4 martie 2021
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul economistului. Modificări în acte normative care vizează direct viața socială

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul economistului. Modificări în acte normative care vizează direct viața socială
Sfatul economistului. Modificări în acte normative care vizează direct viața socială
Vocea poporului

Mai multă lume ne întreabă ce ne aduce noul an în ceea ce privește impozitarea, plata indemnizațiilor pentru copii, recalcularea pensiilor și cuantu­mul minim garantat în sectorul real al economiei. Încercăm să le răspundem în mod succint și la obiect, fiindcă un om informat e un om puternic.

  Sfatul economistului. Modificări în acte normative care vizează direct viața socială

Ana MOLDOVANU

consultant superior

în Departamentul protecție social-economică al CNSM

 

Începând cu 1 ianuarie 2021:

 1. Cu referire la redistribuirea poverii fiscale între angajat și anga­jator prin comasarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligato­rii la nivel de angajator și a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală la nivel de angajat (Legea nr. 60/2020).

Salariații achită primele de asi­gurare obligatorie de asistență medicală (PAM) – 9%, iar patronii – contribuțiile de asigurare socială (CAS) – 24% sau 29%.

 1. Cu referire la impozitul pe venit al persoanelor fizice:
 • Scutirea personală pentru con­tribuabilii care au un venit anual impozabil mai mic de 360000 de lei, este majorată de la 24000 de lei până la 25200 de lei pe an.
 • Scutirea personală majoră ră­mâne la nivelul anului 2020 – 30000 de lei (persoane cu dizabilităţi ca urmare a consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl, a acţiunilor de luptă pentru apărarea integrităţii teritoria­le a Republicii Moldova, a acţiunilor de luptă din Afghanistan, persoane cu dizabilităţi severe şi accentuate, persoane cu dizabilităţi din copilă­rie, victime ale represiunilor politice, ulterior reabilitate).

Pentru persoanele aflate în relaţii de căsătorie cu orice persoană spe­cificată mai sus, scutirea suplimen­tară este majorată de la 18000 de lei la 18900 de lei anual, cu condiţia că soţia (soţul) nu beneficiază de scuti­re personală.

 • Scutirea pentru persoanele întreținute este majorată de la 3000 de lei la 4500 de lei anual, cu ex­cepţia persoanelor cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie, persoanelor cu diza­bilităţi severe şi accentuate, pentru care scutirea este majorată de la 18000 de lei la 18900 de lei anual.
 • Scutirea acordată soţiei (soţu­lui) care nu beneficia de scutire per­sonală este anulată în vederea sti­mulării încadrării persoanelor apte de muncă în cadrul pieței muncii (Legea nr. 257/2020).
 1. Cu referire la indemnizațiile pentru familiile cu copii
 • Indemnizația unică la nașterea copilului este majorată cu 1160 de lei şi constituie 9459 de lei.
 • Mărimea indemnizaţiei lunare pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de doi ani (pentru persoane neasigurate) se majorează cu 100 de lei şi constituie 740 de lei.
 • Cuantumul minim al indemni­zaţiei lunare pentru creşterea copi­lului până la împlinirea vârstei de trei ani (pentru persoane asigurate) se majorează cu 100 de lei şi constituie 740 de lei.
 • În cazul opţiunii până la doi ani și două luni a indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului, cuantu­mul lunar al indemnizaţiei pentru perioada de până la împlinirea vâr­stei de un an a copilului va constitui nu mai puţin de 1480 de lei şi pentru perioada din ziua următoare a împli­nirii vârstei de un an şi până la împli­nirea vârstei de doi ani şi două luni, cuantumul lunar al indemnizaţiei va constitui nu mai puţin de 740 de lei.
 • Cuantumul indemnizaţiei luna­re de suport pentru creşterea până la vârsta de trei ani a copiilor ge­meni sau a mai multor copii născuţi dintr-o singură sarcină, persoanelor asigurate şi neasigurate se majorea­ză cu 50 de lei şi constituie 370 de lei.

Majorarea cuantumului indemni­zaţiilor lunare pentru creşterea/în­grijirea copilului şi al indemnizaţiilor lunare de suport pentru creşterea până la vârsta de trei ani a copiilor gemeni sau a mai multor copii năs­cuţi dintr-o singură sarcină benefici­arilor de indemnizaţii aflate în plată se va efectua, începând cu data de 1 ianuarie 2021, în mod automat.

 1. Cu referire la cuantumul mi­nim garantat

Din 1 ianuarie 2021, cuantumul minim garantat al salariului în secto­rul real (la întreprinderi, organizații, instituții cu autonomie financiară, indiferent de tipul de proprietate și forma de organizare juridică), este stabilit în mărime de 17,37 lei pe oră sau 2935 de lei pe lună, aces­ta fiind calculat pentru un program complet de lucru în medie de 169 de ore lunar (Hotărârea Guvernului nr. 922 din 22 decembrie 2020 pen­tru modificarea punctului 1 din Ho­tărârea Guvernului nr. 165/2010).

 1. Cu referire la salariul mediu prognozat

Cuantumul salariului mediu lu­nar pe economie, prognozat pentru anul 2021, constituie 8716 lei.

 1. Cu referire la recalcularea pensiilor

De la 1 ianuarie 2021, dreptul la reexaminarea pensiei pentru limită de vârstă îl au beneficiarii de pensii stabilite după 1 ianuarie 1999, care au realizat un stagiu de cotizare după stabilirea acestui drept de la 7 la 10 ani. Cererea de reexamina­re a pensiei pentru limită de vârstă poate fi depusă în variantă electro­nică, prin intermediul paginii web a Casei Naționale de Asigurări Sociale www.cnas.md, accesând bannerul „e-Cerere Reexaminare pensie”, sau prin portalul guvernamental al ser­viciilor publice www.servicii.gov.md. Urmează doar câţiva paşi simpli pen­tru depunerea cererii, dintre care in­troducerea IDNP–ului beneficiarului şi a datei de naștere.

În cazul în care nu aveţi posibilita­tea de a depune cererea online pen­tru reexaminarea pensiei, o puteţi depune pe suport de hârtie. Atunci solicitantul se prezintă la Casa Teri­torială de Asigurări Sociale, conform vizei de domiciliu, cu buletinul de identitate în original și copia.

Totodată, cererea pentru reexa­minarea pensiei pentru limită de vârstă poate fi depusă la subdivizi­unea teritorială de un reprezentat desemnat prin procură.

De la 1 ianuarie 2021, benefici­arii de pensii pot să-şi programeze vizita la CTAS în regim on-line prin intermediul paginii web a CNAS www.cnas.md, accesând bannerul „Programare on-line la CTAS”.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și