13 august 2022
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul economistului. Cernobîl: participanții la lichidarea consecințelor și facilitățile acestora

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul economistului. Cernobîl: participanții la lichidarea consecințelor și facilitățile acestora
Sfatul economistului. Cernobîl: participanții la lichidarea consecințelor și facilitățile acestora
liga.net

Care persoane se consideră că au participat la lichidarea consecințelor catastrofei de la Cernobîl, de ce facilități be­neficiază acestea? De care facilități beneficiază persoanele cu dizabilităţi, a căror dizabilitate este cauzată de catas-trofa respectivă?

Boris Gospodinov, Cahul

 

Ana MOLDOVANU

consultant superior

în Departamentul protecție social-economică al CNSM

 

Legea nr. 909/1992 privind pro­tecţia socială a cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catas­trofei de la Cernobîl precizează ca­tegoriile de cetăţeni care au suferit de pe urma catastrofei de la Cer­nobîl şi asupra cărora se extinde acţiunea legii respective:

 1. Persoanele care s-au îmbol­năvit şi au suferit de boală actini­că cauzată de avaria de la C.A.E. Cernobîl, precum şi persoanele cu dizabilităţi a căror dizabilitate e în legătură cauzală cu catastrofa de la Cernobîl, dintre care fac parte:
 • persoanele (temporar deta-șate sau trimise în delegaţie) care au participat la lichidarea urmărilor avariei în zona de înstrăinare sau la alte lucrări la C.A.E. Cernobîl;
 • militarii, lucrătorii organelor afacerilor interne, supuşii militari recrutaţi în cantonamente speciale, cei care şi-au satisfăcut în perioa­da dată serviciul în Forţele Armate, în trupele şi organele Comitetului pentru Securitatea Statului, în tru­pele de interne şi cele de căi ferate, în alte formaţiuni şi au fost atraşi la lucrări de lichidare a urmărilor avariei în zona de înstrăinare sau la alte lucrări la C.A.E. Cernobîl;
 • persoanele care au venit în anul 1986 din zona de înstrăinare şi au primit cetăţenia Republicii Moldova.
 1. Persoanele (temporar deta-șate sau trimise în delegaţie) care au participat, în anii 1986-1987, la lucrările de lichidare a urmă­rilor avariei de la C.A.E. Cernobîl, în zona de înstrăinare, precum şi militarii, lucrătorii organelor aface­rilor interne, supuşii militari recru-taţi în cantonamente speciale, cei care şi-au satisfăcut în această pe­rioadă serviciul în Forţele Armate, în trupele şi organele Comitetului pentru Securitatea Statului, în tru­pele de interne şi cele de căi ferate, în alte formaţiuni militare şi care au îndeplinit lucrări de lichidare a urmărilor avariei în cauză în zona de înstrăinare.
 2. Persoanele (temporar deta-șate sau trimise în delegaţie) care au participat, în anii 1988-1990, la lucrările de lichidare a urmă­rilor avariei de la C.A.E. Cernobîl, în zona de înstrăinare, precum şi militarii în cantonamente speciale, cei care şi-au satisfăcut în această perioadă serviciul în Forţele Arma­te, în trupele şi organele Comite­tului pentru Securitatea Statului, în trupele de interne şi în cele de căi ferate, în alte formaţiuni militare şi care au îndeplinit lucrări de lichi­dare a urmărilor avariei în cauză în zona de înstrăinare.

Persoanele indicate în punctul 1 au dreptul de:

 1. a procura gratis medicamen­te (la prezentarea reţetelor date de medici);
 2. a li se confecţiona şi repara gratuit proteze pentru dinţi (cu ex­cepţia protezelor din metale pre­ţioase);
 3. a fi deservite prioritar în in­stituţiile curativo-profilactice şi farmacii;
 4. a fi asigurate anual, peste rând, cu bilete gratuite (în cazul indicaţiilor medicale) la instituţiile balneo-sanatoriale aflate pe teri­toriul țării, precum şi la sanatoriile amplasate pe teritoriul Ucrainei: „Moldova” (Odesa), „Moldova” (Truskaveţ), „Sănătatea”, „Serghei Lazo” şi „Zolotaia niva” (Ser-gheevka), iar în cazul în care nu există posibilitatea acordării de bi­lete, de a primi o compensaţie bă­nească în mărimea costului mediu al biletului;
 5. a fi supuse unui examen me­dical anual şi a fi dispensarizate cu concursul specialiştilor necesari;
 6. a beneficia de serviciile po­liclinicilor la care au fost reparti­zate şi în cazul ieşirii la pensie sau schimbării locului de lucru;
 7. a primi indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă în mărime de 100 de procente din salariu, indiferent de vechimea ne­întreruptă de muncă;
 8. a primi, în cazul persoanelor cu dizabilităţi care lucrează, in­demnizaţie pentru incapacitate de muncă temporară până la 4 luni la rând sau până la 5 luni în anul ca­lendaristic;
 9. a primi până la 4 luni la rând diferenţa de salariu în cazul trecerii, la recomandarea medicului, la un loc de lucru cu nivel de salarizare mai jos decât cel anterior. Această diferenţă se plăteşte de către în­treprinderi, instituţii şi organizaţii, până la restabilirea capacităţii de muncă sau până la stabilirea dez­abilităţii;
 10. a beneficia, din bugetul de stat, de indemnizaţii pentru con­strucţia unei case individuale ori a unei locuinţe cooperatiste, pentru procurarea spaţiului locativ sau pentru compensarea cheltuielilor de construcţie a unei case indivi­duale ori a unei locuinţe coope­ratiste, efectuate după aflarea la C.A.E. Cernobîl, cu excepţia per­soanelor care au fost asigurate cu spaţiu locativ sau care au benefi­ciat anterior de credite preferenţi­ale în acest scop. Beneficiari sunt persoanele care, potrivit situaţiei din 1 ianuarie 2010, deţin scrisori de garanţie pentru obţinerea cre­ditelor preferenţiale, eliberate de autorităţile administraţiei publice locale, dar care nu au obţinut cre­ditele respective. Persoanele care nu şi-au realizat dreptul la asigu­rarea cu spaţiu locativ, la credite preferenţiale, şi nu deţin scrisori de garanţie corespunzătoare, pot beneficia de acest drept în modul stabilit de Guvern.

11) a fi asigurate, conform nor­melor, cu produse alimentare şi cu suplimente alimentare, ce contri­buie la eliminarea din organism a radionuclizilor, fiind repartizate la magazinele respective, sau de a beneficia de o compensaţie bă­nească lunară în condiţiile stabilite de Guvern. Compensaţia se inde­xează în condițiile art. 13 din Le­gea nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii.

12) a beneficia de concediu anual în perioada ce le convine, precum şi a primi un concediu adăugător de 14 zile calendaristice cu păstrarea salariului;

13) a beneficia de înlesniri fis­cale în conformitate cu legislaţia în vigoare;

14) a beneficia peste rând de instalarea telefonului;

15) prioritate la:

– înscriere în cooperativele de construcţie a locuinţelor, de con­strucţie a garajelor; în întovărăşiri­le pomicole; primire a locurilor de parcare a autoturismelor;

– procurare a mărfurilor indus­triale de primă necesitate, precum şi a automobilelor, motocicletelor, bărcilor cu motor;

– deservire în întreprinderile de deservire socială, de alimen­taţie publică, de întreţinere teh­nică şi reparare a mijloacelor de transport, în instituţiile gospodă­riei comunale, în organizaţiile de telecomunicaţii şi transport inter­urban:

16) a fi asigurate peste rând cu locuri pentru copii în instituţii preşcolare, iar având indicaţii me­dicale, cu locuri în instituţii specia­lizate pentru copii, de tip curativ şi sanatorial, şi în alte instituţii de în­tremare, indiferent de apartenenţa lor departamentală;

17) a primi în mod prioritar te­renuri pentru construcţie individu­ală, dacă s-a recunoscut această necesitate;

18) a fi asigurate prioritar cu locuri în Centrul republican de re­abilitare medico-socială şi în case internat pentru bătrâni şi persoa­nele cu dizabilităţi;

19) a beneficia, din bugetul de stat, de stingerea dobânzii aferen­te creditului bancar acordat pentru organizarea gospodăriei ţărăneşti (de fermier). Mărimea creditului bancar a cărui dobândă se stinge din bugetul de stat se stabileşte de Guvern.

Înlesnirile prevăzute de punc­tele 10, 15-18 se extind şi asupra membrilor familiilor celor care şi-au pierdut viaţa în urma avariei de la C.A.E. Cernobîl, ale celor care au decedat în urma bolii actinice, ale persoanelor cu dizabilităţi decedate!

Calitatea de membru al famili­ei o au soţii (soţiile) care nu s-au recăsătorit şi copiii până la atinge­rea vârstei de 18 ani, iar în cazul în care aceştia îşi continuă studiile în instituţii de învăţământ la cursurile de zi – până la absolvirea instituţi­ei respective, însă cel mult până la atingerea vârstei de 23 de ani.

Persoanele menţionate la punc­tul 2 beneficiază de dreptul de:

1) a procura gratis medicamen­te (la prezentarea reţetelor date de medici);

2) a li se confecţiona şi repara gratuit proteze pentru dinţi (cu ex­cepţia protezelor din metale pre­ţioase);

3) a fi deservite prioritar în in­stituţiile curativo-profilactice şi farmacii;

4) a fi supuse unui examen me­dical anual şi a fi dispensarizate cu concursul specialiştilor necesari;

5) a beneficia de serviciile po­liclinicilor la care au fost reparti­zate şi în cazul ieşirii la pensie sau schimbării locului de lucru;

6) a primi până la patru luni la rând diferenţa de salariu în cazul trecerii, la recomandarea medicu­lui, la un loc de lucru cu nivel de salarizare mai jos decât cel ante­rior. Această diferenţă se plăteşte de către întreprinderi, instituţii şi organizaţii, până la restabilirea ca­pacităţii de muncă sau până la sta­bilirea dizabilităţii;

7) a fi asigurate, conform nor­melor, cu produse alimentare şi cu suplimente alimentare, ce con­tribuie la eliminarea din organism a radionuclizilor, fiind repartizate la magazinele respective, sau de a beneficia de o compensaţie bă­nească lunară în condiţiile stabilite de Guvern. Compensaţia se inde­xează în condițiile art. 13 din Le­gea nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii.

8) a beneficia de concediu anual în perioada ce le convine, precum şi a primi un concediu adăugător de 14 zile calendaristice cu păstra­rea salariului;

9) prioritate la:

– înscriere în cooperativele de construcţie a locuinţelor, de con­strucţie a garajelor; în întovărăşiri­le pomicole; primire a locurilor de parcare a autoturismelor;

– procurare a mărfurilor indus­triale de primă necesitate, precum şi a automobilelor, motocicletelor, bărcilor cu motor;

– deservire în întreprinderile de deservire socială, de alimentaţie publică, de întreţinere tehnică şi reparare a mijloacelor de trans­port, în instituţiile gospodăriei co­munale, în organizaţiile de teleco­municaţii şi transport interurban.

10) a fi asigurate peste rând cu locuri pentru copii în instituţii preşcolare, iar având indicaţii me­dicale, cu locuri în instituţii speci­alizate pentru copii, de tip curativ şi sanatorial, şi în alte instituţii de întremare, indiferent de aparte­nenţa lor departamentală;

11) a primi în mod prioritar te­renuri pentru construcţie indivi­duală, dacă s-a recunoscut aceas­tă necesitate;

12) a fi asigurate anual, în mod prioritar, cu bilete gratuite (în ca­zul prescripțiilor medicale) la in­stituţiile balneo-sanatoriale, afla­te pe teritoriul republicii, precum şi la sanatoriile amplasate pe te­ritoriul Ucrainei: „Moldova” (Ode­sa), „Moldova” (Truskaveţ), „Sănă­tatea”, „Serghei Lazo” şi „Zolotaia niva” (Sergheevka), iar în cazul în care procurarea biletelor e impo­sibilă, de a primi o compensaţie bănească în mărimea costului mediu al unui bilet;

13) a beneficia, din bugetul de stat, de indemnizaţii în cuantum de 25 la sută din mărimea indem­nizaţiei stabilite de Guvern pentru construcţia unei case individuale sau a unei locuinţe cooperatiste ori pentru procurarea spaţiului locativ, cu excepţia persoanelor care au fost asigurate cu spaţiu locativ sau care au beneficiat an­terior de credite preferenţiale în acest scop. Beneficiari sunt per­soanele care, potrivit situaţiei din 1 ianuarie 2010, deţin scrisori de garanţie pentru obţinerea credi­telor preferenţiale, eliberate de autorităţile administraţiei publice locale, dar care nu au obţinut cre­ditele respective;

14) a beneficia de instalarea prioritară a telefonului.

Persoanele menţionate la punctul 3 beneficiază de dreptul de:

1) a procura gratis medica­mente (la prezentarea reţetelor date de medici);

2) a fi deservite prioritar în in­stituţiile curativo-profilactice şi farmacii;

3) a fi supuse unui examen medical anual şi a fi dispensari­zate cu concursul specialiştilor necesari;

4) a beneficia de serviciile po­liclinicilor la care au fost reparti­zate şi în cazul ieşirii la pensie sau schimbării locului de lucru;

5) a primi până la patru luni la rând diferenţa de salariu în cazul trecerii, la recomandarea medicu­lui, la un loc de lucru cu nivel de salarizare mai jos decât cel ante­rior. Această diferenţă se plăteşte de către întreprinderi, instituţii şi organizaţii, până la restabilirea capacităţii de muncă sau până la stabilirea dizabilităţii;

6) a fi asigurate, conform nor­melor, cu produse alimentare şi cu suplimente alimentare, ce con­tribuie la eliminarea din organism a radionuclizilor, fiind repartizate la magazinele respective, sau de a beneficia de o compensaţie bă­nească lunară în condiţiile stabi­lite de Guvern. Compensaţia se indexează în condițiile art. 13 din Legea nr. 156/1998 privind siste­mul public de pensii.

7) a beneficia de concediu anual în perioada ce le convine, precum şi a primi un concediu adăugător de 14 zile calendaris­tice cu păstrarea salariului;

8) prioritate la:

– înscriere în cooperativele de construcţie a locuinţelor, de con­strucţie a garajelor; în întovărăşi­rile pomicole; primire a locurilor de parcare a autoturismelor;

– procurarea mărfurilor indus­triale de primă necesitate, precum şi a automobilelor, motocicletelor, bărcilor cu motor;

– deservire în întreprinderile de deservire socială, de alimen­taţie publică, de întreţinere teh­nică şi reparare a mijloacelor de transport, în instituţiile gospodă­riei comunale, în organizaţiile de telecomunicaţii şi transport inter­urban:

9) a fi asigurate peste rând cu locuri pentru copii în instituţii preşcolare, iar având indicaţii me­dicale, cu locuri în instituţii speci­alizate pentru copii, de tip curativ şi sanatorial, şi în alte instituţii de întremare, indiferent de aparte­nenţa lor departamentală;

10) a primi în mod prioritar te­renuri pentru construcţie indivi­duală, dacă s-a recunoscut aceas­tă necesitate;

11) a fi asigurate anual cu bile­te (în cazul indicaţiilor medicale) la instituţiile balneo-sanatoriale, aflate pe teritoriul republicii, pre­cum şi la sanatoriile amplasate pe teritoriul Ucrainei: „Moldova” (Odesa), „Moldova” (Truskaveţ), „Sănătatea”, „Serghei Lazo” şi „Zolotaia niva” (Sergheevka), iar în cazul în care procurarea bile­telor nu este posibilă, de a primi o compensaţie bănească în mări­mea costului mediu al unui bilet, în condiţiile stabilite de Guvern;

Biletele de tratament se elibe­rează în baza certificatului me­dical şi a cererii depuse de către beneficiar până la data de 31 decembrie a anului respectiv. În cazul prezentării documentelor menţionate după expirarea ter­menului fixat, eliberarea biletelor sau plata compensaţiei băneşti pentru anul expirat nu se efectu­ează.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor