20 iunie 2021
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul economistului. Beneficiarii ajutorului de șomaj: criterii și condiții

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul economistului. Beneficiarii ajutorului de șomaj: criterii și condiții
Sfatul economistului. Beneficiarii ajutorului de șomaj: criterii și condiții
revistacariere.ro

Cine se consideră șomer? Cum se acordă și se plătește ajutorul de șomaj? Sunt asigurați șomerii?

Valentina Darie, Chișinău

  Sfatul economistului. Beneficiarii ajutorului de șomaj: criterii și condiții

Ana MOLDOVANU

consultant superior

în Departamentul protecție social-economică al CNSM

 

Conform Legii cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă și asigurarea de șomaj nr. 105/2018, șomer este con-siderată persoana aflată în că­utarea unui loc de lucru, care întrunește cumulativ următoarele condiţii:

 • are vârsta cuprinsă între 16 ani și vârsta stabilită pentru obținerea dreptului la pensie pentru limită de vârstă sau la o altă categorie de pensie, conform legislației în vigoare, cu excepția persoanelor care exercită dreptul la pensie de urmaș și la pensie de dizabilitate, cărora li se recoman­dă încadrarea în câmpul muncii în baza programului individual de reabilitare şi incluziune socială;
 • este aptă pentru prestarea unei munci;
 • nu are un loc de muncă;
 • nu studiază la o formă de învăţământ cu frecvență;
 • caută activ un loc de muncă atât în mod individual, cât și prin intermediul subdiviziunii teritori­ale ANOFM și este dispusă să în­ceapă activitatea de muncă;
 • este înregistrată cu statut de șomer la subdiviziunea teritoria­lă.

Înregistrarea statutului de şo­mer se face în baza cererii per­soanei aflate în căutarea unui loc de muncă, de către subdiviziunea teritorială în a cărei rază aceasta îşi are domiciliul sau, după caz, reședința.

Ajutorul de șomaj se acordă în baza cererii de acordare a aju­torului de șomaj depuse de către șomer la subdiviziunea teritorială ANOFM.

Decizia privind acordarea aju­torului de șomaj se adoptă în ter­men de cinci zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de acor­dare a ajutorului de șomaj.

Ajutorul de șomaj se stabilește șomerilor care întrunesc cumula­tiv următoarele condiții:

 • nu realizează venituri la mo­mentul stabilirii ajutorului de şo­maj;
 • au activat şi au realizat un stagiu de cotizare în sistemul pu­blic de asigurări sociale de stat de cel puţin 12 luni în ultimele 24 de luni calendaristice premergătoare datei înregistrării;
 • nu refuză un loc de mun­că corespunzător sau participă la măsurile active de ocupare a forței de muncă oferite de sub­diviziunea teritorială conform planului individual de angajare a șomerului.

Termenele și condițiile de sta­bilire a ajutorului de șomaj:

 1. Persoanele care au încetat activitatea de muncă drept urma­re a lichidării unității și reducerii statelor de personal şi s-au înre­gistrat la subdiviziunea teritorială până la expirarea a trei luni ca­lendaristice de la data concedierii beneficiază de ajutorul de şomaj imediat după expirarea a trei luni calendaristice de la data concedi­erii.
 2. În cazul în care persoanele indicate s-au înregistrat la subdi­viziunea teritorială ANOFM după expirarea a trei luni calendaristice de la data concedierii, precum şi în cazul persoanelor care şi-au pierdut locul de muncă din alte motive decât cele indicate, ajuto­rul de șomaj se acordă începând cu a 8-a zi de la data înregistrării la subdiviziunea teritorială a sta­tutului de șomer.

Șomerilor beneficiari de in-demnizație de îngrijire a copilu­lui, stabilită anterior înregistrării la subdiviziunea teritorială, li se acordă ajutorul de șomaj după expirarea perioadei în care bene­ficiază de indemnizaţia indicată.

Cuantumul ajutorului de șo-maj se stabilește în funcţie de circumstanțele în care persoana a încetat activitatea de muncă, după cum urmează:

 1. în cazul încetării activității de muncă urmare a lichidării sau încetării activității angajatorului, reducerii numărului sau a sta­telor de personal, sau în cazul decesului, declarării decedat sau dispărut fără urmă, prin hotărâ­rea instanței de judecată, a an­gajatorului persoană fizică – 50% din venitul mediu lunar asigurat al persoanei realizat în ultimele 12 luni din ultimele 24 de luni ca­lendaristice premergătoare datei înregistrării;
 2. în cazul încetării activității de muncă în alte circumstanțe – 40% din venitul mediu lunar asigurat al persoanei realizat în ultimele 12 luni din ultimele 24 de luni ca­lendaristice premergătoare datei înregistrării.

Cuantumul lunar al ajutorului de șomaj nu poate depăși valoa­rea salariului mediu lunar pe eco­nomie pentru anul precedent.

Mărimea ajutorului de șomaj pentru persoanele care s-au aflat în concediul pentru îngrijirea co­pilului se stabilește în baza veni­tului asigurat al persoanei realizat înaintea începerii concediului de maternitate.

Perioada de plată a ajutorului de şomaj se stabileşte diferenţiat, în funcţie de stagiul de cotizare, după cum urmează:

 • cinci luni calendaristice, în ca­zul unui stagiu de cotizare cuprins între cel puțin 12 luni și până la 10 ani;
 • șapte luni calendaristice, în cazul unui stagiu de cotizare cu­prins între 10 şi 15 ani;
 • nouă luni calendaristice, în cazul unui stagiu de cotizare de peste 15 ani.

Șomerii beneficiari de ajutor de șomaj sunt asiguraţi în siste­mul public de asigurări sociale.

Șomerii înregistrați la subdi­viziunea teritorială sunt asigurați în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală.

Perioada în care șomerul primește ajutor de şomaj se in­clude în stagiul de cotizare.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și