25 iunie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul economistului. Deplasarea în interes de serviciu: regimul de lucru și garanțiile

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul economistului. Deplasarea în interes de serviciu: regimul de lucru și garanțiile
Sfatul economistului. Deplasarea în interes de serviciu: regimul de lucru și garanțiile
bizlaw.md

Sunt angajat la o companie privată și deseori sunt tri­mis în deplasare în interes de serviciu. Care sunt garanțiile salariatului, termenul și regimul de lucru în timpul depla­sării? Specificați, vă rog, actele legislative ce reglemen­tează deplasările.

Alexandru Țîgan, Chișinău

 

Ana MOLDOVANU

consilier superior

în Departamentul protecție social-economică al CNSM

 

Salariatului delegat în interes de serviciu i se păstrează locul de muncă (funcţia) şi salariul mediu pentru timpul deplasării, inclusiv pentru timpul aflării în drum, con­form prevederilor art. 175 din Co­dul muncii.

Angajaţilor care pleacă peste hotare la stagiu, instruire, specia­lizare şi schimb de experienţă din proprie iniţiativă sau fiind delegaţi având invitaţii personale sau pen­tru a participa la concursuri orga­nizate de către diverse fundaţii şi entităţi din alte ţări, li se vor păs­tra locurile de muncă, precum şi li se vor compensa cheltuielile de deplasare, potrivit deciziilor luate de conducătorii entităţilor în care activează, în conformitate cu pre­vederile art. 213 şi 214 din Codul muncii.

Reglementarea modului de de­legare în interiorul Republicii Mol­dova şi în străinătate a salariaţilor şi de compensare a cheltuielilor ce ţin de majorarea preţurilor la pro­dusele alimentare, precum şi a ta­rifelor la serviciile prestate de ho­teluri, este stipulată în Hotărârea de Guvern nr. 10 din 5.01.2012

În primul rând, să vedem ce înseamnă deplasare în interes de serviciu? Este delegarea salariatu­lui, conform ordinului angajatoru­lui, pe un anumit termen, pentru executarea obligaţiilor de muncă în afara locului de muncă perma­nent.

Regulamentul aprobat prin Ho­tărârea Guvernului sus-menționată se extinde asupra salariatului dele­gat pentru îndeplinirea unor misi­uni provizorii, inclusiv:

  • încheierea şi îndeplinirea contractelor, soluţionarea altor probleme legate de producerea şi comercializarea bunurilor şi de prestarea serviciilor;
  • exercitarea funcţiei de control în probleme ce ţin de specificul ac­tivităţii;
  • efectuarea vizitelor oficiale, purtarea tratativelor, a consultă­rilor, pregătirea şi încheierea con­venţiilor, a acordurilor;
  • realizarea schimburilor de ex­perienţă, a specializărilor, stagiilor, instruirilor;
  • participarea la vânzări şi ex­poziţii, studierea pieţei, activităţi în domeniul cooperării economice şi tehnico-ştiinţifice, conferințe etc.

Călătoriile în interes de serviciu pe teritoriul Republicii Moldova ale salariaţilor a căror activitate permanentă se desfăşoară în tim­pul aflării în drum sau au un carac­ter mobil ori ambulant, precum şi îndeplinirea lucrărilor de prospec­ţiuni şi geodezico-topografice în teren, nu se consideră deplasare.

Delegarea salariatului se efec­tuează de către conducătorul en­tităţii sau altă persoană împuter­nicită prin aprobarea ordinului, cu indicarea scopului şi a termenului delegării, precum şi a ţării gazdă. Delegarea salariatului pe teritoriul Republicii Moldova se efectuează în baza ordinului sau a legitimaţiei de deplasare.

La delegarea în ţări străine, data trecerii hotarelor se determină po­trivit documentelor de călătorie.

Nu este obligatorie eliberarea legitimaţiei de deplasare în cazul în care salariatul revine din depla­sare la locul permanent de muncă în aceeaşi zi în care a fost delegat. Delegarea salariatului în deplasare în aceste cazuri se efectuează în baza emiterii ordinului.

Compensarea cheltuielilor de deplasare se efectuează pentru zilele aflării efective în deplasare, inclusiv pentru ziua plecării și ziua sosirii, determinate conform men­ţiunilor în ordinul sau în legitima­ţia de deplasare şi în documentele de călătorie prezentate, în limitele termenului pentru care salariatul a fost delegat.

Asupra salariaţilor aflaţi în de­plasare se extinde regimul timpu­lui de lucru şi de odihnă al acelor entităţi în care ei sunt delegaţi. La întoarcerea din deplasare, în lo­cul zilelor de odihnă nefolosite în timpul deplasării, acestora nu li se acordă alte zile de odihnă.

Dacă salariatul este delegat pentru a lucra şi în zilele de odihnă sau sărbătoare nelucrătoare, com­pensarea pentru lucrul în aceste zile se efectuează în conformitate cu legislaţia în vigoare.

În cazul în care, conform ordi­nului conducătorului, salariatul pleacă în deplasare în zi de odihnă sau sărbătoare nelucrătoare, la în­toarcerea din deplasare acestuia i se acordă, în modul stabilit, o altă zi de odihnă.

Salariul pentru timpul aflării sa­lariatului în deplasare se menţine pentru toate zilele de lucru, con­form graficului stabilit la locul per­manent de muncă. La rugămintea salariatului, salariul se expediază acestuia din contul entităţii care l-a delegat.

Salariatului delegat i se achită cheltuielile pentru călătoria tur-retur cu transportul public (cu excepția taximetrelor) pe distanța dintre gară, aerogară, debarcader și locul de cazare/domiciliu ori cu taximetrul – în cazul în care ora so­sirii sau plecării delegatului nu co­respunde cu orarul transportului public, în baza actelor de călătorie prezentate.

În caz de utilizare de către sa­lariatul delegat a transportului de serviciu sau a transportului auto personal, acestuia i se compensea­ză cheltuielile pentru carburanți, în conformitate cu ruta şi kilometra­jul aprobate de conducătorul enti­tăţii, precum şi cantitatea necesară de materiale de marca respectivă, dacă sunt prezentate documen­tele (chitanţele, cecurile) eliberate de staţiile de alimentare cu com­bustibil, care confirmă cheltuielile menţionate.

Salariatului delegat i se com­pensează cheltuielile efective pen­tru locaţiune, inclusiv pentru servi­ciile obligatorii prestate în hoteluri, în mărime ce nu va depăşi plafoa­nele de cazare pentru fiecare 24 de ore, prevăzute în anexa nr. 2 la Regulament.

Normele diurnelor sunt dife­renţiate pe categorii, ţinându-se cont de posturile deţinute de sala­riaţii delegaţi, de scopul şi caracte­rul misiunii, conform anexei nr.1 la Regulament.

În cazul delegării pentru o sin­gură zi în teritoriul țării, diurnele nu se plătesc.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand