16 iunie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul economistului. Prevederile legislației vizând salarizarea, în vigoare de la 1 ianuarie 2022

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul economistului. Prevederile legislației vizând salarizarea, în vigoare de la 1 ianuarie 2022
Sfatul economistului. Prevederile legislației vizând salarizarea, în vigoare de la 1 ianuarie 2022
noi.md
 

Ana MOLDOVANU

consilier superior

în Departamentul protecție social-economică al CNSM

 
 1. Principalele modificări ale Legii nr. 270/2018 privind siste­mul unitar de salarizare în sectorul bugetar sunt:
 • S-a modificat noțiunea de bază „funcție temporar absentă”, după cum urmează:

– funcție temporar absentă – funcţie al cărei titular lipseşte de la lucru pe o perioadă de până la 60 de zile calendaristice în ur­mătoarele cazuri: în caz de boală sau traumatism, concediu de studii, concediu neplătit, detaşa­re la alt loc de muncă sau pe pe­rioada stabilită de legislaţie în cazul concediului de maternita­te, când salariatului i se păstrea­ză locul de muncă, iar raporturile de serviciu nu au fost suspendate;

 • S-a introdus o noțiune nouă, „funcție vacantă” – funcție liberă, fără titular.
 • S-a introdus un nou spor – sporul de compensare pentru munca prestată în condiții de risc sporit pentru sănătate.
 • S-a modificat modalitatea promovării, a transferului și deta-șării personalului:

– salariile de bază, în cazul pro­movării, al transferului și detașării personalului unităților bugetare, se stabilesc conform coeficienților de salarizare pentru funcțiile re­spective, ținându-se cont de treapta de salarizare;

– în cazul detașării, personalul beneficiază, pe lângă salariul de bază, și de celelalte drepturi sa­lariale acordate personalului din unitatea bugetară în care a fost detașat;

– în cazul în care, în urma detașării, salariul lunar stabilit este inferior celui de care a benefici­at până la detașare, personalului detașat i se va plăti diferența de salariu.

 • Salariaților din unitățile bu­getare, care la data de 1 decem­brie 2018 asigurau interimatul unei funcții publice de conducere și la încetarea acestuia au revenit în funcția exercitată anterior inte­rimatului, li se va achita diferența de salariu. Diferența de salariu se garantează în cazul în care salari­ile calculate sunt inferioare salari­ilor medii lunare calculate pentru funcțiile ocupate anterior asigură­rii interimatului unei funcții publice de conducere.
 • S-a majorat mărimea minimă a salariului lunar calculat, de la 2200 de lei la 3100 de lei. Astfel, angajații, al căror salariu calculat, cu durata normală a timpului de muncă, este mai mic decât 3100 de lei, vor primi diferență dintre 3100 de lei și salariul lunar calculat.
 • S-au majorat clasele de sa­larizare pentru directori (șefi) ai instituțiilor de învățământ.
 • S-au acordat clase suplimen­tare de salarizare pentru funcțiile didactice de psihopedagog, pe-dagog logoped, psiholog din structurile de asistență psihopeda­gogică.
 • S-au acordat clase suplimen­tare de salarizare pentru Serviciul Hidrometeorologic de Stat.
 • S-au majorat clasele de sa­larizare pentru șoferii din cadrul tuturor unităților bugetare.
 • S-au majorat clasele de sa­larizare pentru judecătorii Curții Constituționale.
 1. Prin Legea bugetului de stat pentru anul 2022:

a) Pentru calcularea, începând cu 1 ianuarie 2022, a salariilor angajaților din sectorul bugetar, în conformitate cu prevederile Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, s-a stabilit valoarea de referință în mărime de 1800 de lei.

Prin derogare, s-au stabilit ur­mătoarele valori de referință:

în mărime de 1400 de lei – pentru persoanele cu funcții de demnitate publică din cadrul autorităților/instituțiilor finanțate de la bugetul de stat, cu excepția judecătorilor, a procurorilor, a in­spectorilor-judecători, a secreta­rului general al Guvernului, a se­cretarului general al aparatului președintelui Republicii Moldova, a secretarului general al Parlamen­tului, a secretarilor de stat, a di­rectorului Serviciului Fiscal de Stat și a directorului Serviciului Vamal, a șefilor și șefilor adjuncți ai oficiilor teritoriale ale Cancelari­ei de Stat, a consilierilor pentru soluționarea contestațiilor;

în mărime de 1900 de lei pentru:

– personalul didactic, științifico-didactic și personalul de con­ducere din cadrul instituțiilor de învățământ, conducătorii (directori și directori adjuncți) instituțiilor de educație timpurie, de învățământ primar, gimnazial, liceal și pro­fesional tehnic, directorii/direc­torii adjuncți ai altor instituții de învățământ decât cele de educație timpurie, de învățământ primar, gimnazial, liceal și profesional tehnic;

– personalul care, conform ane­xelor la Legea nr. 270/2018, se în­cadrează în clasele de salarizare de la 1 până la 25;

– corpul de subofițeri din cadrul Ministerului Afacerilor Interne;

– efectivul de soldați și sergenți din cadrul Ministerului Apărării;

– consilierii pentru soluționarea contestațiilor din cadrul Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor, inclusiv directo­rul general și directorul general adjunct;

în mărime de 2000 de lei – pentru personalul, inclusiv cu funcții de demnitate publică, din cadrul Serviciului Protecție și Pază de Stat;

în mărime de 2500 de lei pentru:

– judecători (cu excepția ju­decătorilor din cadrul Curții Constituționale, al Consiliului Superior al Magistraturii și al Curții Supreme de Justiție), procurori, inspectori-judecători, inspectori din cadrul Inspecției procurorilor;

– personalul, inclusiv cu funcții de demnitate publică, din cadrul Serviciului de Informații și Secu­ritate, al Centrului Național Anticorupție, al Autorității Naționale de Integritate și al Serviciului Pre­venirea și Combaterea Spălării Banilor;

– personalul, inclusiv cu funcții publice de conducere, din cadrul Autorității Aeronautice Civile;

în mărime de 2600 de lei – pentru judecătorii din cadrul Con­siliului Superior al Magistraturii și al Curții Supreme de Justiție;

în mărime de 3000 de lei – pentru judecătorii din cadrul Curții Constituționale.

b) Pentru acordarea premiului anual pentru rezultatele activității în anul 2021, în cazul neachitării acestuia de către unitățile buge­tare în anul 2021, sunt prevăzute 592 mln. de lei. Repartizarea acestor alocații autorităților pub-lice se va efectua în baza hotărâri­lor de Guvern.

3. Prin Hotărârea Guvernului nr. 458 din 29.12.2021 privind aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pe economie, s-a sta­bilit salariul mediu lunar pe econo­mie, prognozat pentru anul 2022, în mărime de 9900 de lei.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand