27 septembrie 2022
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul economistului. Impozitul pe bunurile imobiliare

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul economistului. Impozitul pe bunurile imobiliare
Sfatul economistului. Impozitul pe bunurile imobiliare
Vocea poporului

Am primit aviz de plată a impozitului pe bunurile imo­biliare pentru anul 2022. Cum se calculează și cine achită impozitul pe bunurile imobiliare? Care cetățeni sunt scutiți de impozitul pe bunurile imobiliare? Nu se mai acordă redu­cere cu 15% achitarea până la 30 iunie a sumei impozitului pe bunurile imobiliare calculate?

Zinaida Sava, Chișinău

 

Ana MOLDOVANU

consultant superior

în Departamentul protecție social-economică al CNSM

 

Impozit pe bunurile imobiliare este un impozit local care repre­zintă o plată obligatorie la buget de la valoarea bunurilor imobilia­re.

Potrivit Codului fiscal, sunt obligați să achite impozit pe bu­nurile imobiliare persoanele juri­dice şi persoanele fizice rezidenți şi nerezidenți ai Republicii Mol­dova care au în proprietate bu­nuri imobiliare pe teritoriul țării;  arendașii care arendează un bun imobiliar agricol proprietate pri­vată; deținătorii drepturilor patri­moniale asupra bunurilor imobili­are proprietate publică; arendașii sau locatarii bunurilor imobilia­re ale autorităților publice şi ale instituțiilor finanțate de la buge­tele de toate nivelurile; locatarii bunurilor imobiliare – în cazul contractului de leasing financiar și arendașii sau locatarii bunurilor imobiliare proprietate privată a nerezidenților Republicii Moldova.

Suma impozitului pe bunurile imobiliare pentru persoanele fizice se calculează anual de către ser­viciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale ale primăriilor. În municipiul Chișinău, atribuțiile de administrare a impozitului pe bu­nurile imobiliare pentru persoane­le fizice revin Direcției de colecta­re a impozitelor şi taxelor locale din cadrul Primăriei municipiului Chișinău.

Pentru bunurile imobile care au fost evaluate, impozitul se calcu­lează din valoarea estimată de că­tre organele cadastrale.

Potrivit Deciziei Consiliului Municipal Chișinău nr.14/1 din 21 decembrie 2021, pentru bu­nurile imobiliare cu destinație locativă (apartamente și case de locuit individuale, terenuri aferen­te acestor bunuri), pentru gara­jele și terenurile pe care acestea sunt amplasate, precum și pentru loturile întovărășirilor pomicole, cota impozitului pe bunurile imo­biliare constituie 0,185% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare.

Astfel, să presupunem că valoa­rea estimată a imobilului consti-tuie 147.420 de lei. Cota impozi­tului este 0,185%. Suma calculată a impozitului pe bunurile imobili­are constituie: 147.420 x 0,185% = 272.73 lei.

Conform art. 283 din Codul fis­cal, de impozitul pe bunurile imo­biliare sunt scutite:

 1. a) autoritățile publice şi insti-tuțiile finanțate de la bugetele de toate nivelurile;
 2. b) societățile orbilor, ale surzilor şi invalizilor;
 3. c) întreprinderile penitenciare­lor;
 4. d) Centrul Republican Experi­mental pentru Protezare, Ortope­die şi Reabilitare;
 5. e) obiectivele de protecție civi­lă;
 6. f) organizațiile religioase – pen­tru bunurile imobiliare destinate riturilor de cult;
 7. g) misiunile diplomatice şi ofici­ile consulare acreditate în Republica Moldova, precum şi repre-zentanțele organizațiilor internaționale acreditate;
 8. h) persoanele de vârstă pensi­onară, persoanele cu dizabilități severe şi accentuate, persoanelecu dizabilități din copilărie, per­soanele cu dizabilități medii (par-ticipanții la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității terito­riale şi a independenței Republicii Moldova, la acțiunile de luptă din Afganistan, participanții la lichi­darea consecințelor avariei de la C.A.E. Cernobîl, precum şi persoa­nele supuse represiunilor şi ulteri­or reabilitate);
 9. i) familiile participanților căzuți în acțiunile de luptă pentru apăra­rea integrității teritoriale şi inde-pendenței Republicii Moldova şi persoanele care au fost întreținute de aceștia;
 10. j) familiile militarilor căzuți în acțiunile de luptă din Afganistan şi persoanele care au fost întreținute de aceștia;
 11. k) familiile care au copii cu dizabilități în vârstă de până la 18 ani şi membrii familiilor care au la întreținere şi îngrijire permanentă persoane cu dizabilități;
 12. l) familiile persoanelor dece-date în urma unor boli cauzate de participarea lor la lucrările de lichi­dare a consecințelor avariei de la C.A.E. Cernobîl şi persoanele care au fost întreținute de acestea;
 13. m) instituțiile medico-sanitare publice, cabinetele individuale ale medicului de familie şi centrele medicilor de familie;
 14. n) Compania Națională de Asi­gurări în Medicină şi agențiile ei teritoriale;
 15. o) Banca Națională a Moldovei;
 16. p) proprietarii sau deținătorii bunurilor rechiziționate în interes public;
 17. s) organizațiile necomerciale, în cadrul cărora funcționează in-stituțiile de asistență socială.

Prin Decizia Consiliului Muni­cipal Chișinău nr. 14/1 din 21 de­cembrie 2021, s-a stabilit, pentru categoriile de persoane indicate la lit. h-l, scutirea de plata impozitu­lui pe bunurile imobiliare pentru obiectele impunerii cu destinație locativă, unde aceștia și-au înre­gistrat domiciliul (în lipsa domici­liului – reședință) în limita valorii (costului) de 500.000 lei din va­loarea estimată în scopul impo­zitării imobilului.

În cazul bunurilor imobiliare ale persoanelor fizice existente şi/sau dobândite până la data de 31 mai inclusiv a anului fiscal în curs, impozitul pe bunurile imo­biliare se achită nu mai târziu de data de 30 iunie a anului curent.

În cazul bunurilor dobândite în perioada 1 iunie – 31 decembrie a anului de gestiune, termenul de achitare a impozitului pe bunu­rile imobiliare este către data de 25 martie a anului următor anului gestionar.

Totodată, vă aducem la cunoș-tință că, în contextul modificărilor la Codul fiscal, în anul 2021 a fost abrogat alin. (2) al art. 282 din Co­dul fiscal și nu se mai aplică re­ducerea de 15% pentru achitarea până la 30 iunie a sumei integrale a impozitului pe bunurile imobilia­re calculat.

Onorarea obligației fiscale se face cu Avizul de plată direct la oficiile poștale, instituțiile bancare sau online prin intermediul servi­ciului guvernamental de plăți elec­tronice www.mpay.gov.md prin selectarea serviciului „Achitarea impozitului pe bunurile imobiliare (cu aviz de plată)”.

Termenul limită de achitare a impozitului pe bunurile imobi­liare este 30 iunie 2022!

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor