20 august 2022
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Securitatea și sănătatea în muncă: paza bună trece primejdia rea

Loading
Cetăţeanul şi legea Securitatea și sănătatea în muncă: paza bună trece primejdia rea
Securitatea și sănătatea în muncă: paza bună trece primejdia rea
Vocea poporului

Securitatea și sănătatea muncii oferă angajatului si-guranța necesară în timpul serviciului, îl ajută să-și păs­treze sănătatea și capaci-tatea de muncă în pro­gramul de lucru. Totoda­tă, securitatea și sănătatea muncii, dacă acestea sunt respectate, previn accidentele la locul de munca, pre­cum și bolile cauzate de specificul activității.

 

Elena CARCHILAN

șefa Inspectoratului Sindical de Muncă

 

Din cauza deficienţelor de secu­ritate, anual, potrivit statisticilor, se înregistrează un număr impunător de accidentaţi la locul de muncă.

Mai puține accidente de muncă implică mai puține costuri pentru concediile medicale și perturbări ale activității obișnuite a unităților.

Începând cu 1 ianuarie 2021, datorită poziției ferme a CNSM, controlul de stat asupra respec­tării actelor normative din do­meniul securității și sănătății în muncă a revenit Inspectoratului de Stat al Muncii, în conformitate cu Convenția OIM nr. 81/1947 pri­vind inspecția muncii în industrie și comerț și cu Convenția nr.129 privind inspecția muncii în agricul­tură, ratificate de Republica Mol­dova.

Totodată, Inspectoratul de Stat al Muncii nu a fost exclus de sub incidența Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.

Inspectoratul de Stat al Muncii cercetează, în modul stabilit de Guvern, accidentele de muncă gra­ve și mortale produse în câmpul muncii. În cazul în care angajatorii nu vor dispune de posibilitatea de a constitui o comisie de cerceta­re a accidentelor cu incapacitate temporară de muncă, acestea vor fi cercetate de Inspectoratul de Stat al Muncii.

În cazul accidentelor în care au avut de suferit membrii de sindicat, acestea vor fi cercetate de Inspec­toratul de Stat al Muncii împreună cu Inspectoratul Muncii din cadrul CNSM.

Potrivit art.13 lit.p) din Legea securității și sănătății în muncă nr.186 din 10.07.2008, angajatorul este obligat să asigure comuni­carea, cercetarea, evidența și ra­portarea corectă și în termenele stabilite a accidentelor de muncă produse în unitate, elaborarea și realizarea măsurilor de prevenire a acestora.

De la începutul anului și până pe 1 octombrie 2021, au fost co­municate Inspectoratului de Stat al Muncii 418 evenimente de ac­cidentare (în anul 2020 – 325) a lucrătorilor în câmpul muncii, în urma cărora au avut de suferit 448 de persoane (în anul 2020 – 336), inclusiv 54 de accidente mortale, cu 55 de persoane decedate (în anul 2020 – 47).

După cum se menţionează în pct. 13 din Regulamentul privind modul de cercetare a accidentelor de muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1361 din 22.12.2005, scopul cercetării accidentelor de muncă constă în clasificarea lor, determinarea circumstanţelor, a cauzelor şi încălcărilor actelor nor­mative şi a altor reglementări ce au condus la accidentarea salariaţilor, stabilirea persoanelor care au în­călcat prevederile actelor normati­ve şi ale măsurilor corespunzătoa­re pentru prevenirea unor astfel de evenimente.

Cele mai exacte și complete informații despre evenimentul produs poate să le dea însuși ac­cidentatul și/sau martorii oculari. Este destul de dificil de a cerce­ta un accident de muncă produs în anii precedenți, când nu este menținută neschimbată situația reală la locul de muncă și starea utilajului așa precum era în mo­mentul producerii evenimentului, când este un flux de personal și nici un martor ocular nu mai acti­vează la unitatea dată, când lipsesc orice schițe și fotografii referitoa­re la eveniment etc. Spre regret, la data de 1 octombrie s-au comunicat 12 accidente suferite în anii precedenți (în anul 2020 – trei).

La data de 01.10.2021 erau în proces de cercetare 38 de acciden­te cu 39 de persoane accidentate (în anul 2020, doar 16), inclusiv 17 mortale (în 2020 – 13) și 302 ac­cidente cu 318 persoane acciden­tate cu incapacitate temporară de muncă, acestea fiind cercetate de comisiile întreprinderilor (în anul 2020 au fost 244 de accidente cu 251 de persoane accidentate).

Legislaţia în vigoare statuează anumite angajamente pentru in­stituţiile medicale în ceea ce pri­veşte anunţul despre producerea accidentelor. Astfel, potrivit pct.11 din Regulament, instituţia medi­cală care acordă asistenţă acci­dentatului este obligată să anun­ţe Inspectoratul de Stat al Muncii datele cunoscute ce ţin de identi­tatea accidentatului şi a unităţii în care s-a produs accidentul. Desi­gur, este mai ușor a comunica la o instituție (Inspectoratul de Stat al Muncii, în anul 2021), decât la zece autorități competente în domeniul siguranței ocupaționale (perioada anilor 2017-2020).

CNSM atenționează că, în cazul în care angajatorul nu a comu­nicat accidentul produs, un ata­re accident poate fi cercetat și în baza cererii depuse de persoanele interesate la Inspectoratul de Stat al Muncii, la numărul de telefon: 0-22-49-41-29.

Accidentele de muncă afectează mediul de afaceri și societatea în ansamblu, manifestate prin afec­tarea sănătății în urma vătămării organismului salariatului sau a decesului la locul de muncă. Aces­te consecințe cauzează suferințe salariaților, precum și membrilor familiilor lor.

Accidentele de munca provoa­că pierderi materiale, economice şi financiare, atât pentru victimă şi familie, cât şi pentru unitatea eco­nomică şi societate. Dar ce e mai grav, omul își poate pierde sănăta­tea în urma accidentului, iar uneori chiar și viața.

În afară de despăgubire, care se efectuează în modul stabilit de lege, unitatea este obligată, con­form art.18 din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr.186 din 10 iu­lie 2008, să plătească o indemniza­ţie unică. Unitatea este scutită de plata indemnizaţiei unice, prevă­zute de legislaţia în vigoare, dacă dovedeşte că accidentul de muncă sau boala profesională nu-i poate fi imputată.

Dacă persoana este membru de sindicat, accidentul poate fi comu­nicat și Inspectoratului Muncii al Sindicatelor la numerele de tele­foane:

Subdiviziunea Centru – 0-22-266-577; 067604905;

Subdiviziunea Nord – 067592853; 067592854;

Subdiviziunea Sud – 067592849; 067592850.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor