14 iunie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul economistului. Subvenționarea și adaptarea locurilor de muncă

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul economistului. Subvenționarea și adaptarea locurilor de muncă
Sfatul economistului. Subvenționarea și adaptarea locurilor de muncă
Vocea poporului

Conform Legii cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj, nr. 105/2018, subvenționarea lo­curilor de muncă se organizează pentru șomerii care au nevoie de suport suplimentar pe piața mun­cii, în scopul facilitării integrării acestora în câmpul muncii.

 

Ana MOLDOVANU

consilier superior

în Departamentul protecție social-economică al CNSM

 

Șomerii care necesită suport suplimentar pe piața muncii sunt:

 • tineri cu vârsta cuprinsă între 16 și 24 de ani: din familii defavo­rizate, orfani, rămași fără îngriji­rea părinților, aflați sub tutelă sau curatelă;
 • persoanele care nu au o pro­fesie/meserie;
 • persoanele cu dizabilități;
 • șomerii de lungă durată;
 • persoanele cu vârstă de 50 de ani și mai mult;
 • persoanele eliberate din lo­curile de detenție;
 • victimele traficului de ființe umane, după reabilitarea psiho­logică și socială;
 • persoanele care se luptă cu consumul de substanțe stupefi­ante ori psihotrope, după reabili­tarea socială și psihologică;
 • victimele violenței în familie;
 • alte categorii supuse riscu­lui de excluziune socială stabilite prin lege sau de către Guvern.

Patronul care angajează, pe o perioadă nedeterminată sau determinată, cu o durată de cel puțin 12 luni, șomeri din cate­goriile persoanelor menționate, cu excepția persoanelor care nu au o profesie și șomerii de lungă durată, direcționați de către sub­diviziunea teritorială, primește subvenții lunare în valoare egală cu 80% din cuantumul salariului angajatului, dar nu mai mult de 50% din salariul mediu lunar pe economie pentru anul precedent – 4557,95 lei (9115,9 le x 0,50), pe un termen de șase luni, pentru fiecare șomer angajat. Subvenția se acordă în scopul compensării parțiale a salariului șomerului an­gajat.

Angajatorul are dreptul să pri­mească subvenții pentru fiecare persoană angajată doar o singu­ră dată într-o perioadă de 36 de luni consecutive și totodată este obligat să mențină raporturile de muncă cu persoana angajată pe o perioada de cel puțin 12 luni de la data încheierii perioadei în care a primit subvenția.

Angajatorul care desface, din inițiativă proprie, contractul in­dividual de muncă cu persoana angajată înainte de termen este obligat să restituie subvențiile pri­mite pentru aceasta, cu excepția cazurilor în care drept temei pen­tru desfacerea contractului in­dividual de muncă l-a constituit încălcarea disciplinei de muncă, constatată conform actelor nor­mative în vigoare, sau rezultatul nesatisfăcător al perioadei de probă.

Nu poate beneficia de subvenție angajatorul în cazul angajării unui șomer care a fost eliberat din cadrul unității sale în ultimele șase luni calendaristice premergă­toare datei solicitării subvenției.

Angajatorii și șomerii care cre­ează locuri de muncă sau adap­tează locurile de muncă existente pot beneficia de suport din par­tea subdiviziunilor teritoriale care constă din:

 1. subvenții acordate pentru crearea sau adaptarea locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități;
 2. consultanța, asistența și sprijinirea inițierii unei afaceri;
 3. susținerea proiectelor de inițiative locale.

Subvențiile pentru crearea sau adaptarea locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități se acordă angajatorilor persoane fizice sau juridice de drept public sau de drept privat care creează locuri de muncă sau adaptează locurile de muncă existente și care angajează în bază de contract in­dividual de muncă, pe o perioadă nedeterminată sau determinată, cu o durată de cel puțin 18 luni, șomerii cu dizabilități.

Agenția Națională compen­sează 50% – în cazul angajării persoanelor cu dizabilități medii și 75% – în cazul angajării persoa­nelor cu dizabilități accentuate și severe din costurile necesare cre­ării sau adaptării locului de mun­că suportate de către angajator, iar mărimea subvenției nu poa­te depăși cuantumul a 10 salarii medii lunare pe economie pentru anul precedent pentru fiecare loc de muncă creat sau adaptat – 91159 lei (9115,9 x 10).

Angajatorul este obligat să păstreze locul de muncă creat sau adaptat cel puțin 18 luni.

În cazul concedierii sau de­misiei persoanei cu dizabilități înaintea expirării termenului, an­gajatorul este obligat să anga­jeze, cel puțin pentru perioada restantă, alt șomer cu dizabilități, direcționat de subdiviziunea teri­torială.

În cazul lichidării înainte de ter­men a locului de muncă creat sau adaptat, angajatorul restituie:

 • 100% din subvenție – în cazul în care locul de muncă a fost li­chidat în primele 9 luni de la ziua creării sau adaptării acestuia, cu excepția cazurilor în care drept temei pentru lichidarea locului de muncă l-a constituit desfacerea contractului individual de muncă urmare a încălcării disciplinei de muncă, constatată conform ac­telor normative în vigoare sau a rezultatului nesatisfăcător al peri­oadei de probă;
 • 50% din subvenție – în cazul în care locul de muncă a fost li­chidat în perioada de la 10 până la 18 luni de la ziua creării sau adaptării acestuia.
  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand