15 iunie 2021
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul avocatului. Restabilirea permisului de conducere

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul avocatului. Restabilirea permisului de conducere
Sfatul avocatului. Restabilirea permisului de conducere
publika.md

Am rămas fără permis de conducere printr-o hotă­râre judecătorească. Întrebarea mea e când și cum pot să-mi restabilesc permisul.
Alexandru M., mun. Chişinău

  Sfatul avocatului. Restabilirea permisului de conducere

Liubomir DUDULICA

avocat

avocatmd@gmail.com

 

Pentru comiterea unor fapte ilegale, legea prevede privarea de dreptul de a conduce mijloa­ce de transport pe un termen determinat ori anularea acestui drept ca sancțiune principală sau complementară.

Privarea de dreptul de a con­duce mijloace de transport sau anularea acestui drept constă în interzicerea conducerii ori­cărui tip de mijloc de transport pe drumurile publice și poate fi aplicată de instanţa de jude­cată ca pedeapsă penală sau contravențională, cu redobân­direa ulterioară a permisului de conducere, în modul stabilit de lege.

Privarea de dreptul de a con­duce mijloace de transport poa­te fi aplicată de instanţa de ju­decată ca pedeapsă penală sau contravențională, pe când anula­rea acestui drept poate fi aplicată doar ca pedeapsă penală.

Permisele de conducere ale persoanelor condamnate printr-ohotărâre judecătorească răma­să definitivă cu pedepse pe­nale de anulare sau privare de dreptul de a conduce vehicule,precum și ale persoanelor sanc-ționate contravențional cu pri­vare de dreptul de a conduce vehicule, însoțite de hotărârile judecătorești pe caz, se remit, în termen de zece zile, de că­tre organele care asigură exe­cutarea pedepsei penale sau a sancțiunii contravenționale In-stituției publice „Agenția Servicii Publice”, pentru anulare în Siste­mul informațional automatizat „Registrul de stat al conducă­torilor de vehicule”, în ordinea stabilită de către această autori­tate. Un exemplar al hotărârilor judecătorești pe marginea cazului se remite serviciului specializat al MAI pentru evidența restricțiilor respective aplicate asupra drep­tului de a conduce vehicule în Sistemul informațional automa­tizat „Registrul informației crimi­nalistice și criminologice”.

În cazul în care persoanele condamnate printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă cu pedeapsă penală de anulare sau privare de dreptul de a con­duce vehicule, precum și persoa­nele sancționate contravențional cu privare de dreptul de a condu­ce vehicule nu au predat permisul de conducere deținut, autorită-țile indicate mai sus remit, în termen de zece zile, Instituției publice „Agenția Servicii Publice” hotărârile judecătorești pe caz, pentru anularea permiselor de conducere în cauză.

Permisele de conducere ale persoanelor declarate de către cadrele medicale abilitate inapte de a deține dreptul și de a con­duce vehicule se suspendă de către Instituția publică „Agenția Servicii Publice” în momentul parvenirii acestei informații, până la adoptarea deciziei de anulare a dreptului de a conduce vehicu­le, conform legislației. Persoane­le condamnate printr-o hotărârejudecătorească cu pedeapsă penală de anulare a dreptului de a conduce vehicule, precum și persoanele în privința cărora instanța de judecată a dispus anularea dreptului de a conduce vehicule, fiind declarate inapte de a conduce vehicule de către autoritatea medicală competen­tă, pot redobândi dreptul de a conduce vehicule la decăderea temeiurilor prevăzute de lege, în condiții generale, ca urmare a susținerii probelor teoretică și practică ale examenului pentru obținerea permisului de condu­cere la categoriile/subcategoriile de permis solicitate.

Persoanele condamnate prin­tr-o hotărâre judecătorească cu pedeapsă penală sau sancțiune contravențională de privare de dreptul de a conduce vehicule pe un termen de un an și mai mare pot fi repuse în dreptul de a con­duce vehicule, la expirarea ter­menului de privare, cu condiția susținerii probei teoretice a exa­menului de obținere a permisu­lui de conducere la categoriile/subcategoriile de vehicule din permis solicitate.

Persoanele sancționate contravențional cu privare de drep­tul de a conduce vehicule pe un termen mai mic de un an sunt repuse în dreptul de a conduce vehicule, la expirarea termenului de privare, fără susținerea exa­menului de obținere a permisului de conducere.

Persoanele cărora, pentru săvârșirea infracțiunilor în dome­niul transporturilor sau pentru utilizarea vehiculului la săvârșirea infracțiunii, pentru care se preve­de pedeapsa privării sau anulării dreptului de a conduce vehicule, li s-a aplicat măsura preventivă de ridicare a permisului de con­ducere deținut sau altă restricție, pe perioada ridicării/suspendării permisului de conducere, nu se admit la examenul de obținere a permisului de conducere și nu pot obține un alt permis de con­ducere.

Dvs. veți primi citație scrisă prin care veți fi invitat să predați permisul de conducere, unde vă vor fi explicate drepturile și obligațiile în statutul de persoa­nă supusă pedepsei penale sau contravenționale.

Dreptul de a conduce mijloace de transport îl puteți redobândi în modul explicat mai sus în ter­menele stabilite.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și