25 iunie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul avocatului. Angajarea după absolvire

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul avocatului. Angajarea după absolvire
Sfatul avocatului. Angajarea după absolvire
knews.kg

Copilul meu în curând va finaliza studiile cu finanțare de la bugetul de stat la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie. Este adevărat că trebuie, în mod obligatoriu, să lucreze timp de cel puţin trei ani după absolvire acolo unde va fi repartizat de Ministerul Sănătăţii? Va beneficia el în aşa caz de anumite înlesniri? Ce se întâmplă dacă refuză să lucreze conform repartizării?

Valeria S., mun. Chişinău

 

Liubomir DUDULICA

avocat

avocatmd@gmail.com

 

Mai întâi de toate, trebuie menţionat faptul că, potrivit prevederilor Legii ocrotirii să­nătăţii, exerciţiul profesiunilor medico-sanitare şi farmaceuti­ce este autorizat titularilor unei diplome, unui atestat sau certi­ficat eliberat de o instituţie de învăţământ superior sau mediu de specialitate respectivă din țară ori din străinătate. Exerci­ţiul profesiunilor medico-sani­tare şi farmaceutice poate fi in­dependent (activitate profesi­onală în domeniul sănătății, în una dintre formele de organi­zare prevăzute de Legea ocro­tirii sănătăţii) sau în calitate de angajat la un prestator de servi­cii medicale sau farmaceutice.

Lucrătorilor medico-sanitarişi farmaceutici li se stabilesc în­lesniri, conform legislaţiei în vigoare.

Absolvenţii studiilor postu­niversitare de rezidenţiat şi aiînvățământului profesional tehnic postsecundar și post-secundar nonterțiar medical şi farmaceutic care, imediat după absolvire, se angajează conform repartizării Ministeru­lui Sănătății sau exercită inde­pendent profesiunea de medic în una dintre formele de orga­nizare a activității profesionale prevăzute de legea sus-menţio­nată în oraşe şi sate, inclusiv din componenţa municipiilor Chişi­nău şi Bălţi, cu excepţia celor­lalte teritorii ale municipiilor re­spective, în primii trei ani de ac­tivitate beneficiază din bugetul de stat, prin intermediul pre­statorului respectiv de servi­cii medicale și farmaceutice, de dreptul la:

  1. compensaţie a cheltuieli­lor pentru închirierea locuinţei sau la locuinţă gratuită acorda­tă de autoritatea administraţiei publice locale;
  2. o indemnizație unică în mărime de 120 de mii de lei pentru medici și farmaciști și de 96 de mii de lei pentru per­sonalul medical și farmaceutic cu studii profesionale, care se achită în trei rate egale, a câte 40 de mii de lei și, respectiv, a câte 32 de mii de lei, după expi­rarea primei luni de activitate și, ulterior, la finele fiecărui an de activitate;
  3. compensare lunară a cos­tului a 30 kW/oră de energie electrică şi compensare anuală a costului unui metru cub de lemne şi al unei tone de cărbuni, inclusiv în cazul încăl­zirii cu gaze.

Absolvenții studiilor post­universitare de rezidențiat și ai învățământului profesional tehnic postsecundar și postse­cundar nonterțiar medical și far­maceutic care și-au făcut studi­ile în bază de contract benefici­ază de indemnizațiile și înlesni­rile enumerate mai sus în cazul în care se angajează în câmpul muncii în baza repartizării Minis­terului Sănătății și activează res­pectând termenul și condițiile obligatorii stabilite prin lege.

Pentru distincţie în exerciţiul profesiunii lucrătorii din dome­niul ocrotirii sănătăţii trebuie să primească recompense conform legislaţiei în vigoare.

Dar sunt stabilite şi unele condiţii obligatorii. Medicii și farmaciștii admiși la studii de rezidențiat cu finanțare de la bugetul de stat încheie cu Mi­nisterul Sănătății un contract privind instruirea în cadrul studi­ilor de rezidențiat și plasarea în câmpul muncii, conform regula­mentului aprobat de Guvern.

După absolvirea studiilor, medicii, farmaciștii și lucrăto­rii medicali cu studii medii sunt obligați să activeze cel puțin trei ani conform repartizării Minis­terului Sănătății. La repartizarea medicilor de familie se ține cont de rezultatele concursurilor de atribuire a practicilor medicului de familie.

Nerespectarea termenului de trei ani de activare conform re­partizării, neîncadrarea la studii de rezidențiat în Republica Moldova, precum și nerespecta­rea, de către medicii și farmaciștii admiși la studii de rezidențiat cu finanțare de la bugetul de stat, a clauzelor contractului privind instruirea în cadrul studiilor de rezidențiat și plasarea în câmpul muncii, încheiat cu Ministe­rul Sănătății, presupun restitu­irea costului studiilor superioa­re în domeniul medical și far­maceutic și a costului studiilor de rezidențiat, finanțate de la bugetul de stat, conform calcu­lelor Ministerului Sănătății.

Împotriva persoanelor care nu respectă condiţiile date şi refuză benevol să restitu­ie costul studiilor, sunt înainta­te cereri de chemare în judecată privind încasarea silită a acestor sume, fiind obligaţi să achite su­plimentar şi cheltuielile de jude­cată.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand