22 iunie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul avocatului. Repararea prejudiciului cauzat de organele de drept

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul avocatului. Repararea prejudiciului cauzat de organele de drept
Sfatul avocatului. Repararea prejudiciului cauzat de organele de drept
bizlaw.md

Am fost tras la răspundere penală pentru o faptă pe care nu am săvârşit-o. După mai bine de trei ani de zile de umilinţă, cauza a fost clasată. În perioada dată am fost li­mitat în drepturi, nu am putut ieşi din ţară şi nu am avut posibilitatea să îmi perfectez paşaportul. M-am adresat în instanță pentru repararea prejudiciului cauzat, dar ce­rerea mea a fost respinsă din motiv că nu s-a demonstrat caracterul ilegal al acţiunilor colaboratorilor de poliţie. Este oare corect aceasta?

A. Vasilachi, or. Străşeni

 

Liubomir DUDULICA

avocat

avocatmd@gmail.com

 

Pentru a răspunde la întreba­rea dvs., ne vom raporta la pre­vederile legale. Legea nr. 1545 din 25.02.1998 stabileşte mo­dul şi condiţiile de răspundere patrimonială a statului pentru prejudiciul cauzat prin acţiu­nile ilicite comise în procesele penale şi contravenţionale de organele de urmărire penală, de procuratură şi de instanţele judecătoreşti.

Referindu-ne la cazul dat, le­gea defineşte acţiunile ilicite ca acţiuni sau inacţiuni ale orga­nului împuternicit să examineze cazurile cu privire la contraven­ţii, ale organului de urmărire penală sau ale instanţei de ju­decată, care exclud vinovăţia acestora, al căror caracter ilegal se manifestă prin încălcarea principiului general, potrivit că­ruia nici o persoană nevinovată nu poate fi trasă la răspundere şi nu poate fi judecată (erori), ori fapte ale persoanelor cu funcţie de răspundere din or­ganul de urmărire penală sau din instanţa de judecată, mani­festate prin încălcarea intenţio­nată a normelor procedurale şi materiale în timpul procedurii penale sau contravenţionale (infracţiuni).

Prejudiciul cauzat se repa­ră integral, indiferent de culpa persoanelor cu funcţie de răs­pundere din organele de urmă­rire penală, din procuratură şi din instanţele judecătoreşti.

Este reparabil prejudiciul ma­terial şi moral cauzat persoanei fizice sau juridice în urma reţi­nerii ilegale, aplicării ilegale a măsurilor preventive sub formă de arest, de declaraţie de a nu părăsi localitatea sau ţara, tra­gerii ilegale la răspundere pe­nală; condamnării ilegale, con­fiscării ilegale a averii, supunerii ilegale la muncă neremunerată în folosul comunităţii; efectuării ilegale, în cazul urmăririi pena­le ori judecării cauzei penale, a percheziţiei, ridicării, punerii ilegale sub sechestru a averii, eliberării sau suspendării ilega­le din lucru (funcţie), precum şi în urma altor acţiuni de proce­dură care limitează drepturile persoanelor fizice sau juridice; supunerii ilegale la arest con­travenţional, reţinerii contra­venţionale ilegale sau aplicării ilegale a amenzii contravenţio­nale de către instanţa de jude­cată; efectuării măsurilor speci­ale de investigaţii cu încălcarea prevederilor legislaţiei; ridicării ilegale a documentelor contabi­le, a altor documente, a banilor, a ştampilelor, precum şi în urma blocării conturilor bancare.

Dreptul la repararea preju­diciului, în mărimea şi modul stabilite de legea menţionată mai sus apare în cazul devenirii definitive şi irevocabile a sen­tinţei de achitare; scoaterii per­soanei de sub urmărire penală sau încetării urmăririi penale pe temeiuri de reabilitare; adoptă­rii de către instanţa judecăto­rească a hotărârii cu privire la anularea arestului contravenţi­onal în legătură cu reabilitarea persoanei fizice; adoptării, de către judecătorul de instrucţie, în condiţiile art. 313 alin. (5) din Codul de procedură penală, în privinţa persoanei achitate sau scoase de sub urmărire penală, a încheierii privind declararea nulităţii actelor sau acţiunilor organului de urmărire penală sau ale organului care exercită activitate specială de investiga­ţii.

Deci, instanţa de judecată a concluzionat în mod eronat că în acest caz este necesar a  de­monstra vina în comiterea acţi­unilor ilegale de către organele de drept pentru repararea pre­judiciului cauzat prin acţiunile ilicite ale organelor de urmărire penală, ale procuraturii şi ale instanţelor judecătoreşti, or, art. 10 din Legea nr. 1545 prevede expres că dreptul persoanei fi­zice la repararea prejudiciului moral în mărimea şi în modul stabilite de prezenta lege apa­re în cazurile specificate la art. 6 (enumerate mai sus). De fac­to, caracterul ilegal al acțiunilor organului de urmărire penală se manifestă prin încălcarea prin­cipiului general, potrivit căruia nici o persoană nevinovată nu poate fi trasă la răspundere.

Urmează să contestaţi hotă­rârea judecătorească în instanţa ierarhic superioară şi să solici­taţi casarea acesteia cu rejude­carea cauzei şi emiterea unei noi hotărâri de admitere a acţi­unii înaintate, invocând inclusiv cele expuse mai sus.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand