25 iunie 2024
Chisinau
Social

Sfatul economistului. Pensia pentru limită de vârstă din R. Moldova și România: ce trebuie să știi

Loading
Social Sfatul economistului. Pensia pentru limită de vârstă din R. Moldova și România: ce trebuie să știi
Sfatul economistului. Pensia pentru limită de vârstă din R. Moldova și România: ce trebuie să știi
Vocea poporului

Ce prevede Acordul între Republica Moldova și România în domeniul securității sociale? Ce documente se prezintă în cazul pensiei pentru limită de vârstă?

I. Cojocaru, Orhei

 

Ana MOLDOVANU

consilier superior

în Departamentul protecție social-economică al CNSM

 

La 27 aprilie 2010, a fost sem­nat Acordul dintre Republica Moldova și România în domeniul securității sociale, în vigoare de la 01.09.2011, bazat pe principiul proporționalității. Acordul se apli­că persoanelor care au domiciliul în unul dintre cele două state și sunt sau au fost asigurate în con­formitate cu legislația ambelor sau a unuia dintre statele parte la acord.

La 3 martie 2012, a fost semnat Angajamentul Administrativ pen­tru aplicarea Acordului în cauză. Potrivit prevederilor angajamen­tului, Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) este instituția com­petentă și organismul de legătură desemnat pentru aplicarea Acor­dului din partea Republicii Mol­dova.

Acordul prevede că fiecare par­te contractantă achită partea de pensie calculată pentru perioada de cotizare la sistemul public de asigurări sociale, realizată pe teri­toriul propriu. De asemenea, este prevăzut exportul cuantumului prestației sociale, ceea ce presupu­ne dreptul unui lucrător migrant de a beneficia de prestațiile dobândi­te în statul în care și-a desfășurat activitatea, pe teritoriul statului de domiciliu. De prestațiile sociale prevăzute de Acord pot beneficia persoanele asigurate care au lucrat legal și au achitat contribuții de asigurări sociale pe teritoriul am­belor state–membre la Acord.

Articolul 2 al Acordului bilateral menționat stipulează expres riscu­rile sociale acoperite pentru fieca­re Parte contractantă.

Astfel, Republica Moldova aco­peră:

 1. indemnizația pentru incapa­citate temporară de muncă deter­minată de boli obișnuite sau acci­dente în afara muncii;
 2. indemnizația pentru incapa­citate temporară de muncă deter­minată de boli profesionale sau accidente de muncă;
 3. indemnizația de maternitate;
 4. pensiile pentru limită de vâr­stă;
 5. pensiile pentru invaliditate cauzată de boli obișnuite;
 6. pensia și indemnizația de in­validitate în urma accidentelor de muncă sau cauzată de boli profe­sionale;
 7. pensia de urmaș;
 8. prestațiile în natură în caz de boală și de maternitate;
 9. prestațiile în natură în caz de accidente de muncă;
 10. ajutorul de deces;
 11. ajutorul de somaj.

Pentru România, riscurile aco­perite sunt:

 1. indemnizația pentru incapaci­tate temporară de muncă determi­nată de boli obișnuite sau acciden­te în afara muncii;
 2. indemnizația pentru incapa­citate temporară de muncă deter­minată de boli profesionale sau accidente de muncă;
 3. indemnizația de maternitate;
 4. pensiile pentru limită de vâr­stă, de invaliditate, de urmaș;
 5. prestațiile în natură în caz de boală și de maternitate;
 6. prestațiile în natură în caz de accidente de muncă și boli profe­sionale;
 7. ajutorul de deces;
 8. indemnizația de șomaj.

Pentru acordarea unei prestații sociale stipulate în domeniul ma­terial de aplicare al Acordului sau pentru exportul cuantumului prestației sociale stabilite, este ne­cesară depunerea unei cereri cu anexarea documentelor justificati­ve la Casa Națională de Asigurări Sociale sau la instituția competen­tă din România

Conform art. 21 al Acordului, dacă legislația unei Părți contrac­tante condiționează dreptul la prestații de realizarea unui stagiu minim de cotizare realizat pe te­ritoriul propriu, atunci instituția competentă a acestei Părți ia în considerare perioadele de asigu­rare realizate conform legislației celeilalte Părți, în măsura în care acestea nu se suprapun.

Totodată, dacă legislația unei Părți condiționează acordarea anumitor prestații de realizarea unei anumite perioade de activi­tate într-o profesie supusă unui regim special sau într-o profesie sau muncă determinată, perioade­le realizate conform legislației ce­leilalte Părți contractante nu sunt luate în considerare pentru stabi­lirea dreptului la aceste prestații, decât dacă au fost realizate în baza unui regim similar sau, în lip­sa acestuia, în aceeași profesie sau după caz, în aceeași muncă.

Conform informației CNAS, în cazul acordării pensiei pentru limită de vârstă în baza prevede­rilor Acordului, este necesară de­punerea unei cereri la CNAS sau la instituția competentă din Româ­nia, cu anexarea următoarelor do­cumente în original şi copie:

– actul de identitate valabil la momentul depunerii cererii;

– carnetul de muncă;

– diploma de studii superioa­re la secţia zi realizate până la 01.01.1999 (după caz);

– diploma de licenţă sau certi­ficatul privind realizarea studiilor postuniversitare de rezidenţiat (după caz);

– livretul militar (după caz);

– certificatul de căsătorie (după caz);

– certificatul/adeverinţa de naş­tere a copilului (după caz);

– certificatul de reorganizare/redenumire a organizaţiilor (după caz);

– certificatul de schimbare a nu­melui, prenumelui (după caz);

– alte documente ce confir­mă stagiul de cotizare, conform pct.70 al Regulamentului privind modalitatea de calculare a pensii­lor şi modalitatea de confirmare a stagiului de cotizare pentru stabili­rea pensiilor, aprobat prin Hotărâ­rea Guvernului RM nr. 165/2017;

– declarația pe propria răspun­dere despre faptul că nu beneficiați de prestații sociale pe teritoriul altor state terțe, conform Anexeinr. 9 la Instrucţiunea cu privire la aplicarea acordurilor internaţiona­le în domeniul securităţii sociale la care Republica Moldova este par­te;

– declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu ca­racter personal (după caz);

– rechizitele bancare potrivit normelor internaţionale (IBAN, SWIFT CODE), cu indicarea denu­mirii şi adresei băncii, filialei băncii, precum și a valutei în care să fie efectuat transferul;

– procura (după caz).

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand