16 iunie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul economistului. Beneficiarii ajutorului de șomaj: criterii și condiții

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul economistului. Beneficiarii ajutorului de șomaj: criterii și condiții
Sfatul economistului. Beneficiarii ajutorului de șomaj: criterii și condiții
revistacariere.ro

Cine se consideră șomer? Cum se acordă și se plătește ajutorul de șomaj? Sunt asigurați șomerii?

Valentina Darie, Chișinău

 

Ana MOLDOVANU

consilier superior

în Departamentul protecție social-economică al CNSM

 

Conform Legii cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă și asigurarea de șomaj nr. 105/2018, șomer este con-siderată persoana aflată în că­utarea unui loc de lucru, care întrunește cumulativ următoarele condiţii:

 • are vârsta cuprinsă între 16 ani și vârsta stabilită pentru obținerea dreptului la pensie pentru limită de vârstă sau la o altă categorie de pensie, conform legislației în vigoare, cu excepția persoanelor care exercită dreptul la pensie de urmaș și la pensie de dizabilitate, cărora li se recoman­dă încadrarea în câmpul muncii în baza programului individual de reabilitare şi incluziune socială;
 • este aptă pentru prestarea unei munci;
 • nu are un loc de muncă;
 • nu studiază la o formă de învăţământ cu frecvență;
 • caută activ un loc de muncă atât în mod individual, cât și prin intermediul subdiviziunii teritori­ale ANOFM și este dispusă să în­ceapă activitatea de muncă;
 • este înregistrată cu statut de șomer la subdiviziunea teritoria­lă.

Înregistrarea statutului de şo­mer se face în baza cererii per­soanei aflate în căutarea unui loc de muncă, de către subdiviziunea teritorială în a cărei rază aceasta îşi are domiciliul sau, după caz, reședința.

Ajutorul de șomaj se acordă în baza cererii de acordare a aju­torului de șomaj depuse de către șomer la subdiviziunea teritorială ANOFM.

Decizia privind acordarea aju­torului de șomaj se adoptă în ter­men de cinci zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de acor­dare a ajutorului de șomaj.

Ajutorul de șomaj se stabilește șomerilor care întrunesc cumula­tiv următoarele condiții:

 • nu realizează venituri la mo­mentul stabilirii ajutorului de şo­maj;
 • au activat şi au realizat un stagiu de cotizare în sistemul pu­blic de asigurări sociale de stat de cel puţin 12 luni în ultimele 24 de luni calendaristice premergătoare datei înregistrării;
 • nu refuză un loc de mun­că corespunzător sau participă la măsurile active de ocupare a forței de muncă oferite de sub­diviziunea teritorială conform planului individual de angajare a șomerului.

Termenele și condițiile de sta­bilire a ajutorului de șomaj:

 1. Persoanele care au încetat activitatea de muncă drept urma­re a lichidării unității și reducerii statelor de personal şi s-au înre­gistrat la subdiviziunea teritorială până la expirarea a trei luni ca­lendaristice de la data concedierii beneficiază de ajutorul de şomaj imediat după expirarea a trei luni calendaristice de la data concedi­erii.
 2. În cazul în care persoanele indicate s-au înregistrat la subdi­viziunea teritorială ANOFM după expirarea a trei luni calendaristice de la data concedierii, precum şi în cazul persoanelor care şi-au pierdut locul de muncă din alte motive decât cele indicate, ajuto­rul de șomaj se acordă începând cu a 8-a zi de la data înregistrării la subdiviziunea teritorială a sta­tutului de șomer.

Șomerilor beneficiari de in-demnizație de îngrijire a copilu­lui, stabilită anterior înregistrării la subdiviziunea teritorială, li se acordă ajutorul de șomaj după expirarea perioadei în care bene­ficiază de indemnizaţia indicată.

Cuantumul ajutorului de șo-maj se stabilește în funcţie de circumstanțele în care persoana a încetat activitatea de muncă, după cum urmează:

 1. în cazul încetării activității de muncă urmare a lichidării sau încetării activității angajatorului, reducerii numărului sau a sta­telor de personal, sau în cazul decesului, declarării decedat sau dispărut fără urmă, prin hotărâ­rea instanței de judecată, a an­gajatorului persoană fizică – 50% din venitul mediu lunar asigurat al persoanei realizat în ultimele 12 luni din ultimele 24 de luni ca­lendaristice premergătoare datei înregistrării;
 2. în cazul încetării activității de muncă în alte circumstanțe – 40% din venitul mediu lunar asigurat al persoanei realizat în ultimele 12 luni din ultimele 24 de luni ca­lendaristice premergătoare datei înregistrării.

Cuantumul lunar al ajutorului de șomaj nu poate depăși valoa­rea salariului mediu lunar pe eco­nomie pentru anul precedent.

Mărimea ajutorului de șomaj pentru persoanele care s-au aflat în concediul pentru îngrijirea co­pilului se stabilește în baza veni­tului asigurat al persoanei realizat înaintea începerii concediului de maternitate.

Perioada de plată a ajutorului de şomaj se stabileşte diferenţiat, în funcţie de stagiul de cotizare, după cum urmează:

 • cinci luni calendaristice, în ca­zul unui stagiu de cotizare cuprins între cel puțin 12 luni și până la 10 ani;
 • șapte luni calendaristice, în cazul unui stagiu de cotizare cu­prins între 10 şi 15 ani;
 • nouă luni calendaristice, în cazul unui stagiu de cotizare de peste 15 ani.

Șomerii beneficiari de ajutor de șomaj sunt asiguraţi în siste­mul public de asigurări sociale.

Șomerii înregistrați la subdi­viziunea teritorială sunt asigurați în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală.

Perioada în care șomerul primește ajutor de şomaj se in­clude în stagiul de cotizare.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand