16 iunie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul economistulului. Problema vieții: ajutorul social și cel pentru sezonul rece

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul economistulului. Problema vieții: ajutorul social și cel pentru sezonul rece
Sfatul economistulului. Problema vieții: ajutorul social și cel pentru sezonul rece
Vocea poporului

Cine beneficiază de ajutorul social și ajutorul pentru perioada rece a anului și care sunt condițiile de acorda­re a acestor ajutoare? La care instituție aș putea să mă adresez?

Stela Injievschi, Chișinău

 

Ana MOLDOVANU

consilier superior

în Departamentul protecție social-economică al CNSM

 

În conformitate cu prevederile Legii cu privire la ajutorul social, nr. 133/ 2008 și ale Hotărârii Guver­nului nr. 1167/2008 pentru apro­barea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului social, de dreptul la ajutor social și/sau la ajutor pentru perioada rece a anului beneficia­ză familiile defavorizate în cazul în care toți membrii adulți ai aceste­ia se încadrează în cel puțin una dintre următoarele situații:

 • au atins vârsta necesară pentru stabilirea pensiei conform legislației;
 • sunt persoane încadrate în di­ferite grade de dizabilitate;
 • sunt șomeri înregistrați la agențiile teritoriale pentru ocupa­rea forței de muncă;
 • se află în perioada dintre săp­tămâna a 30-a de sarcină și săp­tămâna a 12-a după naștere, în cazul în care copilul se naște mort sau moare în perioada concediu­lui postnatal, ori îngrijește un copil până la vârsta de trei ani;
 • îngrijesc un membru/membri ai familiei care necesită îngrijire din partea unei persoane, conform concluziei consiliului medical con­sultativ al instituției medico-sanita­re publice;
 • realizează venituri provenite din salarizare, cu timp integral sau parțial, din activitatea de antrepre­noriat sau din activități legate de folosirea terenurilor agricole din extravilanul localităților.

În sensul prevederilor legisla­tive, ajutorul social este o plată lunară în bani acordată familiei de­favorizate.

Familie defavorizată este familia care are un venit global mediu lunar mai mic decât venitul lunar minim garantat şi care a acumu­lat, la indicatorii de bunăstare, un punctaj mai mic sau egal cu cel stabilit pentru evaluarea bunăstării familiei.

Venitul lunar minim garantat al familiei este nivelul minim calcu­lat al venitului lunar garantat de stat unei familii. De la 1 octombrie 2021, nivelul venitului lunar minim garantat constituie 1196 de lei.

Venitul lunar minim garantat al familiei reprezintă suma cuantu­murilor veniturilor lunare minime garantate stabilite pentru fiecare membru al acesteia.

Cuantumul venitului lunar minim pentru fiecare membru al familiei se stabilește după cum urmează:

 • 100% din venitul lunar minim garantat pentru solicitant;
 • 70% din venitul lunar minim ga­rantat pentru fiecare alt membru adult al familiei;
 • 75% din venitul lunar minim ga­rantat pentru fiecare copil;
 • plus 30% din venitul lunar minim garantat pentru fiecare adult înca­drat într-un grad de dizabilitate;
 • plus 50% din venitul lunar minim garantat pentru fiecare copil cu dizabilități;
 • plus 10% din venitul lunar minim garantat dacă persoana în­cadrată într-un grad de dizabilitate este unicul adult din familie.

Venitul global mediu lunar al fa­miliei (denumit în continuare venit global al familiei) reprezintă media lunară a sumei mijloacelor obţinu­te de familie.

La stabilirea venitului global al familiei se iau în considerare veni­turile obținute în formă bănească din munca retribuită, din toate ti­purile de activitate antreprenorială, prestațiile de asigurări și asistență socială, veniturile realizate din fo­losirea terenurilor agricole și a lo­turilor de pământ, precum și alte tipuri de venituri, inclusiv cele din proprietate.

La evaluarea bunăstării familiei în vederea stabilirii ajutorului social și/sau a ajutorului pentru perioada rece a anului se iau în considera­re componența familiei și bunurile mobile și imobile pe care le are în proprietate/folosință familia, uti­lizând un set de caracteristici care identifică bunăstarea, exprimată prin punctaj. Prin însumarea punc­tajului indicatorilor se obţine scorul total al bunăstării familiei.

Începând cu 1 ianuarie 2022, a fost majorat pragul eligibilității la calcularea scorului punctajului in­dicatorilor de bunăstare (proxy) de la 91,28 la 94,10 pentru stabi­lirea dreptului la ajutor social şi/sau ajutor pentru perioada rece a anului.

Cuantumul ajutorului social se stabileşte ca diferenţă dintre venitul lunar minim garantat al familiei şi venitul global al familiei. Dreptul la ajutorul social se stabilește pentru o perioadă ce nu va depăși doi ani și este revizuit la intervenirea ori­cărei schimbări care pot influența cuantumul ajutorului social stabilit.

Ajutorul pentru perioada rece a anului (APRA) este o plată lunară fixă, în bani, acordată familiei de­favorizate pentru lunile ianuarie-martie şi noiembrie-decembrie. Cuantumul ajutorului pentru pe­rioada rece a anului constituie 500 de lei. Prin derogare, în baza Hotărârii Guvernului nr. 332/2021, în perioada 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022, cuantumul ajuto­rului pentru perioada rece a anului constituie 700 de lei.

Ajutorul pentru perioada rece se stabileşte familiilor defavori­zate beneficiare de ajutor social, care au un venit global mediu lunar mai mare decât venitul lunar minim garantat conform legislaţiei şi mai mic decât nivelul venitului lunar minim garantat, majorat de 2,2 ori. Prin derogare de la preve­derile Legii nr.133/2008, Legea nr. 190/2021 a stabilit că, în perioa­da 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022, ajutorul pentru perioada rece a anului se acordă familiilor solici­tante de ajutor social care au un venit global mediu lunar mai mare decât venitul lunar minim garantat conform legislaţiei şi mai mic decât nivelul venitului lunar minim ga­rantat majorat de 2,6 ori. (1196 x 2,6 = 3109,6 lei).

Cererile pentru acordarea APRA pot fi depuse în orice perioa­dă a anului și nu este necesar de așteptat începutul lunii noiembrie, deoarece, în cazul acordării drep­tului, valabilitatea acesteia este de 12 luni. Un alt aspect important este că cererea trebuie depusă până în luna noiembrie, altfel plățile se efectuează doar pentru lunile ulterioare depunerii aces­teia. De exemplu, dacă cererea se depune în luna ianuarie, dreptul va fi acordat din luna depunerii cererii, iar pentru lunile anterioare plățile nu se efectuează.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand