20 august 2022
Chisinau
Social

Sfatul economistului. Premii și alte venituri salariale vs. Salariul mediu

Loading
Social Sfatul economistului. Premii și alte venituri salariale vs. Salariul mediu
Sfatul economistului. Premii și alte venituri salariale vs. Salariul mediu
sputnik.md

Care venituri salariale se includ la calcularea salariului mediu la întreprindere? Cum se includ premiile?

Dorina Botnaru, Chișinău

 

Ana MOLDOVANU

consultant superior

în Departamentul protecție social-economică al CNSM

 

Conform Hotărârii Guvernului nr. 426/2004 privind aprobarea Modului de calculare a salariului mediu, în acesta din urmă se includ următoarele forme de retribuire a muncii şi de compensaţii:

 • salariul pentru lucrul îndeplinit sau timpul lucrat în conformitate cu formele şi sistemele de salari­zare utilizate la întreprindere – ta­rifele în acord, salariile tarifare pe oră (zi), salariile de funcţie lunare, salariile calculate în procente din încasări sau în cote din beneficiu, salariul stabilit angajatului în ca­drul sistemelor netarifare de sala­rizare, salariile de merit etc.;
 • sporurile şi suplimentele la sa­lariile pe oră (zi) şi la salariile luna­re, precum şi alte plăţi cu caracter compensatoriu, ce ţin nemijlocit de lucru, prevăzute de legislaţie şi contractele colective;
 • suplimentele de plată pentru cumularea profesiilor (funcţiilor), inclusiv pentru îndeplinirea obli­gaţiilor lucrătorului temporar ab­sent, pentru extinderea zonei de deservire sau sporirea volumului de lucru executat pe parcursul zilei de muncă (turei) cu durata stabilită de legislaţie;
 • plăţile cu caracter stimulato­riu: premiile stabilite conform sis­temului de retribuire a muncii în vigoare la întreprindere, inclusiv premiile plătite din beneficiu, pre­miile anuale; recompensele pentru rezultatele muncii în ansamblu pe an; sporurile procentuale lunare şi indemnizaţiile anuale pentru ve­chime în muncă; sporurile la sala­riu pentru performanță colectivă, înaltă competenţă profesională, înaltă eficienţă în muncă şi execu­tarea unor lucrări de importanţă deosebită sau în regim de urgenţă, intensitatea muncii etc. Totodată, premiile şi recompensele men­ţionate se includ în câştigul din luna pentru care au fost calculate conform actelor de decontare şi, la determinarea salariului mediu pe 12 luni calendaristice, se iau în considerare în întregime sau în su­mele care revin pentru fiecare lună în cazul perioadei de decontare de altă durată;
 • suplimentele pentru munca prestată în timp de noapte şi pen­tru munca în schimburi;
 • plata pentru munca în zilele de odihnă şi de sărbătoare, pentru lucru peste orele de program;
 • sumele de indexare a salariu­lui, calculate în conformitate cu legislaţia;
 • diferenţa dintre salariul mediu primit anterior şi salariul nou, dife­renţa achitată lucrătorului în cazul transferului, din motive de sănă­tate sau dictat de necesităţile de producţie, la un alt lucru mai puţin plătit, pentru perioada prevăzută de legislaţia în vigoare;
 • onorariul lucrătorilor de cre­aţie din statele de personal ale redacţiilor ziarelor, revistelor, edi­turilor, agenţiilor telegrafice şi de presă, televiziunii, radioului şi ale altor mijloace de informare în masă, în cazul plăţii lui din contul fondului literar (de creaţie) al nu­mitelor organizaţii;
 • alte plăţi cu caracter perma­nent ce ţin nemijlocit de lucru.

Nu se includ în salariul mediu următoarele plăţi:

 • indemnizaţia de eliberare din serviciu, ajutorul de şomaj şi alte indemnizaţii, indiferent de sursele de plată;
 • compensaţia pentru concediul nefolosit;
 • compensaţia pentru mutilarea lucrătorului sau pentru altă daună pricinuită sănătăţii lui în legătură cu munca;
 • compensaţiile de strămutare, transportare a averii, arendare a încăperilor în cazul transferului an­gajatului la lucru în altă localitate;
 • diurnele şi alte plăţi, raportate la cheltuielile de deplasare, pre­cum şi sporurile şi suplimentele la salariu, care se plătesc în loc de diurnă, solda de campanie;
 • suma ajutorului material în formă bănească sau naturală;
 • compensaţia majorării costului hranei în cantine, bufete, profilac­torii, alimentarea la preţuri reduse sau fără plată a lucrătorilor;
 • costul serviciilor comunale, combustibilului, abonamentelor de circulaţie, laptelui, alimentaţiei curativ-profilactice, îmbrăcămintei şi încălţămintei speciale şi al altor mijloace de protecţie individuală, al ustensilelor şi uniformei acorda­te lucrătorilor în mod gratuit;
 • plata integrală sau parţială, din contul întreprinderii, a locuin­ţei, chiriei sau locului în cămin;
 • plăţile aferente contractelor pentru drepturile de autor la edi­tarea creaţiilor ştiinţifice, literare şi de artă;
 • salariul pentru zilele lucrate fără retribuirea muncii, decontat în bugetul respectiv sau în fondurile de binefacere;
 • salariul mediu plătit salariaților remunerați în acord sau pe unitate de timp pentru zilele de sărbătoa­re nelucrătoare care nu coincid cu zilele de repaus săptămânal, con­form art. 111 din Codul muncii;
 • premiile cu caracter unic acor­date cu ocazia zilelor de sărbătoa­re, inclusiv cu ocazia sărbătorilor profesionale;
 • indemnizaţiile lunare stabilite reprezentanţilor statului în orga­nele de conducere ale întreprin­derilor de stat şi ale societăţilor pe acţiuni;
 • plăţile de stimulare (inclusiv premiile) cu prilejul jubileelor, pen­tru muncă activă şi în alte cazuri analogice, plăţi efectuate din fon­dul de retribuire a muncii, precum şi recompensele pentru îndeplini­rea unor însărcinări speciale, care nu se includ în cercul obligaţiilor lucrătorului.
 • cadourile şi alte plăţi efectua­te din alte surse decât cele alocate pentru retribuirea muncii; recom­pensele băneşti pentru ocupa­rea primelor locuri la concursuri etc.;
 • bursele plătite de către între­prinderi studenţilor (doctoranzilor) trimişi la învăţătură cu scoatere din producţie;
 • indemnizaţiile plătite de între­prinderi tinerilor specialişti pentru timpul concediului după absolvirea instituţiei de învăţământ superior sau mediu de specialitate;
 • veniturile (dividendele, do­bânzile) din acţiunile membrilor colectivului de muncă, depozite­le şi mijloacele de împrumut ale membrilor colectivului de muncă investite în patrimoniul întreprin­derii, calculate pentru plata lucră­torilor;
 • costul biletelor oferite lucră­torilor şi copiilor acestora pentru întremare, odihnă, excursii şi că­lătorii şi plătite integral sau parţial din mijloacele întreprinderii;
 • pensiile şi indemnizaţiile no­minative;
 • indemnizaţia unică acordată tinerilor specialişti, angajaţi, con­form repartizării, în instituţiile de învăţământ, instituţiile ocrotirii să­nătăţii, asistenţei sociale, ştiinţifice şi cele de cultură şi artă;
 • indemnizaţia acordată funcţi­onarilor publici în proporţie de15% din salariul funcţiei pentru fiecare an de activitate în serviciul public.

În cazul aplicării perioadei de decontare de trei luni, premiile plătite cu o periodicitate mai mare de trei luni, dar care nu depăşeşte 12 luni (recompensa în baza rezul­tatelor activităţii anuale, indemni­zaţiile anuale pentru vechime în muncă, alte premii specificate la punctul 3 al prezentului Mod de calculare), se calculează în mărime de 1/12 din suma real calculată pentru 12 luni până la luna pentru care se plăteşte salariul mediu. Su­mele obţinute, precum şi 1/3 din suma premiilor trimestriale cal­culate în una din cele trei luni ale perioadei de decontare, se împar­te la, respectiv, 29,4 zile – în cazul determinării salariului mediu pe o zi calendaristică, 25,4 zile, 21,1 zile sau 16,9 zile – în cazul determinării salariului mediu pe o zi lucrătoare, ori la 169 de ore (respectiv, 148 de ore sau 126,8 ore – în cazul duratei săptămânale reduse a timpului de muncă), iar rezultatul se plusează, respectiv, la salariul mediu pe zi sau pe oră. Premiile plătite lunar, la calcularea salariului mediu, se includ în mărime deplină în câşti­gul lunilor în care au fost calculate conform actelor de decontare.

În cazurile în care, în lunile cu­prinse în perioada de decontare, au fost calculate premii pentru două trimestre, în calculul salariu­lui mediu va fi inclus premiul pen­tru ultimul trimestru, iar dacă în perioada de decontare nu s-au calculat premii trimestriale – pre­miul pentru trimestrul premergă­tor perioadei de decontare. Dacă, însă, premiul trimestrial nu a intrat în perioada de decontare, dar a fost calculat până la data determi­nării salariului mediu, el va fi inclus în calculul salariului mediu.

 

Finanțe Peste 28 miliarde de lei au fost acumulate la bugetul public național

 

Potrivit Ministerului Finanțelor În primele cinci luni ale anului 2021 la bugetul public național au fost acumulate venituri în sumă de 28,1 miliarde de lei, fiind în creștere cu 4,8 miliarde de lei față de perioada similară a anului trecut.

În același timp, cheltuielile au constituit 31,1 mi­liarde de lei, mai mari cu 4,5 miliarde de lei față de aceeași perioadă a anului 2020. Executarea bugetu­lui public național s-a încheiat cu un deficit în sumă de 3,0 miliarde de lei. Soldurile mijloacelor bănești în conturile bugetelor componente ale bugetului public național au constituit 8,7 miliarde de lei. Totodată, ve­niturile bugetului de stat în primele cinci luni a anului 2021 au constituit 17,4 miliarde de lei. Comparativ cu perioada similară a anului trecut acestea s-au majorat cu 3,4 miliarde de lei.

De asemenea, veniturile administrate de către Serviciul Fiscal de Stat au constituit 7,7 miliarde de lei, cu 1,5 miliarde mai mult față de perioada respectivă a anului trecut, iar veniturile administrare de către Serviciul Vamal au constituit 10,2 miliarde de lei, fiind în creștere cu 2,0 miliarde de lei comparativ cu aceeași perioadă a anului 2020.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor