25 iulie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul economistului: Cum se calculează indemnizația pentru concediul medical

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul economistului: Cum se calculează indemnizația pentru concediul medical
concediu-de-boala

Foto: realitatea.net

 

Am fost bolnavă o perioadă, am stat acasă și m-am tratat. Care sunt modalitățile de calculare a conce­diului medical, fiindcă nu sunt sigură că mi s-a plătit salariul corect?

 

Maria Ichim, Chișinău

 

Concediul medical plătit se acordă tuturor salariaţilor şi ucenicilor în baza certificatului me­dical. Modul de calculare a in­demnizaţiei pentru incapacitatea temporară de muncă este re­glementat de Legea nr. 289 din 22.07.2004 privind indemnizaţi­ile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asi­gurări sociale şi de Regulamentul cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a in­demnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă şi a altor pre­staţii de asigurări sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.108 din 03.02.2005.

Conform prevederilor art. 7 din legea menționată, baza de calcul a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă o constituie venitul mediu lunar asigurat reali­zat în ultimele 12 luni calendaris­tice premergătoare lunii produce­rii riscului asigurat (în cazul dat, îmbolnăvirii), venit din care au fost calculate contribuţii individu­ale de asigurări sociale. Totodată, conform legislației, venitul mediu lunar asigurat, luat în calcul la determinarea mărimii indemni­zaţiei, nu poate depăşi cinci salarii medii lunare pe economie (cuan­tumul salariului mediu lunar pe economie prognozat pentru anul 2016 constituie 5050 de lei).

Venitul mediu lunar asigurat se determină prin împărţirea la 12 a venitului asigurat realizat la toate unităţile în ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii îmbolnăvirii.

În cazul lipsei integrale a ve­nitului asigurat la toate unităţile în unele şi aceleaşi luni calenda­ristice din perioada celor 12 luni calendaristice incluse în calcul la determinarea bazei de calcul al indemnizaţiei pentru concediu medical, concediu de maternitate, concediu pentru îngrijirea copilu­lui până la vârsta de trei ani, şomaj cu drept de ajutor de şomaj, aces­te luni se includ în calcul cu venit lunar asigurat în cuantumul unui salariu tarifar pentru categoria I de salarizare în sectorul bugetar (actualmente, 1000 de lei) sau, după caz,  în cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real (actualmente, 2100 de lei) în vigoare la data producerii riscu­lui asigurat, la locul de muncă de bază al asiguratului. Totodată, e de menționat că, la cererea asigu­ratului, se substituie cu acelaşi nu­măr de luni calendaristice imediat premergătoare perioadei incluse în calcul, cu condiţia că aceasta va duce la majorarea cuantumului in­demnizaţiei. Această prevedere nu se aplică în cazul lipsei integrale a venitului asigurat la toate unităţile în unele şi aceleaşi luni calenda­ristice din perioada celor 12 luni calendaristice incluse în calcul la determinarea bazei de calcul al in­demnizaţiei din alte motive decât cele menţionate.

Conform prevederilor art.13 din Legea nr. 289 din 22.07.2004, cuantumul lunar al indemnizaţi­ei pentru incapacitate temporară de muncă se stabileşte 

diferenţi­at, în funcţie de durata stagiului de cotizare, după cum urmează: a. 60% din baza de calcul stabili­tă conform art.7 — în cazul unui stagiu de cotizare de până la 5 ani; b. 70% din baza de calcul stabili­tă conform art.7 — în cazul unui stagiu de cotizare cuprins între 5 şi 8 ani; c. 90% din baza de calcul stabilită conform art.7 — în cazul unui stagiu de cotizare de peste opt ani.

Cuantumul indemnizaţiei pen­tru incapacitate temporară de muncă cauzată de tuberculoză, SIDA sau de cancer de orice tip este de 100% din baza de calcul,  stabilită conform art.7.

Începând cu anul 2013, plata indemnizaţiei pentru incapacita­te temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau de accidente nelegate de muncă, se stabilește în modul următor:

a) primele cinci zile calendaris­tice de incapacitate temporară de muncă se plătesc din mijloacele angajatorului, însă nu mai mult de 15 zile cumulative pe parcur­sul unui an calendaristic, în cazul mai multor perioade de incapaci­tate temporară de muncă. În cazul şomerilor, indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă se plăteşte din mijloacele bugetu­lui asigurărilor sociale de stat din prima zi;

b) începând cu a şasea zi calen­daristică de incapacitate tempo­rară de muncă, iar în cazul  mai multor perioade de incapacitate temporară de muncă – începând cu prima zi după expirarea celor 15 zile cumulative plătite din mijloa­cele angajatorului, indemnizaţia se plăteşte din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat.

Plata indemnizaţiei pentru in­capacitate temporară de muncă cauzată de tuberculoză, de SIDA, de cancer de orice tip sau de apari­ţia riscului de întrerupere a sarci­nii, precum şi plata indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă femeilor gravide care se află în evidenţă la instituţiile medico-sanitare, se efectuează integral de la bugetul asigurărilor sociale de stat, începând cu prima zi calenda­ristică de incapacitate temporară de muncă.

 

Sergiu IURCU,

șef adjunct al Departamentului protecție social-economică al CNSM

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand