22 iunie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul economistului. Cum se calculează pensia în cazul în care nu m-am aflat permanent în țară?

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul economistului. Cum se calculează pensia în cazul în care nu m-am aflat permanent în țară?
Sfatul economistului. Cum se calculează pensia în cazul în care nu m-am aflat permanent în țară?
Vocea poporului

În curând îmi voi stabili pensia. Cum se va calcula pensia, dacă o perioadă am fost strămutat pe teritoriul unui stat, o perioadă am îndeplinit serviciul militar și ce înseamnă venit lunar asigurat valorizat?

Petru R., Florești

 

Ana MOLDOVANU

consilier superior

în Departamentul protecție social-economică al CNSM

 

Conform prevederilor Legii privind sistemul public de pensii nr. 156/1998, pentru asigurații care confirmă un stagiu total de cotizare de cel puțin 15 ani și au realizat un stagiu de cotizare de cel puțin cinci ani după 1 ianuarie 1999, cuantumul pensiei se de­termină, aplicându-se formula:

P = 1,35% x Tt x Vav,

unde:

P este cuantumul pensiei;

1,35% – rata de acumulare pentru anii de cotizare realizați după 1 ianuarie 1999, calculată în procente;

Vav – venitul mediu lunar asi­gurat valorizat;

Tt – stagiul total de cotizare.

Venitul mediu lunar asigurat valorizat se calculează după for­mula:

coni

∑ ––––––––– x Kvi

ci

ci

Vav = ––––– ,

n

Vav – venitul mediu lunar asi­gurat valorizat;

coni – suma contribuțiilor de asigurări sociale plătite pentru perioada de cotizare. Pentru peri­oada de până la 1 ianuarie 2021 se va lua în calcul suma contribuțiilor individuale plătite;

Ci – cota de contribuție de asi­gurări sociale stabilită în perioada de cotizare. Pentru perioada de până la 1 ianuarie 2021 se va lua în calcul cota de contribuție indi­viduală  stabilită;

Kvi – coeficientul de valorizare a venitului asigurat;

n – numărul lunilor pentru care s-au calculat și s-au achitat contribuțiile.

Valorizarea reprezintă indexa­rea venitului mediu lunar asigurat realizat începând cu 1 ianuarie 1999, pornind de la coeficien­tul de creștere a salariului me­diu pe economie din perioadele contributive până la anul prece­dent anului de stabilire a pensiei. Coeficienții de valorizare pentru fiecare an se aprobă de Guvern în fiecare an la 1 aprilie.

Coeficienții de valorizare a ve­nitului asigurat pentru anii 1999-2000 sunt stabiliți în anexa nr. 3 la Regulamentul privind modalita­tea de calculare a pensiilor și mo­dalitatea de confirmare a stagiu­lui de cotizare pentru stabilirea pensiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 165/2017.

Pentru perioada de îndeplini­re a serviciului militar în termen sau cu termen redus și perioada de rezidențiat în învățământul postuniversitar obligatoriu, la de­terminarea venitului mediu lunar asigurat, începând cu 1 ianuarie 1999, se ia în considerare salariul minim lunar pe țară la data calcu­lării pensiei. La momentul actual, salariul minim pe țară constituie 1000 de lei.

Pentru perioada de îndeplinire a serviciului militar prin contract sau a altui serviciu asimilat aces­tuia,  perioada de îngrijire a unui copil până la vârsta de trei ani de către unul dintre părinţi sau de tutore, în caz de deces al ambilor părinţi și perioadele de activitate necontributive în funcția de ju­decător și procuror de până la 31 decembrie 2005, la determinarea venitului mediu lunar asigurat în­cepând cu 1 ianuarie 1999 se ia în considerare salariul mediu lunar pe țară la data calculării pensiei. În trimestrul întâi din 2021, sa­lariul mediu pe țară a constituit 8468,6 lei.

Pentru persoanele strămutate de pe teritoriul unui stat, cu care Republica Moldova are înche­iat acord în domeniul asigurării cu pensii, pe teritoriul Republicii Moldova şi care, după strămuta­re, au realizat pe teritoriul aceste­ia stagiul minim de cotizare nece­sar pentru calcularea venitului în scopul stabilirii pensiei, baza de calcul a pensiei constituie veni­tul mediu lunar asigurat obţinut pe teritoriul Republicii Moldova după strămutare.

Pentru persoanele strămutate de pe teritoriul unui stat, cu care Republica Moldova are înche­iat acord în domeniul asigurării cu pensii, pe teritoriul Republicii Moldova şi care, după strămutare, nu au activat şi nu au realizat pe teritoriul acesteia stagiul minim de cotizare necesar pentru calcu­larea venitului în scopul stabilirii pensiei, baza de calcul a pensiei constituie salariul lunar calculat unui lucrător de aceeaşi profesie (funcţie) şi calificare în ramura re­spectivă, antrenat într-o activitate similară în Republica Moldova, în baza condiţiilor de salarizare, re­glementate de stat, în vigoare la momentul stabilirii pensiei.

Pentru persoanele strămutate de pe teritoriul unui stat care făcea parte din URSS, cu care Republica Moldova nu are încheiat acord în domeniul asigurării cu pensii, pe teritoriul Republicii Moldova, şi care, după strămutare, nu au ac­tivat şi nu au realizat pe teritoriul acesteia stagiul minim de cotizare necesar pentru calcularea venitu­lui în scopul stabilirii pensiei, însă confirmă stagiul de cotizare reali­zat până la 31 decembrie 1991 pe teritoriul URSS, baza de calcul a pensiei constituie salariul mediu lunar realizat până la 31 decem­brie 1991.

Cheltuielile aferente includerii în stagiul de cotizare a perioade­lor specificate se acoperă de la bugetul de stat.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand