25 iunie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul economistul. Salariile diferențiale vs. pregătirea profesională în unitățile private

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul economistul. Salariile diferențiale vs. pregătirea profesională în unitățile private
Sfatul economistul. Salariile diferențiale vs. pregătirea profesională în unitățile private
Vocea poporului

Cum se diferențiază salariile în raport cu pregătirea profesi­onală în entitățile private? Care este salariu minim al conduce­rii unei unități private, de stat, al unei entități monopoliste?

Angela Cojocaru, Chișinău

 

Ana MOLDOVANU

consilier superior

în Departamentul protecție social-economică al CNSM

 

Conform Hotărârii Guvernului nr. 743/2002 cu privire la salari­zarea angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară, drept bază pentru diferențierea salariilor de funcție/salariilor tarifare în raport cu calificarea, gradul de pregătire profesională și de competență al salariatului, precum și cu gradul de răspundere pe care îl implică funcțiile/lucrările executate și com­plexitatea lor, servește cuantumul minim garantat al salariului în sec­torul real. Începând cu 1 ianuarie 2021, acesta din urmă este stabilit în mărime de 17,37 lei pe oră sau 2935 de lei pe lună, calculat pentru un program complet de lucru, în medie, de 169 de ore pe lună.

Cuantumurile minime ale sa­lariilor de funcții/salariilor tarifare stabilite, ca urmare a diferențierii lor în baza criteriilor enumerate mai sus, vor fi următoarele (pct. 2 prim din HG 743/2002).

Categorii de angajați după ni­velul de pregătire profesională și Coeficientul de multiplicitate față de cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real:

  •  Muncitori necalificați – 1;
  • mun­citori de calificare medie – 1,2;
  • muncitori de calificare superioară – 1,4;
  • specialiști – 1,5;
  • personal de conducere – 2.

Astfel:

  • Salariul unui muncitor necalificat (măturător, paznic etc.) pentru un program de muncă de 169 de ore poate fi de cel puțin 2935 lei;
  • Salariul unui muncitor de cali­ficare medie (lăcătuș, sudor etc.) pentru un program de muncă de 169 de ore poate fi de cel puțin 3522 lei ( 2935 x 1,2);
  • Salariul unui muncitor cu califi­care superioară – 4109 lei (2935 x 1,4);
  • Salariul unui specialist – 4402,5 lei (2935 x 1,5);
  • Salariul unei persoane de con­ducere (șef secție, șef de direcție etc.) – 5870 lei (2935 x 2,0).

În anexa nr. 4 la Hotărârea de Guvern nr. 743/2002 sunt specificați coeficienţii de multiplicitate reco­mandaţi pentru stabilirea salariilor de funcţie ale personalului încadrat în unităţi. Raportarea personalului la categoriile de personal se efec­tuează în conformitate cu Clasifi­catorul ocupaţiilor din R. Moldova CORM 006-14.

Totodată, e de menționat faptul că în cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real nu se in­clude salariul suplimentar (sporuri, suplimente, adaosuri și premiile curente) și alte plăți de stimulare sau compensare.

În unitățile care aplică sistemul tarifar de salarizare, salariul tarifar pentru categoria I de calificare a reţelei tarifare este componenta principală şi obligatorie şi serveşte drept bază pentru stabilirea salari­ilor tarifare şi a salariilor de funcţie concrete.

 

Salariul tarifar și contractul colectiv de muncă

Salariul tarifar pentru categoria I de calificare (de salarizare) se sta­bileşte prin negocieri colective la nivel de ramură, în mărime cel pu­ţin egală sau care depăşeşte cuan­tumul minim garantat al salariului în sectorul real, stabilit anual prin hotărâre de Guvern, iar la nivel de unitate din ramurile respective – în mărime care să nu fie mai mică decât cuantumul stabilit la nivel de ramură.

Pentru salariații încadrați în sisteme netarifare de salarizare, mărimea salariului se determină lunar de către angajator conform modului de diferențiere a salariilor stabilit în unitate, cu respectarea limitei minime a salariului, stabilite la punctul 2 prim.

Salariul de bază, modul şi con­diţiile de salarizare a conducători­lor unităţilor cu autonomie financi­ară se stabileşte de către organele împuternicite să numească aceste persoane şi se fixează în contractul încheiat între părţi.

Totodată, salariul de funcţie al conducătorului nu poate servi drept temei pentru stabilirea sala­riilor altor angajaţi ai unităţii.

Salariile de bază şi alte drepturi salariale pentru administratorii în­treprinderilor de stat, conducătorii întreprinderilor cu capital majoritar de stat şi ai întreprinderilor mono­poliste se stabilesc în contractele de management, încheiate între fondatorul întreprinderii de stat sau consiliul societăţii pe acţiuni şi conducătorii respectivi.

Cuantumul lunar total al sala­riului administratorilor întreprin­derilor de stat, conducătorilor în­treprinderilor cu capital majoritar de stat şi ai întreprinderilor mono­poliste, cu excepţia conducătorilor autorităţilor şi instituţiilor publice de reglementare, certificare, su­praveghere şi control, poate varia de la mărimea întreită până la mă­rimea încincită a salariului mediu lunar în ansamblu pe unitatea con­dusă în perioada de la începutul anului până la luna gestionară, în funcţie de rezultatele economico-financiare anuale pozitive.

Aprecierea rezultatelor econo­mico-financiare ale unităţii se va efectua ţinându-se cont de dina­mica indicatorilor principali: pro­fitul net şi venitul din vânzări faţă de perioada respectivă a anului precedent, precum şi a altor indi­catori ce ţin de condiţiile de acti­vitate concrete ale întreprinderii respective.

Cuantumul lunar total al sala­riului conducătorilor autorităţilor şi instituţiilor publice de regle­mentare, certificare, supraveghere şi control cu autonomie financiară, inclusiv cu statut de întreprindere de stat, indicate în anexa nr.8 la hotărârea 743/2002, nu va depăşi mărimea întreită a salariului me­diu lunar constituit în ansamblu pe unitatea condusă în perioada de la începutul anului până la luna ges­tionară.

În cuantumul lunar total al sa­lariului conducătorului, limitat în condiţiile prevăzute, nu se includ premiile unice acordate la datele jubiliare personale sau ale între­prinderii, la sărbătorile profesi­onale, premiul anual şi alte plăţi anuale, precum şi ajutorul materi­al acordat conducătorului pentru tratament şi odihnă.

Salariile de funcţie pentru ad­juncţii conducătorilor subdivizi­unilor structurale ale unităţilor se stabilesc cu o reducere de 10–30 la sută faţă de salariile de funcţie ale conducătorilor respectivi.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand