22 iunie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul avocatului. Vânzarea bunurilor la licitaţie

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul avocatului. Vânzarea bunurilor la licitaţie
Sfatul avocatului. Vânzarea bunurilor la licitaţie
posta-romana.ro

Am auzit că după aplicarea sechestrului pe bunuri de către executorul judecătoresc poate urma inclusiv vânzarea acestora la licitaţie. Vă rog să explicaţi mai detaliat cum se desfăşoară această licitaţie.

Sergiu L., mun. Chişinău

 

Liubomir DUDULICA

avocat

avocatmd@gmail.com

 

Bunurile sechestrate se vând, de regulă, la licitaţie sau prin organizaţii comerciale speci­alizate, în bază de contract de comision.

Data şi locul desfăşurării li­citaţiei de vânzare a bunurilor sechestrate se fixează de către executorul judecătoresc, ţinân­du-se cont de necesitatea asi­gurării integrităţii bunurilor şi de cheltuielile legate de păstra­rea lor. Licitaţia se organizează la sediul biroului executorului judecătoresc sau într-un alt loc stabilit de acesta. Persoana la care se află bunurile în păstrare este obligată să asigure accesul la ele.

Anunţul despre desfăşura­rea licitaţiei se publică într-un ziar de nivel raional ori naţional sau în Monitorul Oficial al Re­publicii Moldova şi se afişează la sediul biroului executorului judecătoresc.

Anunţul despre desfăşurarea licitaţiei trebuie să cuprindă: data, ora şi locul desfăşurării licitaţiei; specificarea bunurilor, principalele lor caracteristici tehnico-economice, locul află­rii; informaţii despre proprieta­rul bunurilor; informaţii despre terenul pe care sunt amplasate bunurile imobile şi condiţiile de utilizare a terenului de către proprietar; preţul iniţial de vân­zare a bunurilor; specificarea formei de plată; modul în care se ia cunoştinţă în prealabil de bunurile scoase la licitaţie; ter­menul-limită de depunere a cererii şi a acontului de 5% din preţul iniţial al bunurilor scoa­se la licitaţie, contul bancar la care urmează să fie vărsat; ter­menul-limită de înregistrare a prezenţei şi de primire a bile­tului de participare la licitaţie; cuantumul taxei de participare; datele de contact ale executo­rului judecătoresc.

Licitaţia va avea loc la cel pu­ţin 15 zile de la data anunţării organizării ei, dar poate fi amâ­nată de către executorul jude­cătoresc la cererea creditorului sau a debitorului, acceptată de creditor. Cheltuielile de organi­zare a vânzării bunurilor sunt opozabile solicitantului amână­rii. În caz de amânare a licitaţiei, executorul judecătoresc va face un alt anunţ similar.

Licitaţia este desfăşurată de executorul judecătoresc în a cărui procedură se află docu­mentul executoriu. Înainte de demararea licitaţiei, executorul judecătoresc verifică la organul cadastral teritorial sau la alte organe competente drepturile reale şi alte sarcini care grevea­ză bunul urmărit. Titularii aces­tor drepturi vor fi înştiinţaţi des­pre desfăşurarea licitaţiei. După expirarea termenului de depu­nere a cererilor de participare la licitaţie şi până la începutul înregistrării prezenţei, executo­rul judecătoresc este obligat să elaboreze partea întâi a proce­sului-verbal al licitaţiei.

În ziua licitaţiei, la înmânarea biletelor de participare, execu­torul judecătoresc înregistrează participanţii prezenţi. Înregis­trarea se încheie cu 10 minute înainte de începutul procedurii de licitare. Participanţii care au întârziat la înregistrare nu sunt admişi la licitaţie.

Executorul judecătoresc (li­citatorul) anunţă începutul li­citaţiei şi dă citire părţii întâi a procesului-verbal. Acesta oferă bunul (lotul) la preţul iniţial. Persoana care acceptă preţul ridică biletul de participare. Executorul judecătoresc oferă bunul spre vânzare de cel pu­ţin trei ori la rând, la intervale de timp care să permită opţiuni şi suprasolicitări. După ce unul dintre participanţi ridică bile­tul, ceilalţi pot pretinde la bun (lot), propunând un preţ mai mare cu unul sau cu mai mul­ţi paşi de ridicare. Dacă nimeni nu oferă un preţ mai mare de­cât cel acceptat, strigat de trei ori, executorul judecătoresc fi­xează, prin lovitură de ciocan, vânzarea bunului.

Participantul la licitaţie care a câştigat bunul (lotul) este obligat să semneze procesul-verbal. Dacă participantul care a câştigat bunul (lotul) refuză să semneze procesul-verbal, se consideră că licitaţia nu a avut loc. În acest caz, licitarea reîn­cepe de la preţul oferit de par­ticipantul anterior.

Acontul nu se restituie par­ticipantului care: a refuzat să semneze procesul-verbal de licitaţie; nu s-a prezentat la lici­taţie sau nu a achitat în termen costul lotului cumpărat. Acon­tul nerestituit rămas în contul executorului judecătoresc se utilizează pentru necesităţile biroului acestuia.

La licitaţie se admit persoa­nele care au depus la timp cere­re de participare şi au prezentat documentele necesare.

Doritorii de a participa la li­citaţie prezintă următoarele do­cumente: cerere de participare la licitaţie, în care indică preţul propus pentru bunul scos la li­citaţie; copie de pe documentul de plată care confirmă depu­nerea acontului în mărime de 5% din preţul iniţial al bunurilor scoase la licitaţie şi a taxei de participare în contul bancar al executorului.

Primirea cererilor şi a do­cumentelor se încheie cu o zi înainte de data licitaţiei. Execu­torul judecătoresc înregistrează persoana care a depus cerere în calitate de participant la licita­ţie. În cazul în care persoana nu a respectat cerinţele referitoare la întocmirea şi la prezentarea documentelor sau nu are drep­tul de a participa la licitaţie, exe­cutorul judecătoresc refuză să o înregistreze.

Persoana care a depus cerere de participare la licitaţie este în drept să o retragă, adresând un demers scris înainte de începu­tul licitaţiei.

Sub sancţiunea nulităţii ab­solute, nu pot participa la licita­ţie deputaţii, judecătorii, avoca­ţii, notarii, procurorii, executorii judecătoreşti, poliţiştii, ofiţerii de urmărire penală.

Preţul iniţial al bunurilor scoase la licitaţie este cu 20% mai mic decât cel stabilit la eva­luarea lor, indicat în procesul-verbal de sechestrare a bunuri­lor sau, după caz, în raportul de evaluare a acestora. La cererea creditorului, executorul judecă­toresc poate accepta ca preţul iniţial să fie cel indicat în pro­cesul-verbal de sechestru sau, după caz, în raportul de evalu­are a bunului.

Evaluarea bunurilor supuse sechestrului se efectuează de către executorul judecătoresc la preţurile medii de piaţă din localitatea respectivă. Executo­rul judecătoresc este obligat să înştiinţeze în scris părţile despre faptul determinării valorii bu­nurilor supuse sechestrului şi să explice dreptul acestora de a apela la un evaluator în cazul în care nu sunt de acord cu valoa­rea determinată de executor.

Dacă evaluarea bunurilor este dificilă ori debitorul sau credito­rul nu este de acord cu valoarea bunului determinată de execu­torul judecătoresc, acesta din urmă va antrena în evaluare un evaluator în domeniu.

În cazul în care debitorul sau terţul împiedică accesul evalua­torului la bunul supus evaluării, debitorul sau terţul este lipsit de dreptul de a contesta valoarea stabilită a bunului, iar repararea prejudiciilor rezultate din even­tuala diminuare a valorii poate fi pretinsă de la debitor sau terţ.

În cazul în care nici o parte în procedura de executare nu con­testă în termen preţul stabilit de executorul judecătoresc, evalu­area se prezumă a fi corectă şi definitivă.

Cheltuielile de evaluare a bunurilor efectuată de evalua­tor le suportă persoana care a contestat valoarea determina­tă de executorul judecătoresc. Dacă în cererile de participare la licitaţie este propus un preţ al bunurilor scoase la licitaţie care îl depăşeşte pe cel iniţial, acesta din urmă va fi cel mai mare preţ propus în cererile menţionate.

Se declară că licitaţia nu a avut loc în cazul în care: nu s-au înregistrat cel puţin doi partici­panţi; la licitaţie s-a prezentat numai un participant sau nu s-a prezentat nici unul; nici un par­ticipant la licitaţie nu a propus cel puţin un preţ egal cu preţul iniţial al bunurilor scoase la lici­taţie; adjudecătorul nu a achitat integral, în termen de 10 zile după încheierea licitaţiei, costul lotului cumpărat; judecătorul a pronunţat o încheiere, rămasă irevocabilă, privind neconfirma­rea procesului-verbal al licita-ţiei.

Dacă s-a declarat că licitaţia nu a avut loc, executorul judecă­toresc consemnează acest fapt într-un proces-verbal. Aşadar, în cazul în care s-a declarat că licitaţia nu a avut loc, creditorul este în drept să preia bunurile la preţul stabilit la licitaţie, excepţie în cazul de neachitare în termen a costului lotului cumpărat sau neconfirmării procesului-verbal al licitaţiei de către instanţa de judecată. Creditorul care a soli­citat primirea bunului în contul achitării datoriei este obligat să restituie suma ce depăşeşte va­loarea creanţelor sale.

Dacă, în decurs de cinci zile de la data desfăşurării licitaţiei, creditorul nu solicită preluarea bunurilor, se organizează lici­taţie repetată. Pentru vânzarea unui bun vor fi organizate cel mult trei licitaţii.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand