22 iunie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul avocatului. Scutiri de plata drepturilor de import

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul avocatului. Scutiri de plata drepturilor de import
Sfatul avocatului. Scutiri de plata drepturilor de import
thehgroup.com

Soţul de mai mulţi ani lucrează peste hotare. Acolo şi-a cumpărat un automobil şi mai multe lucruri nece­sare pentru viaţa de zi cu zi. Acum, a decis să revină acasă. Automobilul şi o parte din bunuri vrea să le ia cu sine. Din presă am auzit că sunt acordate unele scutiri de taxele vamale pentru moldovenii care lucrează peste hotare, dar nu ştim care este procedura. Vă rugăm să ne daţi detalii.

V. Arsenie, orașul Călăraşi

 

Liubomir DUDULICA

avocat

avocatmd@gmail.com

 

Prin Legea nr. 248 din 29.07.2022, au fost acordate scu­tiri de plata drepturilor de import pentru bunurile cetățenilor Repu­blicii Moldova care revin cu traiul în Moldova. Acordarea scutirii de plata drepturilor de import se aplică persoanelor eligibile doar o singură dată.

Vor beneficia de acest drept doar cetățenii Republicii Moldo­va care au atins vârsta de 18 ani; dispun de permis de ședere per­manentă sau provizorie în afara teritoriului Republicii Moldova; în ultimele 48 de luni de la depune­rea cererii s-au aflat cumulativ cel puțin 36 de luni în afara teritoriu­lui Republicii Moldova; în cazul introducerii unui vehicul supus scutirii, dețin permis de condu­cere; au prezentat organului va­mal documentele confirmative, inclusiv declarațiile pe proprie răspundere și cererea. Această scutire se aplică din 01.10.2022 şi doar până la 01.10.2023.

Se permite importul unui sin­gur vehicul clasificat la poziția tarifară 8703 (autoturisme con­cepute pentru transportul per­soanelor, şi nu de mărfuri) cu scutire de plata drepturilor de import dacă sunt prezentate do­cumentele confirmative și sunt respectate cumulativ următoare­le condiții: termenul de exploata­re a vehiculului nu este mai mare de nouă ani, din data producerii; valoarea în vamă a vehiculului nu depășește 400 de mii de lei; capacitatea cilindrică a moto­rului vehiculului nu depășește 2000 cm cubi sau 2500 cm cubi (pentru autoturisme cu motor hibrid electric); vehiculul nu pre­zintă defecte şi/sau deteriorări vizibile; vehiculul nu este desti­nat activității comerciale sau de producție.

De asemenea, se permite in­troducerea pe teritoriul Republicii Moldova a obiectelor de uz per­sonal fără achitarea drepturilor de import, în limita celor indicate în cererea depusă la Serviciul Va­mal. Obiectele de uz personal nu trebuie să indice, prin natură sau cantitate, faptul că sunt importa­te în vederea comercializării. Lista obiectelor de uz personal, scutite de achitarea drepturilor de im­port, poate fi consultată în textul Hotărârii: https://bit.ly/3SSigKo.

Toate bunurile supuse scutirii și indicate în cerere vor fi intro­duse pe teritoriul Republicii Mol­dova prin intermediul aceluiași punct de trecere a frontierei, indi­ferent de modul de transportare a acestora, în termen de trei luni de la data comunicării actului ad­ministrativ favorabil, emis de că­tre Serviciul Vamal, care este un termen de decădere.

Solicitantul prezintă Servi­ciului Vamal: dovada cetățeniei Republicii Moldova, precum și, în cazul deținerii altor cetățenii, acte de identitate confirmative aferente acestor cetățenii; dova­da deținerii permisului de ședere permanentă sau provizorie ori dovada achitării taxelor și a impo­zitelor în interesul statului în care s-a aflat; dovada deținerii permi­sului de conducere; actul de pro­prietate asupra vehiculului pen­tru care solicită scutire; cererea, în care sunt indicate informații cu privire la cantitatea, calitatea, natura obiectelor de uz personal, date despre identificarea vehicu­lului, care urmează a fi introduse cu scutire, informații cu privire la perioada și modul în care aces­tea urmează a fi introduse pe teritoriul Republicii Moldova și datele de identificare a mem­brilor familiei care vor traversa frontiera; declarația pe propria răspundere cu privire la veridici­tatea documentelor prezentate; datele de identitate, datele de contact, adresa de domiciliu sau reședință temporară, atât pe teri­toriul statului străin, cât și pe teri­toriul Republicii Moldova, adresa electronică; declarația pe propria răspundere, potrivit căreia vehi­culul nu este destinat activității comerciale sau de producție și nu va fi folosit în scop comercial pe o perioadă de trei ani.

Documentele enumerate se transmit Serviciului Vamal, în for­mat electronic, în termen de cel puțin 30 de zile lucrătoare până la introducerea cu scutire a obiecte­lor de uz personal și a vehiculului pe teritoriul Republicii Moldova. La cerere, pentru dovada deținerii permisului de ședere permanentă sau provizorie şi dovada deținerii permisului de conducere, vor fi anexate copiile legalizate ale tra­ducerilor în limba română. Toate documentele enumerate sunt prezentate în original în momen­tul traversării frontierei.

Serviciul Vamal verifică docu­mentele prezentate și confirmă sau infirmă întrunirea condițiilor prevăzute de lege, cu informa­rea solicitantului în termen de 15 zile lucrătoare din momentul recepționării și înregistrării cererii de scutire.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand