4 iunie 2023
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul economistului. Sporul lunar în valoare fixă, în mărime de 1300 de lei: cine sunt beneficiarii

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul economistului. Sporul lunar în valoare fixă, în mărime de 1300 de lei: cine sunt beneficiarii
Sfatul economistului. Sporul lunar în valoare fixă, în mărime de 1300 de lei: cine sunt beneficiarii
freepik.com

Pentru anul 2023, potrivit pre­vederilor art. 11 din Legea bu­getului de stat pentru anul 2023 nr. 359/2022, a fost stabilit sporul lunar în valoare fixă pentru anga­jaţii din sectorul bugetar în mă­rime de 1300 de lei, cu excepția președintelui Republicii oldova, președintelui Parlamentului, prim-ministrului şi deputaților. Acesta urmează a fi calculat lunar și achitat proporțional timpului efectiv lucrat, similar salariului de bază.

 

Ana MOLDOVANU

consilier superior

în Departamentul protecție social-economică al CNSM

 

Totodată, potrivit modificări­lor operate prin Legea nr. 356 din 29 decembrie 2022 cu privire la modificarea unor acte normative ce vizează inclusiv modificări la Legea 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, a fost modificat art. 10 alin. 1 lit. a) din Legea citată supra, prin stabilirea sporului lunar în va­loare fixă ca plată inclusă în par­tea fixă a salariului lunar acordat personalului din unitățile bugeta­re pentru activitatea desfășurată pe durata normală a timpului de lucru stabilită de lege și se atribuie potrivit clasificației economice la ECO 211180.

În scopul elucidării unor aspec­te privind aplicarea prevederilor respective, Ministerul Finanțelor a venit cu următoarele precizări.

  1. Cu referire la aplicarea spo­rului lunar în valoare fixă în ca­zul desfășurării muncii prin cu­mul (art. 23, Legea 270/2018)

De plata sporului lunar în va­loare fixă pot beneficia toate ca­tegoriile de personal din unitățile bugetare, atât la funcția de bază, cât și în cazul muncii prin cumul, salarizate în baza Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de sa­larizare în sectorul bugetar. La desfășurarea muncii prin cumul, salariatul beneficiază de aceleași drepturi și garanții ca și ceilalți salariați. Retribuirea muncii prin cumul se efectuează în condițiile prevăzute de art. 23 din Legea nr. 270/2018 pentru funcțiile cu­mulate, luând în considerare drep-turile individuale dobândite (treap­ta de salarizare conform vechimii în muncă, grad profesional, califica­re, spor în valoare fixă etc.) aplica­bile funcției pe care o îndeplinește prin cumul. În cazul prestării mun­cii prin cumul, persoanele vor be­neficia de sporul lunar în valoare fixă calculat pentru unitate/normă didactică.

  1. Cu referire la aplicarea spo­rului lunar în valoare fixă în ca­zul persoanelor ce beneficiază de diferența de salariu (art. 27, Legea 270/2018)

Una din garanțiile sociale (pro-tecție personală) ale noului sistem de salarizare vizează păstrarea venitului salarial total, în cazul în care conform noilor reguli de sala­rizare angajatului i se stabilește un salariu mai mic decât cel deținut anterior.

Astfel, potrivit prevederilor art. 27 din Legea nr.270/2018, în cazul în care, pentru unii salariați din unitățile bugetare, salariul lu­nar calculat începând cu 1 decem­brie 2018 pentru o funcție cu du­rata normală a timpului de muncă este mai mic decât salariul mediu lunar calculat anterior intrării în vigoare a Legii 270/2018, acestora li se va plăti diferența de salariu. Diferența de salariu se determină lunar, dat fiind că la calcularea sa­lariului de bază se aplică valorile de referință, care se stabilesc anual în Legea bugetului de stat și care se majorează de la an la an, mai nou, plata sporului lunar în valoare fixă, precum și pornind de la ma­jorările salariale aplicate conform cadrului normativ în domeniul sa­larizării completat sau modificat. Respectiv, dacă salariul calculat se majorează în condițiile majo­rării valorii de referință, aplicării sporului lunar în valoare fixă, care influențează creșterea părții fixe a salariului, sau ca urmare a măsu­rilor de majorare a părții variabile a salariului (sporuri și suplimente), cu suma majorării urmează a fi di­minuată diferența de salariu.

  1. Cu referire la aplicarea sporului lunar în valoare fixă în cazul persoanelor ce cumulează atribuțiile funcției de bază cu atribuțiile unei funcții vacante, temporar vacante sau temporar absente (art. 24, Legea 270/2018)

Pentru persoanele ce desfășoa-ră activitate de cumulare de pro­fesii (funcții)/atribuții conform art. 24 alin. (1) al Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salari-zare în sectorul bugetar, pentru cumularea atribuțiilor funcției de-ținute cu atribuțiile unei funcții va­cante, temporar vacante sau tem­porar absente, poate fi acordat un supliment care nu va depăși 100% din salariul de bază corespunză­tor treptei I de salarizare stabilit pentru funcția vacantă, temporar vacantă sau temporar absentă. Respectiv, în cazul prestării activi-tății de cumulare de profesii (func-ții)/atribuții persoanele nu vor be­neficia de sporul în valoare fixă de 1300 de lei.

  1. Cu referire la aplicarea sporului lunar în valoare fixă în cazul calculării sporului pen­tru performanță (art. 16, Legea 270/2018)

În contextul Legii nr. 356 din 29 decembrie 2022 cu privire la modificarea unor acte normative ce vizează inclusiv modificări la Legea 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bu­getar, partea fixă a salariului lunar al personalului din unitățile bu­getare pentru activitatea desfășu-rată pe durata normală a timpului de lucru, stabilită de art. 10, alin. 1 lit. a) din Legea citată, a fost com­pletat cu o nouă componentă și anume sporul lunar în valoare fixă. La rândul său, sporul pentru performanță, conform alin. 1 lit. a)din art. menționat supra, este o componentă a părții variabile a salariului lunar calculat ca pondere din salariul de bază. În acest sens, sporul în valoare fixă nu se va lua în calcul la stabilirea sporului pen­tru performanță.

  1. Cu referire la aplicarea spo-rului lunar  în  valoare  fixă  în cazul aplicării plăților compen­satorii (art. 27, alin. (2), Legea 270/2018)

În baza Hotărârii Guvernului nr. 854/2022 pentru modificarea punctului 1 din Hotărârea Guver­nului nr. 670/2022, începând cu 1 ianuarie 2023, cuantumul sala­riului minim pe țară a fost stabi­lit la nivelul de 4000 de lei pen­tru un program complet de lucru de 169 de ore. Astfel, prin Legeanr. 356/2022 pentru modificarea unor acte normative, au fost ope­rate modificări la art. 27, alin. (2) din Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, plățile compen­satorii menționate supra fiind sta­bilite pornind de la noul cuantum al salariului minim de 4000 de lei. Adițional, conform art. 27, alin. (2) menționat supra, plata compen­satorie se determină ca diferență dintre suma de 4000 de lei și sala­riul lunar calculat în condițiile Le­gii nr. 270/2018 și se recalculează proporțional timpului efectiv lu­crat. În acest sens, conform modi­ficărilor operate la art. 10, salariul lunar cuprinde inclusiv sporul lunar în valoare fixă. Astfel, sporul ur­mează a fi inclus la calcularea sa­lariului lunar, iar ulterior, în cazul în care acesta este mai mic de 4000 de lei, angajatului i se va achita plata compensatorie necesară.

  1. Cu referire la aplicarea spo­rului lunar în valoare fixă în cazul calculării indemnizației de con­cediu de odihnă anual

Conform art. 117, alin (1) din Codul muncii nr.154/2003, pentru perioada concediului de odihnă anual, salariatul beneficiază de o indemnizație de concediu care nu poate fi mai mică decât mărimea salariului mediu pentru perioada re­spectivă. În acest sens, sporul lunar în valoare fixă fiind o componentă a salariului lunar, se va include la cal­culul salariului mediu pentru deter­minarea indemnizației de concediu (pct. 3 din Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.426/2004).

  1. Cu referire la aplicarea sporului lunar în valoare fixă în cazul calculării indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă

Similar calculării plății indem-nizației de concediu menționate supra, sporul lunar în valoare fixă se va lua în considerare la calcularea salariului mediu pentru achitarea indemnizației pentru incapacita­te temporară de muncă pricinuită de boli obișnuite sau de accidente nelegate de muncă, achitate din mijloacele angajatorului (pct. 3 din Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.426/2004).

Adițional celor menționate, pentru stabilirea și calcularea spo­rului lunar în valoare fixă persona­lului din sectorul bugetar, potrivit prevederilor stabilite, începând cu 1 ianuarie 2023, se prezintă unele exemple practice de calculare a sa­lariului lunar, potrivit următoarelor situații specifice:

 

Calcularea salariului lunar, în cazul stabilirii sporului lunar în valoare fixă de 1300 de lei persoanelor care beneficiază de diferența de salariu

Specialist principal, codul func-ției – A2197 (Anexa nr. 3)

Vechime în muncă – 5 ani, treap­ta III

Spor lunar pentru grad profesi­onal – 250 de lei

Se prezumă că persoana bene­ficiază de diferență de salariu de 2063 de lei.

Clasa de salarizare finală: 58 + 3 = 61 (coeficientul de salarizare – 3,51, Anexa nr. 1)

Valoarea de referință – 1900 de lei

Salariul de bază: 1900 x 3,51 = 6670 de lei

Spor pentru performanță: 6670 x 10% = 667 de lei

Spor lunar în valoare fixă: 1300 de lei

Salariul lunar: 6670 + 667 + 250 + 1300 = 8887 de lei

Diferența la salariu: 2063 – 1300 = 763 de lei (diferența finală)

Salariul lunar total: 8887 + 763 = 9650 de lei.

 

Calcularea salariului lunar, în cazul stabilirii sporului lunar în valoare fixă de 1300 de lei, personalului didactic

Profesor în învățământul gene-

ral și în învățământul profesio­nal tehnic, codul funcției – E4018 (Anexa nr. 7)

Vechime în muncă – 37 de ani, treapta VI.

Clasa de salarizare finală: 56 + 6 + 10 grad didactic = 72 (coeficien­tul de salarizare – 4,41)

Valoarea de referință – 2000 de lei

Salariul de bază: 2000 x 4,41 = 8820 de lei

Spor pentru performanță: 8820 x 10% = 882 de lei

Spor lunar în valoare fixă – 1300,0 lei

Salariul lunar: 8820 + 882 + 1300 = 11002 lei

 

Calcularea salariului lunar, în cazul stabilirii plății compensatorii

Muncitor necalificat (femeie de serviciu), codul funcției H6185, vechime în muncă – 4 ani, treap­ta II, valoarea de referință – 2000 de lei.

Clasa de salarizare finală: 1+2 = 3 (coeficientul de salarizare – 1,04, Anexa nr. 10)

Salariul de bază: 2000 x 1,04 = 2080 de lei

Spor pentru performanță: 2080 x 10% = 208 lei

Spor lunar în valoare fixă: 1300 de lei

Salariul lunar: 2808 +208 +1300 = 3588 de lei

Plata compensatorie: 4000 – 3588 =  412 lei

Salariul lunar total: 4000 de lei (3588 + 412).

 

Calcularea salariului lunar, în cazul prestării muncii prin cumul

Muncitor necalificat (funcția de bază), codul funcției H6185, vechi­me în muncă 21 de ani, treapta VI.

Clasa de salarizare finală: 6+6 = 12 (coeficientul de salarizare – 1,26)

Salariul de bază: 2000 x 1,26 = 2520 de lei

Spor pentru performanță: 2520 x 10% = 252 de lei

Spor lunar în valoare fixă: 1300 de lei

Salariul lunar total: 2520 + 252 + 1300 = 4072 de lei

Muncitor necalificat (munca prin cumul, 0,25 unități), codul funcției H6185, vechime în muncă 21 de ani, treapta VI.

Clasa de salarizare finală: 6+6 = 12 (coeficientul de salarizare -1,26)

Salariul de bază: 2000 x 1,26 x 0,25 = 630 de lei

Spor pentru performanță: 630 x 10% = 63 de lei

Spor lunar în valoare fixă: 1300 x 0,25 = 325 de lei

Salariul lunar total: 630 + 63 + 325 =1018 lei

 

Calcularea salariului lunar, în cazul cumulării atribuției funcției de bază cu atribuțiile unei funcții vacante, temporar vacante sau temporar absente

Muncitor necalificat (funcția de bază), codul funcției – H6185

Vechime în muncă – 21 de ani, treapta VI

Clasa finală de salarizare: 6 + 6 = 12 (coeficientul de salarizare – 1,26)

Salariul de bază: 2000 x 1,26 = 2520 de lei

Spor de performanță: 2520 x 10% = 252 de lei

Spor lunar în valoare fixă – 1300 de lei

Salariul lunar total: 2520 + 252 + 1300 = 4072 de lei

Muncitor necalificat (cumularea atribuțiilor), codul funcției – H6185

Clasa de salarizare ce cores-punde treptei de salarizare I, pre­văzută în anexa nr. 10 aferent funcției vizate este 6 (coeficien­tul de salarizare – 1,11). Respec­tiv, salariul de bază stabilit pentru funcția cumulată este 2220 de lei (2000 x 1,11). Dacă persoanei i s-a stabilit un supliment în cuantum de 25% din salariul de bază, acesta va beneficia de 555 de lei.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor