25 iunie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul avocatului. Gospodăriile ţărăneşti

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul avocatului. Gospodăriile ţărăneşti
Sfatul avocatului. Gospodăriile ţărăneşti
magazinsalajean.ro

Suntem o familie numeroasă, locuim la tară şi toată viaţa ne ocupăm cu agricultura. Activitatea noastră dă roade, dar este mai complicat să vindem ceea ce creş­tem, cultivăm. Am auzit că se poate constitui o gospo­dărie ţărănească, dar nu prea ştim cum. Aţi putea, vă rugăm, să ne daţi detalii?

V. Moraru, raionul Cimişlia

 

Liubomir DUDULICA

avocat

avocatmd@gmail.com

 

Înființarea unei gospodării ţă­răneşti, întradevăr, ar fi o soluţie rezonabilă pentru dvs.

Potrivit prevederilor Legii pri­vind gospodăriile ţărăneşti (de fermier), gospodăria ţărănească este definită ca o întreprindere individuală, bazată pe proprie­tate privată asupra terenurilor şi asupra altor bunuri, pe munca personală a membrilor unei fa­milii (membri ai gospodăriei ţără­neşti), având ca scop obţinerea de produse agricole, prelucrarea lor primară, comercializarea cu pre­ponderenţă a propriei producţii agricole.

Gospodăria ţărănească are sta­tutul juridic de persoană fizică şi se poate constitui şi dintr-o sin­gură persoană fizică.

Aceste entităţi pot desfășura activități pe terenurile agrico­le, sectoarele de teren din in­travilan ocupate de case, anexe gospodărești și grădini, precum și pe orice alte suprafețe sau tere­nuri, în conformitate cu legislația. Pe sectoarele de teren din in­travilan ocupate de case, anexe gospodărești și grădini, gospodă­riile țărănești pot desfășura doar activități agricole de horticultură (pomicultură, legumicultură, flo­ricultură și viticultură) și turism rural.

Suprafaţa terenurilor şi mări­mea altor bunuri, inclusiv aren­date, ale gospodăriei ţărăneşti trebuie să asigure utilizarea pre­ponderentă în cadrul acesteia (mai mult de 50 la sută anual) a muncii personale a membrilor ei. În cazul în care nu întruneşte aceste condiţii, gospodăria ţără­nească este obligată să asigure, în termen de trei luni, astfel de condiţii sau să se reorganizeze, ori să se lichideze. Neîndeplinirea cerinţelor legale duce la lipsirea de înlesniri şi privilegii.

Relaţiile de muncă din cadrul gospodăriei ţărăneşti sunt regle­mentate de Codul muncii şi de contractele individuale de muncă. Timpul de lucru în gospodăria ţă­rănească se include în vechimea în muncă şi în stagiul de cotizare pe baza înscrierilor din carnetul de muncă şi a certificatelor, elibe­rate de casele teritoriale ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale, ce confirmă plata contribuţiilor de asigurări sociale de stat.

Membrii gospodăriei ţărăneşti poartă răspundere solidară neli­mitată pentru obligaţiile aceste­ia cu întreg patrimoniul lor, dar gospodăria nu poartă răspundere pentru obligaţiile personale ale membrilor ei.

Gospodăria ţărănească se creează în temeiul declaraţiei de constituire, semnată de fondator şi de potenţialii membri ai aces­teia, în care se indică: denumirea completă şi abreviată a gospodă­riei; sediul acesteia; numele, pre­numele, numărul de identificare personal (IDNP), data naşterii, cetăţenia şi domiciliul fondato­rului şi al potenţialilor membri ai ei, informaţii privind aflarea aces­tora în relaţii familiale cu fonda­torul; numerele de înregistrare, amplasarea şi suprafaţa, conform cadastrului bunurilor imobiliare, a terenurilor proprietate individuală sau proprietate comună, inclusiv a terenurilor din extravilan conside­rate grădini, precum şi a terenu­rilor arendate; componenţa altor bunuri imobiliare care se transmit în proprietate comună membrilor gospodăriei.

Gospodăria țărănească se în­registrează de către fondatorul ei la structura teritorială a organului înregistrării de stat în a cărei rază de competență se află unitatea administrativ-teritorială de nive­lul întâi în care fondatorul deține teren. În cazul în care fondatorul deține terenuri amplasate în hota­rele a două sau mai multe unități administrativ-teritoriale de nive­lul întâi, cererea de înregistrare a gospodăriei țărănești se prezintă structurii teritoriale a organu­lui înregistrării de stat alese de fondator. Pentru înregistrare se prezentă: declaraţia de constitui­re; copiile de pe documentele ce confirmă dreptul de proprietate privată al fondatorului şi al po­tenţialilor membri ai gospodăriei asupra terenurilor; copiile de pe contractele de arendă a terenuri­lor, după caz, autentificate; bonul de plată a taxei de înregistrare a gospodăriei.

Gospodăria ţărănească are dreptul: să dispună de ştampilă, să deschidă conturi bancare, in­clusiv valutare; să-şi determine di­recţia şi volumul activităţii finan­ciare şi economice; să angajeze şi să elibereze lucrători în bază de contracte individuale de muncă;  să construiască, în conformitate cu actele normative, obiectivele necesare activităţii sale; să efec­tueze lucrări de irigare, desecare şi alte lucrări de ameliorare; să ia şi să dea în arendă terenuri şi alte bunuri; să dispună de produsele şi de veniturile sale; să stabileas­că preţurile de comercializare la producţia proprie; să desfăşoare activitate economică externă.

Gospodăria ţărănească ţine evidenţa activităţii sale şi prezintă rapoarte conform evidenţei sinte­tice ori analitice sau conform par­tidei simple, stabilite de Guvern.

Nu este admis amestecul autorităţilor administraţiei pu­blice în activitatea gospodăriei ţărăneşti.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand