26 septembrie 2023
Chisinau
Social

Rolul sindicatelor în procesul de aderare a Republicii Moldova la UE

Loading
Social Rolul sindicatelor în procesul de aderare a Republicii Moldova la UE
Rolul sindicatelor în procesul de aderare a Republicii Moldova la UE
facebook.com

La data de 1 septembrie curent, la Chișinău s-a desfășurat cea de-a douăsprezecea reuniune a Platfor­mei Societății Civile Uniunea Eu­ropeană – Republica Moldova. La lucrările acestei reuniuni au parti­cipat membrii platformei din par­tea Uniunii Europene și din partea Republicii Moldova, reprezentanți ai societății civile, ai sindicatelor și patronatelor, precum și alți invitați: reprezentanți ai Uniunii Europene, deputați din Parlamentul Republicii Moldova, reprezentanți ai Guvernu­lui Republicii Moldova, conducerea Delegației UE în Republica Moldo­va, experți naționali ș. a.

Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM), membră a Platfor­mei Societății Civile Uniunea Europeană – Republica Moldova, a fost reprezentată la această reuniune de către Sergiu Sain­ciuc, vicepreședinte al CNSM, și Sergiu Iurcu, consilier superior în Departamentul protecție social-economică al CNSM.

Agenda discuțiilor în cadrul celei de-a XII-a reuniuni a Platformei Societății Civile Uniunea Europeană – Republica Moldova s-a axat pe progresele înregistrate de țara noastră în implementarea Acordului de Asociere și în îndeplinirea celor nouă re­comandări ale Comisiei Europene expuse în Avizul său privind cererea de aderare a Republicii Moldova la UE.

Uniunea Europeană, reprezentată de Siegfried Mureşan, președintele Delegației UE-Moldova a Comitetului de Asociere al Parlamentului European, a reiterat susține-rea integrală a aspirațiilor Republicii Moldova de a deveni membră a UE, menționând că din partea europeană va fi acordat tot suportul de expertiză și informațional, inclusiv financiar, în procesul de aderare.

De asemenea, în cadrul întrunirii au vorbit reprezentanții Guvernului despre progresele și restanțele existente în rea­lizarea recomandărilor menționate, dar și reprezentanții societății civile, care au dat aprecierile într-un raport de alternativă. Astfel, conform acestui raport, majoritatea măsurilor au fost îndeplinite, fiind înregis­trată o medie generală de implementare de 4,24 puncte din pragul maxim de 5 puncte.

Printre recomandările care au primit un punctaj mai mic de progres se enumeră: dezoligarhizarea economiei, combaterea corupției, reforma justiției. Situația este mai bună în implementarea reformei în ges­tionarea finanțelor publice, în domeniul protecției drepturilor omului, al cooperării cu societatea civilă.

Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova, în mod tradițional, a pus în discuție modul în care este realizat Acordul de Asociere cu referire la aspectele sociale și de asigurare a principiilor parteneriatului social.

Nemijlocit, în partea ce ține de înde­plinirea Angajamentului 8 (cooperarea cu societatea civilă) din Avizul Comisiei Euro­pene privind cererea de aderare a Republi­cii Moldova la UE, Sergiu Sainciuc a vorbit despre asigurarea participării sindicatelor la procesul de elaborare a proiectelor de acte normative, activitatea Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective și realizarea dreptului la negocieri colective.

Totodată, Sergiu Sainciuc a menționat necesitatea perfectării cadrului legal în ve­derea promovării prevederilor Directivei UE privind salariile minime adecvate în Uniunea Europeană în partea ce ține de acoperirea a 80% din lucrători cu contracte colective de muncă și perfectarea cadrului legal în ve­derea instituirii posibilității de a se încheia convenții colective la nivel național în for­mat bipartit.

Un alt subiect abordat de sindicate se re­feră la stabilirea unui salariu minim pe țară în concordanță cu Carta socială europea­nă și Directiva UE privind salariile minime adecvate în Uniunea Europeană și anume, în mărime de 50 la sută din salariul mediu pe economie.

La final, membrii Platformei au adoptat o Declarație. La această Declarație, CNSM a înaintat un set de propuneri către Guvernul Republicii Moldova, prin care se numără: stabilirea salariului minim până la valoarea de 50% din salariul mediu pe țară, elabo­rarea și/sau perfecționarea mecanismelor de apreciere a nivelului de trai al populației în concordanță cu nevoile acesteia, urgentarea elaborării și promovării Pro­gramului național în domeniul securității și sănătății în muncă, elaborarea și adopta­rea unui document de politici în domeniul combaterii economiei informale, urgen­tarea implementării Registrului electronic al salariaților în toate unitățile economice din Republica Moldova, elaborarea cât mai urgentă a actelor normative necesare pen­tru implementarea prevederilor Convenției OIM nr. 161 privind serviciile de sănătate ocupațională ș.a.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand