22 mai 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul avocatului. Dreptul de regres al asigurătorului

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul avocatului. Dreptul de regres al asigurătorului
Sfatul avocatului. Dreptul de regres al asigurătorului
kirkland-mcghee.com

Am fost implicat într-un accident rutier şi s-a constatat că eu eram cel vinovat. Automobilul îl cumpărasem recent şi deţineam poliţa de asigurare a fostului proprietar, dar în contractul de asigurare eu nu eram indicat. Am apelat la compania de asigurări respectivă, care a derulat proce­sarea dosarului de daune. Am semnat actele necesare şi mai mult nu am fost deranjat, nici la examinarea mijlo­cului de transport deteriorat nu am participat. Peste vreo patru luni, am primit cerere de chemare în judecată în re­gres a companiei de asigurări în vederea achitării prejudi­ciului cauzat, pe motiv că nu am fost inclus în contractul de asigurare. Suma cerută este exagerată, dar, de fapt, eu cred că nu trebuie să achit nimic. Este oare corectă poziţia companiei de asigurări şi cum să mă apăr?
M. Vornic, or. Hânceşti

 

Liubomir DUDULICA

avocat

avocatmd@gmail.com

 

La ora actuală, situaţiile date sunt reglementate de Legea cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pa­gube produse de autovehicule.

Potrivit legii respective, asi­gurarea obligatorie de răspun­dere civilă auto se realizează nemijlocit prin încheierea unui contract de asigurare între po­sesorul de autovehicul şi asigu­rătorul licenţiat pentru asigura­rea obligatorie de răspundere civilă auto, care se perfectează pe suport de hârtie și/sau prin mijloace tehnice electronice în regim online, conform procedu­rii stabilite. Contractul de asigu­rare obligatorie de răspundere civilă auto dintre persoana fi­zică, cu excepţia întreprinzăto­rului individual, şi asigurător se încheie în mod obligatoriu cu indicarea persoanelor admise să utilizeze autovehiculul pen­tru care se încheie contractul (număr limitat de utilizatori) sau fără indicarea persoanelor ad­mise să utilizeze autovehiculul pentru care se încheie contrac­tul (număr nelimitat de utiliza­tori). Nu se consideră asigurat riscul utilizatorului de autovehi­cul care nu este inclus în con­tractul de asigurare.

În cazul înstrăinării autove­hiculului, dobânditorul are op­ţiunea de a modifica contractul de asigurare sau de a-l menţine, dacă riscul său este asigurat în temeiul acestui contract.

Asigurătorul acordă despă­gubiri dacă prejudiciile s-au produs din culpa asiguratului sau a utilizatorului de autovehi­cul, precum şi în cazul în care, la data accidentului, utilizatorul nu este inclus în contractul de asi­gurare încheiat între proprietar sau utilizator şi asigurător.

Într-adevăr, asigurătorul are dreptul să înainteze acţiune de regres persoanei răspunzătoare de producerea pagubelor atunci când persoana răspunzătoare de producerea accidentului nu este inclusă în contractul de asi­gurare încheiat între posesorul autovehiculului şi asigurătorul de răspundere civilă auto.

Dar, în conformitate cu pre­vederile art. 21 alin. 4 din Legea nr. 414/2006 cu privire la asigu­rarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, procesul-ver­bal de constatare a pagubelor se încheie de asigurător, cu par­ticiparea asiguratului şi/sau a utilizatorului de autovehicul şi a persoanei păgubite sau a repre­zentantului acesteia, în bază de procură, şi se semnează de toţi participanţii la întocmirea lui.

Participarea asiguratului şi/sau a utilizatorului de autovehi­cul la încheierea procesului-ver­bal de constatare a pagubelor este necesară, în special, în ca­zurile când există temei de îna­intare a acţiunii în regres împo­triva acestuia, pentru asigurarea dreptului de a face obiecţii la daunele constatate.

Neparticiparea din vina asi­gurătorului a asiguratului şi/sau a utilizatorului de autovehicul la încheierea procesului-verbal de constatare a pagubelor îl privea­ză pe asigurător de dreptul de a solicita recuperarea daunelor.

Trebuie să cunoaşteţi şi mo­dul de stabilire a despăgubiri­lor.

Compania de asigurări va sta­bili despăgubirile în baza unui acord scris între persoana păgu­bită sau reprezentantul ei legal şi asigurător ori, în cazul în care nu s-a ajuns la nici o înţelege­re, prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă. Acor­dul dintre persoana păgubită şi asigurător are caracter total, necondiţionat, definitiv şi stinge toate pretenţiile ce decurg din pagubele care erau sau puteau fi cunoscute la data realizării acordului, pentru pagubele ce s-au acoperit pe această cale.

În cazul stabilirii despăgubirii prin hotărâre judecătorească, drepturile persoanei păgubite prin accident produs de autove­hiculul aflat în posesiunea unei persoane asigurate în Republi­ca Moldova se exercită faţă de asigurătorul de răspundere civi­lă auto, în limitele obligaţiei lui stabilite prin lege.

În cazul avarierii sau distru­gerii de bunuri, despăgubirea se stabileşte în conformitate cu legislaţia în vigoare privind acoperirea cuantumului pagu­belor cauzat bunurilor, ţinân­du-se cont de pretenţiile for­mulate de persoana păgubită, fără a se depăşi diferenţa din­tre valoarea acestor bunuri din momentul producerii acciden­tului şi valoarea rămasă şi limi­ta maximă a despăgubirilor de asigurare prevăzută de lege.

În cuantumul despăgubirilor se includ cheltuielile: aferente acţiunilor de limitare a pagu­belor; de transport al bunurilor la locul de reparaţie, parcare sau depozitare; aferente cazu­lui asigurat, suportate în pro­ces civil de către asigurat sau păgubit şi aferente expertizei tehnice efectuate la cererea păgubitului sau în temeiul unei hotărâri judecătoreşti. Cheltu­ielile enumerate se rambursea­ză doar în cazul probării lor cu documente justificative.

Despăgubirea pentru ava­rierea sau distrugerea autove­hiculului nu poate depăşi nici una din următoarele valori: va­loarea pagubei real suportate; diferenţa dintre valoarea auto­vehiculului la data producerii accidentului şi valoarea răma­să; limita despăgubirii prevă­zută (până la 1.000.000 de lei). În cazul daunei totale, valorile sunt confirmate prin actul de evaluare întocmit de expertul independent sau unitatea de specialitate, acceptate de părți, ori, în cazul valorificării integra­le a autovehiculului, sunt stabi­lite conform ofertei de achiziții a unității de specialitate sau a persoanei fizice, aleasă prin concursul ofertelor de prețuri.

În cazul daunei parțiale, va­loarea pagubei real suportate este egală cu costul reparaţi­ei părţilor componente sau al pieselor avariate ori cu costul de înlocuire a acestora, inclusiv cheltuielile pentru materiale, pentru lucrările de demontare şi montare aferente reparaţiilor şi înlocuirilor necesare.

Prin părţi componente sau piese care trebuie înlocuite se înţeleg cele a căror repara­ţie sau folosinţă nu mai este posibilă din punct de vedere tehnic din cauza gradului înalt de avariere ori cele a căror re­paraţie este posibilă, dar costul ei depăşeşte valoarea de nou a părţii componente sau a piesei respective.

Costul reparaţiei autovehi­culului se stabileşte pe baza documentelor eliberate de uni­tatea de specialitate acceptată de părţi.

În cazul în care pentru re­pararea autovehiculului este necesară cumpărarea în valută străină a unor piese sau ma­teriale, costul lor este egal cu costul de achiziţie prevăzut în actele de cheltuieli prezentate (inclusiv cheltuielile de trans­port, taxele vamale şi TVA afe­rentă), echivalat în lei moldo­veneşti la cursul oficial al leului moldovenesc valabil la data plăţii facturii. În astfel de cazuri, costul părţilor componente, al pieselor sau al materialelor nu va depăşi preţul de vânzare practicat de unităţile de speci­alitate din Republica Moldova, dacă sunt comercializate şi în țară.

Actele de evaluare a despă­gubirii de asigurare întocmite fără respectarea cerinţelor date nu pot servi drept temei pen­tru achitarea despăgubirii de asigurare.

În cazul unui dezacord între părţi în privinţa alegerii exper­tului independent sau a uni­tăţii de specialitate ce trebuie să stabilească costul reparaţiei părţilor componente sau a pie­selor avariate, costul lucrărilor de reparaţie, valoarea auto­vehiculului la momentul acci­dentului sau valoarea rămasă, părţile urmează să menţioneze acest fapt în dosarul de daune, fiind îndreptăţite legal să ape­leze individual la serviciile ex­perţilor independenţi sau ale unităţilor de specialitate pentru stabilirea pagubelor.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand