30 septembrie 2022
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul avocatului. Munca neremunerată în folosul comunităţii

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul avocatului. Munca neremunerată în folosul comunităţii
Sfatul avocatului. Munca neremunerată în folosul comunităţii
thlfinalcopy.com

Prin hotărârea instanţei de judecată, am fost recunoscut vinovat de comiterea unei fapte ilegale şi mi-a fost stabili­tă pedeapsa – muncă neremunerată în folosul comunităţii. Ce pedeapsă este aceasta şi cum se execută?

Valeriu A., mun. Chişinău

 

Liubomir DUDULICA

avocat

avocatmd@gmail.com

 

Munca neremunerată în fo-losul comunităţii constă în an­trenarea condamnatului, în afara timpului serviciului de bază sau de studii, la muncă determina­tă de autorităţile administraţiei publice locale.

Munca neremunerată în folosul comunităţii se stabileşte pe un termen de la 60 la 240 de ore şi este executată de la două la patru ore pe zi, iar în cazul con­damnatului care nu este antrenat în activităţi de bază sau de studii, la solicitarea sau la acordul aces­tuia – până la opt ore pe zi. Pe­deapsa dată poate fi executată, ca excepţie, şi în zilele de dumi­nică şi în zilele de sărbătoare ne­lucrătoare, dar nu poate fi exe­cutată în timpul nopţii sau în condiţii vătămătoare, în locuri periculoase ori care prezintă risc pentru sănătatea sau integri­tatea persoanelor condamnate ori pentru dezvoltarea minori­lor condamnaţi. Acordarea con­cediului anual la locul de muncă de bază al condamnatului nu suspendă executarea pedepsei muncii neremunerate în folosul comunităţii.

După pronunţarea hotărâ­rii judecătoreşti, preşedinte­le şedinţei de judecată explică esenţa pedepsei cu muncă ne­remunerată în folosul comunită­ţii, fapt care se consemnează în procesul-verbal al şedinţei de ju­decată.

Persoana condamnată la muncă neremunerată în folosul comunităţii semnează în in­stanţa de judecată un angaja­ment prin care se obligă să se prezinte, în termen de cinci zile de la momentul rămânerii defi­nitive a hotărârii judecătoreşti, la organul de probaţiune în a cărui rază teritorială îşi are do­miciliul.

Instanţa de judecată trimite hotărârea privind munca nere­munerată în folosul comunită­ţii şi dispoziţia de executare or­ganului de probaţiune în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul condamnatul, care, în cel mult 15 zile, asigură executarea pe­depsei. Executarea pedepsei muncii neremunerate în folosul comunităţii se asigură de către organul de probaţiune în a cărui rază teritorială se află domiciliul condamnatului.

Pedeapsa se execută de către condamnat la obiectivele cu des­tinaţie socială, determinate de către autorităţile administraţiei publice locale. Organul de pro­baţiune, de comun acord cu au­torităţile administraţiei publice locale, determină locul şi volumul de muncă pentru condamnat, cu ajutorul organizaţiilor şi asociaţi­ilor identifică obiectivele la care poate fi folosită munca neremu­nerată în folosul comunităţii.

Munca persoanei care execută muncă neremunerată în folosul comunităţii se organizează în conformitate cu prevederile le­gislaţiei privind protecţia muncii. În cazul în care, în timpul execu­tării muncii date, condamnatului i-a fost cauzat prejudiciu, recu­perarea prejudiciului se efectu­ează în conformitate cu legisla­ţia muncii.

Condamnatul la munca ne­remunerată în folosul comuni­tăţii este obligat să se prezinte la citare la organul de probaţiu­ne, să respecte modul şi condiţi­ile de executare a pedepsei, re­gulamentul de ordine interioară a organizaţiei în care este antre­nat la muncă, să lucreze conşti­incios la obiectivele la care a fost repartizat, să execute termenul de prestare a muncii neremune­rate în folosul comunităţii, să in­formeze organul de probaţiune despre schimbarea domiciliului sau despre imposibilitatea tem­porară de a presta munca.

Această pedeapsă va fi exe­cutată timp de cel mult 18 luni, timp care se calculează de la data rămânerii definitive a hotă­rârii judecătoreşti.

În cazul în care, în timpul exe­cutării pedepsei, condamnatul a fost încadrat în grad de dizabi­litate severă sau accentuată fără termen, precum şi în cazul gra­vidităţii condamnatei, organul de probaţiune adresează instan­ţei de judecată competente un demers privind liberarea de exe­cutarea ulterioară a pedepsei muncii neremunerate în folosul comunităţii.

În caz de eschivare cu rea-voinţă a condamnatului de la munca neremunerată în folosul comunităţii, ea se înlocuieşte cu închisoare, calculându-se o zi de închisoare pentru patru ore de muncă neremunerată în folosul comunităţii. În acest caz, terme­nul închisorii poate fi mai mic de trei luni.

Munca neremunerată în folosul comunităţii nu poate fi aplicată militarilor prin contract și persoanelor care nu au atins vârsta de 16 ani.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor