27 iunie 2022
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul avocatului: Tentativele asiguratorului de a economisi

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul avocatului: Tentativele asiguratorului de a economisi
Sfatul avocatului: Tentativele asiguratorului de a economisi
accident

Foto: bucurestifm.ro

 

Am fost implicat într-un accident rutier, mai exact, auto­mobilul meu a fost lovit de un altul în intersecţie. Ulterior, au fost întocmite înscrisurile necesare la faţa locului de că­tre colaboratorii de poliţie, în privinţa persoanei care mi-a lovit automobilul s-a întocmit proces-verbal cu privire la contravenţie, prin care a fost recunoscută vinovată de pro­vocarea accidentului rutier. Compania de asigurări, după prezentarea tuturor actelor solicitate, a întocmit actul de examinare a automobilului şi a calculat despăgubirea de asigurare ce urma să-mi fie achitată. Dar, ulterior, invo­când motive formale, aceasta a tărăgănat efectuarea plăţi­lor. Mai nou, compania de asigurări a depus contestaţie la procesul-verbal cu privire la contravenţie după trecerea a mai mult de patru luni de la încheierea acestui act, nefiind de acord cu acțiunile agentului constatator. Oare se proce­dează corect?

 

V. Boghiu, mun. Chişinău

 

Compania de asigurări, în cazul dvs., face abuz de drepturile proce­suale şi nu îşi îndeplineşte în modul corespunzător obligaţiile asumate la încheierea contractului de asigu­rare.

Astfel, contestaţia depusă de că­tre compania de asigurări este in­admisibilă, neîntemeiată, tardivă şi urmează a fi respinsă de către in­stanţa de judecată.

În primul rând, compania de asi­gurări nu este subiectul care poate depune contestaţie la procesul ver­bal cu privire la contravenţie.

Potrivit prevederilor art. 448 alin. 1 Cod contravenţional, în de­cursul a 15 zile de la data aducerii la cunoştinţă a faptului încheierii procesului-verbal cu privire la con­travenţie, contravenientul, victima sau reprezentantul acestora, procu­rorul sunt în drept să-l contesteze în instanţa de judecată în a cărei rază teritorială activează autoritatea din care face parte agentul constatator.

De fapt, Codul contravenţional este singura lege care cuprinde nor­me de drept ce se aplică procesului contravenţional. În cazurile expres prevăzute, dispoziţia articolului din cod poate să conţină o normă de trimitere la un alt act cu caracter normativ. În asemenea cazuri, exi­genţele aplicabile normei legii con­travenţionale, inclusiv exigenţa de previzibilitate, sunt aplicabile şi actului normativ respectiv. Dacă în procesul aplicării unui alt act nor­mativ se constată că prevederile acestuia contravin principiilor sta­bilite în Codul contravenţional, se aplică prevederile acestui cod.

Într-adevăr, în conformitate cu art. 16 alin. 7 pct. c) al Legii cu privire la asigurări nr. 407 din 21.12.2006, asigurătorul este în drept să contes­te în instanţa de judecată actele emi­se de către organele de constatare a circumstanţelor producerii cazului asigurat, precum şi deciziile adop­tate referitor la stabilirea culpei asi­guratului în producerea cazului asi­gurat. Dar, fiind depusă contestaţia în temeiul Codului contravenţional, sunt aplicabile prevederile acestuia cu prioritate faţă de alte legi.

Deci, compania de asigurări nu este partea care poate contesta pro­cesul-verbal cu privire la contra­venţie.

Mai mult ca atât, nu pot fi ac­ceptate nici argumente referitor la omiterea termenului de depunere a contestaţiei, deoarece legea prevede expres pentru toate părţile în proce­sul contravenţional termenul de 15 zile şi nu acordă nici o prioritate.

Legea obligă asigurătorul, după ce a luat cunoştinţă de producerea accidentului, să deschidă dosar de daune, să solicite organelor şi in­stituţiilor competente informaţii despre accident şi consecinţele lui, să examineze bunurile avariate şi să încheie, în termen de 5 zile lucrătoa­re, un proces-verbal de constatare a pagubelor, să închidă dosarul de daune privind pagubele materiale în cel mult 15 zile calendaristice din data depunerii de către păgubit a ultimului document necesar finali­zării dosarului. Legiuitorul, pentru apărarea persoanelor care benefici­ază de despăgubiri de asigurare, a prevăzut că contestarea în instanţa de judecată a deciziei privind stabi­lirea culpei asiguratului nu exclude vinovăţia acestuia până în momen­tul în care decizia judecătorească devine definitivă şi executorie, asi­gurătorul fiind obligat să achite des­păgubirea de asigurare în termenul stabilit de lege sau contractul de asigurare. Deci, compania de asigu­rări urma să achite despăgubirea de asigurare în termenul prevăzut de lege, fapt care nu a fost făcut.

Aceste circumstanţe demonstrează că, de fapt, contestaţia dată a fost depusă doar în scopul amânării neîntemeiate a executării obligaţi­iilor puse în sarcina companiei de asigurări prin lege şi contract.

În situaţia dvs., urmează să fi­nalizaţi examinarea contestaţiei şi să vă adresaţi în judecată pentru încasarea silită a despăgubirii de asigurare, precum şi a penalităţilor de întârziere.

 

Liubomir DUDULICA,

avocatmd@gmail.com

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor