25 iunie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul economistului. Plățile salariale vs. calcularea salariului mediu pentru plata unică

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul economistului. Plățile salariale vs. calcularea salariului mediu pentru plata unică
Sfatul economistului. Plățile salariale vs. calcularea salariului mediu pentru plata unică
Vocea poporului

Care plăți salariale se includ și care nu se includ la calcula­rea salariul mediu pentru plata unică de 3000 de lei în secto­rul bugetar? Indemnizația de concediu anul se include aici?

Elizaveta M., Cimișlia

 

Ana MOLDOVANU

consilier superior

în Departamentul protecție social-economică al CNSM

 

Conform Legii nr. 260/2022 privind modificarea Legii buge­tului de stat pentru anul 2022 nr. 205/2021, plata unică cu ca­racter excepțional se acordă angajaților al căror salariu me­diu lunar, calculat proporțional timpului efectiv lucrat pentru ultimele trei luni, conform Ho­tărârii Guvernului nr. 426/2004 privind aprobarea Modului de calculare a salariului mediu, este mai mic de 15000 de lei. Această plată unică se stabilește și se achită la locul de muncă de bază al angajatului.

Conform Hotărârii Guvernului nr. 426/2004, în salariul mediu se includ următoarele forme de retribuire a muncii şi de compen­saţii:

 • salariul pentru lucrul îndeplinit sau timpul lucrat în conformitate cu formele şi sistemele de salari­zare utilizate la întreprindere – ta­rifele în acord, salariile tarifare pe oră (zi), salariile de funcţie lunare, salariile calculate în procente din încasări sau în cote din beneficiu, salariul stabilit angajatului în ca­drul sistemelor netarifare de sala­rizare, salariile de merit etc.;
 • sporurile şi suplimentele la sa­lariile pe oră (zi) şi la salariile luna­re, precum şi alte plăţi cu caracter compensatoriu, ce ţin nemijlocit de lucru, prevăzute de legislaţie şi contractele colective;
 • suplimentele de plată pentru cumularea profesiilor (funcţiilor), inclusiv pentru îndeplinirea obli­gaţiilor lucrătorului temporar ab­sent, pentru extinderea zonei de deservire sau sporirea volumului de lucru executat pe parcursul zilei de muncă (turei) cu durata stabilită de legislaţie;
 • plăţile cu caracter stimulato­riu: premiile stabilite conform sistemului de retribuire a muncii în vigoare la întreprindere, inclu­siv premiile plătite din beneficiu, premiile anuale; recompensele pentru rezultatele muncii în an­samblu pe an; sporurile procentu­ale lunare şi indemnizaţiile anuale pentru vechime în muncă; sporu­rile la salariu pentru performanță colectivă, înaltă competenţă profesională, înaltă eficienţă în mun­că şi executarea unor lucrări de importanţă deosebită sau în regim de urgenţă, intensitatea muncii etc. Totodată, premiile şi recompensele menţionate se in­clud în câştigul din luna pentru care au fost calculate conform actelor de decontare;
 • suplimentele pentru muncaprestată în timp de noapte şi pen­tru munca în schimburi;
 • plata pentru munca în zilele de odihnă şi de sărbătoare, pentru lucru peste orele de program;
 • sumele de indexare a salariu­lui, calculate în conformitate cu legislaţia;
 • diferenţa dintre salariul mediu primit anterior şi salariul nou, di­ferenţa achitată lucrătorului în cazul transferului, din motive de sănătate sau dictat de necesită­ţile de producţie, la un alt lucru mai puţin plătit, pentru perioada prevăzută de legislaţia în vigoare;
 • onorariul lucrătorilor de cre­aţie din statele de personal ale redacţiilor ziarelor, revistelor, edi­turilor, agenţiilor telegrafice şi de presă, televiziunii, radioului şi ale altor mijloace de informare în masă, în cazul plăţii lui din fondul literar (de creaţie) al numitelor organizaţii;
 • alte plaţi cu caracter perma­nent ce ţin nemijlocit de lucru.

Nu se includ în salariul mediu următoarele plăţi:

 • indemnizaţia de eliberare din serviciu, ajutorul de şomaj şi alte indemnizaţii, indiferent de surse­le de plată (inclusiv indemnizația de concediu de odihnă anual);
 • compensaţia pentru concediul nefolosit;
 • compensaţia pentru mutilarea lucrătorului sau pentru altă dau­nă pricinuită sănătăţii lui în legă­tură cu munca;
 • compensaţiile de strămutare, transportare a averii, arendare a încăperilor în cazul transferului angajatului la lucru în altă loca­litate;
 • diurnele şi alte plaţi, raportate la cheltuielile de deplasare, pre­cum şi sporurile şi suplimentele la salariu, care se plătesc în loc de diurnă, solda de campanie;
 • suma ajutorului material în formă bănească sau naturală;
 • compensaţia majorării costului hranei în cantine, bufete, profilac­torii, alimentarea la preţuri reduse sau fără plată a lucrătorilor;
 • costul serviciilor comunale, al combustibilului, abonamentelor de circulaţie, laptelui, alimentaţiei curativ-profilactice, îmbrăcămin­tei şi încălţămintei speciale şi al altor mijloace de protecţie indi­viduală, al ustensilelor şi unifor­mei acordate lucrătorilor în mod gratuit;
 • plata integrală sau parţială, din bugetul întreprinderii, a locuinţei, chiriei sau locului în cămin;
 • plăţile aferente contractelor pentru drepturile de autor la edi­tarea creaţiilor ştiinţifice, literare şi de artă;
 • salariul pentru zilele lucrate fără retribuirea muncii, decontat în bugetul respectiv sau în fondu­rile de binefacere;
 • salariul mediu plătit salariaților remunerați în acord sau pe uni­tate de timp pentru zilele de sărbătoare nelucrătoare care nu coincid cu zilele de repaus săptă­mânal, conform art. 111 din Co­dul muncii;
 • premiile cu caracter unic acor­date cu ocazia zilelor de sărbă­toare, inclusiv cu ocazia sărbăto­rilor profesionale;
 • indemnizaţiile lunare stabilite reprezentanţilor statului în orga­nele de conducere ale întreprin­derilor de stat şi ale societăţilor pe acţiuni;
 • plăţile de stimulare (inclusiv premiile) cu prilejul jubileelor;
 • cadourile şi alte plăţi efectuate din alte surse decât cele alocate pentru retribuirea muncii; recom­pensele băneşti pentru ocuparea primelor locuri la concursuri etc.;
 • bursele plătite de către între­prinderi studenţilor (doctoranzi­lor) trimişi la învăţătură cu scoa­tere din producţie;
 • indemnizaţiile plătite de între­prinderi tinerilor specialişti pentru timpul concediului după absolvi­rea instituţiei de învăţământ su­perior sau mediu de specialitate;
 • veniturile (dividendele, do­bânzile) din acţiunile membrilor colectivului de muncă, depozite­le şi mijloacele de împrumut ale membrilor colectivului de muncă investite în patrimoniul întreprin­derii, calculate pentru plata lucră­torilor;
 • costul biletelor oferite lucră­torilor şi copiilor acestora pentru întremare, odihnă, excursii şi că­lătorii şi plătite integral sau parţi­al din mijloacele întreprinderii;
 • pensiile şi indemnizaţiile no­minative;
 • indemnizaţia unică acordată tinerilor specialişti, angajaţi, con­form repartizării, în instituţiile de învăţământ, instituţiile ocrotirii sănătăţii, asistenţei sociale, ştiin­ţifice şi cele de cultură şi artă;
 • indemnizaţia acordată func-ţionarilor publici în proporţie de15% din salariul funcţiei pentru fiecare an de activitate în serviciul public.
  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand