3 decembrie 2022
Chisinau
Social

Schimbări în plata indemnizaţiilor pentru concedii medicale

Loading
Social Schimbări în plata indemnizaţiilor pentru concedii medicale
Schimbări în plata indemnizaţiilor pentru concedii medicale
indemnizatii-la-nastere

Foto: beccabondphotography.com

În anul 2014 intră în vigoare modificarea a două acte, care reglementează domeniul plăţii indem­nizaţiilor pentru concediile medicale.

 

În primul rând, s-a modifi­cat Regulamentul cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calculare şi de plată a indemniza­ţiilor pentru incapacitate tempo­rară de muncă şi a altor prestaţii de asigurări sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 108 din 3 februarie 2005. În urma modificării Regulamentului, in-demnizaţia pentru concediul medical de maternitate (de 126 de zile calendaristice) se plăteşte prin intermediul Caselor teritori­ale de asigurări sociale.

Condiţiile de stabilire şi mo­dul de calculare a indemnizaţiei nu au fost modificate.

 

Indemnizaţia de maternitate este una din cele trei tipuri de in­demnizaţii cu care sunt asigurate femeile în legătură cu maternita­tea:

– prima indemnizaţie – indem­nizaţia pentru concediul de ma­ternitate (include concediul pre­natal şi postnatal), care se acordă o singură dată pentru toată peri­oada de 126 de zile calendaristice şi se plăteşte o singură dată pen­tru toată perioada;

Următoarele două tipuri de indemnizaţii şi până în anul 2014 se stabileau prin intermediul Ca­selor teritoriale de asigurări soci­ale.

– a doua indemnizaţie – in­demnizaţia unică la naşterea co­pilului;

De la 1 ianuarie 2014, cuantu­mul indemnizaţiei unice consti­tuie, pentru persoanele asigurate şi pentru persoanele neasigurate, 3100 de lei la naşterea primului copil, iar la naşterea fiecărui co­pil următor – 3400 de lei.

– a treia indemnizaţie – indem­nizaţia lunară pentru creşterea/îngrijirea copilului până la împli­nirea vârstei de trei ani (sau până la 1,5 ani – în cazul persoanelor neasigurate).

 

De la 1 ianuarie 2014, cuantu­mul indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului până la împli­nirea vârstei de trei ani, pentru persoanele asigurate, constitu­ie 30% din venitul mediu lunar asigurat realizat în ultimele şase luni calendaristice premergătoa­re, dar nu mai puţin de 400 de lei lunar atât pentru persoanele asi­gurate, cât şi pentru persoanele neasigurate.

 

Modul de calculare a indemnizaţiei, acelaşi

 

E de menţionat faptul că nu s-a modificat şi nici nu se prevăd modificări referitor la condiţiile de stabilire şi modul de calcula­re a indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului până la împli­nirea vârstei de trei ani.

Singura modificare prevăzută în lege pentru acest tip de indem­nizaţie vizează schimbarea bazei de calcul, adică a perioadei care va constitui baza de calcul a aces­tei indemnizaţii, şi care urmează a fi majorată de la şase luni ca­lendaristice la 12 luni. Dar aceas­ta este o prevedere de viitor.

Discuţiile vehiculate în unele mijloace mass-media, precum că în anul curent se prevede micşo­rarea (înjumătăţirea) mărimii in­demnizaţiei lunare pentru creş­terea copilului până la împlinirea vârstei de trei ani nu au temei şi credem că este o tentativă de a dezinforma cetăţenii, viitorii be­neficiari de indemnizaţii.

 

Nu contează cine depune actele

 

Trecerea, de la 1 ianuarie 2014, a plăţii indemnizaţiei pen­tru concediul de maternitate prin intermediul Caselor teritoriale de asigurări sociale va permite ca femeile asigurate şi soţiile aflate la întreţinerea soţilor asiguraţi să poată primi indemnizaţia la timp şi integral la o singură structură.

Femeile nu vor fi presate de timp pentru a se adresa după in­demnizaţii, fiindcă, conform Le­gii privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de mun­că şi alte prestaţii de asigurări so­ciale, indemnizaţia de asigurări sociale poate fi solicitată, în baza actelor justificative, în termen de 12 luni calculat de la data înde­plinirii condiţiilor de stabilire a acestei indemnizaţii (prevederea se conţine şi în pct. 5 din Regula­mentul cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calculare şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de mun­că şi a altor prestaţii de asigurări sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 108 din 3 februa­rie 2005).

În al doilea rând, modificările operate în Regulamentul apro­bat prin Hotărârea Guvernului nr.108 din 3 februarie 2005 este prevăzut că actele pentru stabili­rea indemnizaţiei de maternitate pot fi depuse atât de solicitantă, cât şi de soţul acesteia.

Astfel, familia, nefiind presa­tă de timp, decide dacă actele se vor prezenta de femeia gravidă sau de soţul ei. Cu atât mai mult, legislaţia prevede că concediul până la naştere constituie 70 de zile calendaristice, adică o peri­oadă de două luni până la naşte­re, când femeia are posibilitatea să depună actele la Casa teritori­ală.

 

Se vor diminua controalele la unităţile economice

 

Modificările operate în Regu­lament vor permite ca şi femeile angajate în unităţile economice mici să poată primi indemnizaţia de maternitate la timp şi inte­gral. Statistica denotă că, în anul 2012, suma totală a indemniza­ţiilor stabilite femeilor gravide a constituit 249 mln 662.206 lei, din care au fost plătite în termen indemnizaţii în valoare de 243 mln 712.629 de lei. Astfel, din suma stabilită, femeilor gravide nu li s-au achitat la timp indem­nizaţii de 5 mln 949.577 de lei. Astfel de situaţii se exclud cu tre­cerea plăţilor la CTAS.

Considerăm că modificările operate vor influenţa pozitiv pro­blema dată, fiindcă se va aplica corect şi uniform legislaţia, iar banii publici vor fi administraţi corect de organul responsabil de administrarea mijloacelor BASS.

Totodată, considerăm că se vor exclude angajările cvasilegale ale femeilor gravide, cu şase luni înainte de acordarea concediilor medicale de maternitate şi stabi­lirea salariilor exagerate, care în prezent au căpătat un caracter de masă.

Se vor diminua controalele la unităţile economice din partea angajaţilor CTAS, care pe viitor vor fi obligaţi să examineze la entităţi numai utilizarea mijloa­celor pentru plata indemnizaţii­lor în caz de boală, traumatisme, carantină, îngrijirea copilului bolnav şi nu va fi necesar de a examina corectitudinea stabilirii indemnizaţiilor de maternitate. Mai puţin vor fi distraşi de la lu­crul de bază atât reprezentanţii CTAS, cât şi responsabilii unită­ţilor economice, pentru a oferi explicaţii şi a prezenta acte con­firmative de plată a indemniza­ţiilor.

 

Intenţionat sau întâmplător, oamenii comit greşeli

 

Casele teritoriale vor stabili indemnizaţiile de maternitate cu aplicarea tehnicii de calcul în baza programului informaţional respectiv. Astfel se exclude facto­rul uman din acest proces. Une­ori, intenţionat sau întâmplător, oamenii comit greşeli care duc la cheltuirea incorectă a mijloace­lor bugetului asigurărilor sociale de stat.

Faptul că asigurarea cu indem­nizaţii pentru concediile medicale de maternitate şi cu indem­nizaţii lunare pentru creşterea/îngrijirea copilului până la vârsta de trei ani se reglementează de una şi aceeaşi lege, Legea privind indemnizaţiile pentru incapaci­tate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale nr. 289-XV din 22.07.2004, va per­mite pe viitor ca unele date uti­lizate la stabilirea de maternitate şi fie preluate de program şi pen­tru stabilirea indemnizaţiilor lu­nare pentru creşterea/îngrijirea copilului până la vârsta de trei ani. Astfel, se exclude necesitatea de a solicita de două ori unul şi acelaşi document pentru stabi­lirea indemnizaţiilor în legătură cu naşterea – calcularea stagiu­lui de cotizare, stabilirea bazei de calcul, calcularea venitului asi­gurat mediu lunar.

O altă schimbare preconizată din anul 2014 o constituie mo­dificarea Legii privind indemni­zaţiile pentru incapacitate tem­porară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale nr. 289-XV din 22.07.2004, modificări care se prevăd a fi puse în aplicare pe parcursul anului curent.

Modificările operate au urmă­rit scopul de a spori nivelul de protecţie socială a unor categorii de asiguraţi, precum şi creşterea echităţii sociale în asigurarea cu indemnizaţii pentru concediile medicale.

În primul rând, după intrarea în vigoare a legii, toate femeile vor putea beneficia de indemni­zaţia de maternitate, indiferent de stagiul de cotizare, care astăzi este obligatoriu şi care constitu­ie trei ani sau cel puţin trei luni, realizat în ultimele 12 luni calen­daristice.

În al doilea rând, până la 10 ani se măreşte vârsta copiilor pentru care persoanele asigu­rate vor putea beneficia de in­demnizaţii în cazul îmbolnăvirii acestora (a copiilor). În prezent, asiguraţii beneficiază de indem­nizaţii pentru îngrijirea copilului bolnav, dacă copilul are vârsta de până la 7 ani. Iar în cazul copiilor bolnavi de maladii oncologice, indemnizaţia se va plăti pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la 16 ani.

În al treilea rând, se măreşte până la 12 luni perioada din care se va lua în consideraţie venitul asigurat. Până acum, nu rareori se întâmpla ca în venitul asigurat să nu fie incluse plăţile cu ca­racter stimulator, care se achită pentru o perioadă mai mare de şase luni, cum ar fi plata la finele anului agricol în sectorul agrar, diferite plăţi achitate pentru o perioadă mai mare de şase luni.

 

Maria BORTA,

preşedintele Casei Naţionale de Asigurări Sociale

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
4
Comentează
 • Aurra
  22.05.2014

  In cit timp se acorda indemnizatia pentru concediul prenatal si postnatal de la depunerea actelor? multumesc anticipat!

 • vocea.md
  23.05.2014

  Actele depuse sînt examinate de către CTAS în termen de pînă la 10 zile de la data prezentării cererii.

  Dacă nu s-au depus toate actele necesare sau cele prezentate sunt perfectate incorect/incomplet, solicitantul are dreptul să prezinte suplimentar actele necesare, în termen de pînă la 10 zile calendaristice din data depunerii cererii, în caz contrar i se refuză stabilirea îndemnizaţiei. În caz de refuz actele se restituie timp de 7 zile cu comunicarea motivului.

  Odată stabilită îndemnizaţia de maternitate se achită în luna următoare a lunii în care a fost aprobată decizia privind stabilirea îndemnizaţiei date, prin intermediul prestatorului de plată.

 • Irina
  06.08.2014

  Buna ziua, am nevoie de consultatia dvoastra in situatia mea. La moment ma aflu in concediu pt ingrijirea copilului si sunt insarcinata in a doua oara, ma aflu in a 33-a saptamina de sarcina. Sunt angajata in cimpul muncii in Republica Moldova, dar la moment ma aflu in Frantsa cu scopul de a naste in aceasta tara. Am plecat din MD in a patra luna de sarcina fiind pusa la evidenta cu sarcina in clina SANCOS din Chisinau. Din motive personale nu m-am prezentat la 30-cea saptamina de sarcina in clinica pt primirea certificatului pt concediu medical, dar am transmis regulat analizele si ecografiile efectuate in Franta la clinica. La moment a aparut problema ca compania aeriana nu mai permite zborul la 33 de saptamini si la clinica mi se refuza eliberarea certificatului medical.Intrebarea este: am dreptul la primirea concediului de maternitate dupa nasterea copilului dupa ce revin in tara, care este procedura si actele necesare.

 • Lidia
  28.10.2014

  Aș dori sa vă adresez asa o inntrebare: sunt in concediu de ingrijire a copilului de 1 an si 3 luni. si vreau sa es la lucru si mi s-a spus ca nu pot pina la 3 ani pentru ca privind noul regulament presupune cresterea copilului pina la 3 ani.(angajata oficial la gradinita educatoare.)

Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor