19 iulie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul avocatului. Consultările publice în procesul decizional

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul avocatului. Consultările publice în procesul decizional
Sfatul avocatului. Consultările publice în procesul decizional
Vocea poporului

Am auzit în mai multe rânduri că în localităţi, la adoptarea unor anumite decizii, primăriile organizea­ză consultări publice. Ce sunt aceste consultări publice şi cum se desfăşoară ele?

Ion S., raionul Cantemir

 

Liubomir DUDULICA

avocat

avocatmd@gmail.com

 

Pentru asigurarea transparen­ţei în procesul decizional, Gu­vernul Republicii Moldova a ela­borat şi aprobat, la 09.08.2016, Regulamentul cu privire la pro­cedurile de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional.

Sub incidența Regulamentu­lui dat cad: Guvernul, autoritățile publice autonome, autoritățile administrației publice centrale de specialitate, autoritățile unităților teritoriale autonome cu statut juridic special, autoritățile administrației publice loca­le, persoanele juridice de drept public și privat care gestionează şi utilizează mijloace financiare publice.

Prevederile Regulamentului nu se extind asupra procesului de elaborare a deciziilor şi de desfăşurare a şedinţelor din ca­drul autorităţilor publice la care sunt examinate informaţii ofici­ale cu accesibilitate limitată în condiţiile legii, precum şi asupra procesului de desfăşurare a şe­dinţelor operative convocate de conducătorii autorităţilor publi­ce.

Autorităţile publice iniţiază consultarea publică a proiectu­lui deciziei în scopul informării şi recepţionării recomandărilor părţilor interesate.

Consultarea publică în cadrul procesului decizional este iniţiată şi desfăşurată de către subdivizi­unea-autor din cadrul autorităţii publice, cu anunţarea persoanei responsabile de coordonarea procesului de consultare publică din cadrul autorităţii respective despre fiecare decizie în parte.

Informaţia despre organizarea consultărilor publice privind pro­iectul de decizie este prezentată sub forma unui anunţ, însoţit de proiectul deciziei şi materialele aferente acestuia, care va inclu­de obligatoriu: argumentarea necesităţii de a adopta decizia; data plasării anunţului; terme­nul-limită de prezentare a reco­mandărilor; modalitatea în care părţile interesate pot avea ac­ces la proiectul de decizie; mo­dalitatea consultărilor publice; modalitatea în care părţile inte­resate pot prezenta sau expedia recomandări; numele şi datele de contact ale persoanelor res­ponsabile de recepţionarea şi examinarea recomandărilor re­feritoare la proiectul de decizie supus consultării.

Anunţul privind organizarea consultărilor publice şi materia­lele aferente sunt făcute publice cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de definitivarea proiectu­lui de decizie.

Autorităţile publice planifică procesul de consultare publică conform următoarelor etape: determinarea proiectului de­ciziei care urmează a fi supus consultării publice; identificarea subdiviziunii-autor responsabi­le; identificarea părţilor intere­sate pe domeniile de activitate; selectarea modalităţilor de con­sultare publică; estimarea cos­turilor consultării publice; anun­ţarea organizării consultărilor publice; recepţionarea şi analiza recomandărilor, precum şi întoc­mirea sintezei recomandărilor, cu acceptarea sau neacceptarea lor; definitivarea proiectului de decizie în baza recomandărilor parvenite.

Autorităţile publice înregistrează toate recomandările păr­ţilor interesate parvenite pe par­cursul desfăşurării consultării publice a proiectului de decizie şi le include în sinteza recoman­dărilor.

Termenul de prezentare a re­comandărilor asupra proiectelor de decizii constituie cel puţin zece zile lucrătoare de la data mediatizării anunţului referitor la iniţierea elaborării deciziei sau de la data mediatizării anunţului privind organizarea consultărilor publice. La solicitarea părţilor interesate, autoritatea publică poate prelungi termenul de pre­zentare a recomandărilor.

Subdiviziunea-autor anali­zează recomandările parvenite împreună cu alte subdiviziuni instituţionale din cadrul autori­tăţii publice, după caz, şi decide asupra acceptării sau respinge-rii fiecărei recomandări în par­te, sistematizându-le într-o sin-teză privind consultarea pro­iectului de decizie, întocmită în forma unui tabel. În cazul unei decizii de respingere a recoman­dărilor, aceasta se argumentează temeinic.

După finalizarea consultării publice a proiectului deciziei, subdiviziunea-autor întocmeşte un dosar privind elaborarea pro­iectului de decizie.

În cazul modificării esenţia­le (schimbării conceptului, ex­tinderii obiectului şi sferei de aplicare, modificării impactului) a variantei iniţiale a proiectului de decizie supus procedurilor de consultare, dacă modifica­rea respectivă nu a survenit în urma consultării publice, auto­ritatea publică supune proiectul respectiv consultării publice re­petate.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand