dintre țări, în creștere de la 42% în 2023.

Au fost reținuți sau arestați lucrători în 74 de state, în comparație cu 69 de țări în 2023. Dreptul la grevă a fost încălcat în 87% dintre țări, la fel ca și în 2023. În 75% dintre țări, muncitorilor li s-a refuzat dreptul de a înființa sau de a adera la un sindicat, o mică îmbunătățire față de 2023, când acest indicator a fost de 77%. 74% dintre țări au împiedicat înregistrarea sindicatelor, în creștere de la 73% în 2023.

79% dintre țări au încălcat dreptul la ne­gociere colectivă, acest indicator fiind la ni­velul anului 2023. Lucrători din 44 de state au suferit o formă de atac violent.

Evelin Toth a precizat că activitatea or­ganizată la Chișinău face parte dintr-un program mai larg de activități de instruire, organizate la nivel internațional, cu partici­parea sindicaliștilor din diverse țări. În cadrul activității, Evelin Toth a a mai vorbit detaliat despre Obiectivele de Dezvoltare Durabilă și a pus accent pe contribuția pe care o pot avea organizațiile sindicale pentru a atinge aceste obiective.

 

Trei dimensiuni de politici globale

Wolfgang Schiefer, expert la Centrul Internațional de Formare al Organizației Internaționale a Muncii, a vorbit despre situația la nivel internațional cu privire la implementarea ODD-urilor, concepte și definiții privind dezvoltarea durabilă, menționând importanța a trei dimensiuni de politici globale care sunt în vizorul sindi­catelor – economică, socială și de mediu.

Pe parcursul acestei săptămâni, sindicaliștii au discutat online și offline cu experți internaționali și naționali despre viziunea sindicatelor la capitolul ODD-uri, rolul și angajamentele sindicatelor în acest proces, provocările de pe piața muncii, re­vendicările sindicatelor și colaborarea cu diverse organizații internaționale, dezvolta­rea parteneriatelor pentru un dialog social eficient, trasarea priorităților pentru urmă­toarea perioadă.

Agenda 2030 pentru Dezvoltare Dura­bilă a fost adoptată la 25 septembrie 2015 de către șefii de state și de guverne ai ce­lor 193 de țări membre ale ONU. Acest document global include 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă, care prevăd eradica­rea sărăciei lucii și a foametei, stabilește un spectru larg de obiective economice, soci­ale și de mediu într-o abordare integrată, bazată pe respectarea drepturilor omului.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand