22 iunie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul economistului. Munca prin cumul și cumularea funcțiilor

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul economistului. Munca prin cumul și cumularea funcțiilor
Sfatul economistului. Munca prin cumul și cumularea funcțiilor
calculatorvenituri.ro

Aș vrea să aflu în ce constă diferența muncii prin cumul de cumularea funcțiilor? Cum este remunerată munca prin cumul și cumularea funcțiilor? Cine are dreptul să presteze munca prin cumul? Sunt interdicții în vederea prestării muncii prin cumul?
Valeriu Țîgan, Chișinău

 

Ana MOLDOVANU

consilier superior

în Departamentul protecție social-economică al CNSM

 

Ce reprezintă munca prin cu­mul? Conform prevederilor alin. (1) art. 267 din Codul muncii, „Munca prin cumul reprezintă îndeplinirea de către salariat, pe lângă munca de bază, a unei alte munci, per­manente sau temporare, în afara orelor de program, în temeiul unui contract individual de muncă dis­tinct”. Particularitățile muncii prin cumul sunt următoarele:

 • Munca prin cumul poate fi pre­stată atât în cadrul aceleiaşi unităţi, cât şi în alte unităţi.
 • Pentru încheierea contractului individual de muncă prin cumul nu se cere consimţământul angajato­rului de la locul de muncă de bază.
 • Contracte individuale de mun­că prin cumul pot fi încheiate cu unul sau cu mai mulţi angajatori, dacă acestea nu contravin legisla­ţiei în vigoare.
 • În contractul individual de muncă se va indica, în mod obliga­toriu, că munca respectivă se pre­stează prin cumul.
 • Salariaţii angajaţi prin cumul beneficiază de aceleaşi drepturi şi garanţii ca şi ceilalţi salariaţi din unitatea respectivă.
 • Durata concretă a timpului de muncă, a timpului de odihnă și a salarizării la locul de muncă prin cumul se stabileşte în contractul in­dividual de muncă.
 • Salarizarea cumularzilor se efectuează pentru munca real­mente prestată sau timpul efectiv lucrat.
 • Mărimea salariului tarifar sau a salariului funcţiei pentru cumu­larzi, precum şi mărimea premiilor, a sporurilor, adaosurilor şi a celor­lalte recompense, determinate de condiţiile de salarizare, se stabilesc în contractul colectiv sau individual de muncă şi nu pot depăşi mărimi­le prevăzute pentru ceilalţi salariaţi din unitatea respectivă.
 • Salariaţii care prestează muncă prin cumul beneficiază de un con­cediu de odihnă anual plătit con­form funcţiei sau specialităţii cu­mulate, care se acordă concomitent cu concediul de odihnă anual de la locul de muncă de bază, indiferent de durata concediului la locul de muncă de bază.
 • Totodată, salariatul benefici­ază de un concediu suplimentar neplătit în cazul în care durata concediului la locul de muncă prin cumul şi la locul de muncă de bază diferă.
 • Plata indemnizaţiei de con­cediu sau a compensaţiei pentru concediul nefolosit se efectuează pornindu-se de la salariul mediu pentru funcţia sau specialitatea cumulată, determinat în modul stabilit de Hotărârea Guvernului nr. 426/2004.
 • În afară de temeiurile de bază de încetare a relațiilor de muncă, contractul încheiat cu salariatul care prestează muncă prin cumul poate înceta şi în cazul încheierii unui contract individual de muncă cu o altă persoană care va exercita profesia, specialitatea sau funcția respectivă ca profesie, specialitate sau funcție de bază (art. 86 alin. (1) lit. s) Codul muncii).
 • Angajatorul este în drept să concedieze salariaţii de la unitate în legătură cu lichidarea acesteia ori în legătură cu reducerea numărului sau a statelor de personal în primul rând vizându-i pe cei angajaţi prin cumul (art. 88 alin.(1) lit.e) Codul muncii).
 • La desfacerea contractului in­dividual de muncă cu salariatul angajat prin cumul, în legătură cu lichidarea unităţii, cu reducerea numărului sau a statelor de per­sonal sau în cazul încheierii unui contract individual de muncă cu o altă persoană care va exercita pro­fesia (funcţia) respectivă ca profesie (funcţie) de bază, acestuia i se plă­teşte o indemnizaţie de eliberare din serviciu în mărimea salariului său mediu lunar.

Există interdicții în vederea prestării muncii prin cumul? În prezent, doar conducătorul unității de stat, inclusiv municipale, sau al unității cu capital majoritar de stat nu poate să presteze muncă prin cumul la o altă unitate sau să cu­muleze funcții la unitatea pe care o conduce, cu anumite excepții, și nu poate să facă parte din organele care exercită supravegherea şi controlul în unitatea pe care o conduce.

Ce reprezintă cumularea de profesii (funcții)? Noțiunea de cu­mulare de profesii (funcții) este de­finită la art. 156 alin. (1) din Codul muncii, și anume „salariaților care, în afară de munca lor de bază, sti­pulată în contractul individual de muncă, îndeplinesc, la aceeași uni­tate, o muncă suplimentară într-o altă profesie (funcție) sau obligațiile de muncă ale unui salariat tempo­rar absent, fără a fi scutiți de munca lor de bază (în limitele duratei nor­male a timpului de muncă stabilite de prezentul cod), li se plătește un spor pentru cumularea de profe­sii (funcţii) sau pentru îndeplinirea obligațiilor de muncă ale salariatu­lui temporar absent)”.

Particularitățile cumulării de profesii (funcții) sunt:

 • În cazul cumulării de funcții nu se semnează un Contract individual de muncă separat, însă are loc mo­dificarea Contractului de muncă de bază.
 • Cumularea de profesii (funcții) se realizează prin acordul reciproc între salariat și angajator, pornind de la considerentul că o astfel de cumulare duce la schimbarea con-dițiilor de retribuire a muncii, fapt ce se admite prin semnarea de că­tre părți a unui acord suplimentar.
 • Actele care urmează a fi întoc­mite sunt: Acordul de cumulare a funcțiilor și Ordinul angajatorului privind modificarea contractului in­dividual de muncă.
 • Retribuirea muncii este numi­tă spor, iar limita cuantumului este stabilită de părți, dar nu poate fi mai mică de 50 la sută din salariul tarifar (salariul funcției) al profesiei (funcției) cumulate;
 • Mărimea concretă a sporului pentru îndeplinirea obligațiilor de muncă ale salariatului temporar ab­sent se stabilește în funcție de volu­mul real de lucrări executate, dar nu poate depăși 100 la sută din salariul tarifar sau de funcţie al salariatului absent.
  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand