16 iunie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Plata sporului pentru performanță

Loading
Cetăţeanul şi legea Plata sporului pentru performanță
Plata sporului pentru performanță
noi.md

Sunt angajată într-o instituție din sectorul bugetar. Doresc să aflu dacă pot beneficia de plata sporului pentru performanță și care sunt condițiile acordării acestui spor în cazul în care nu am lucrat toată peri­oada evaluată?

Valentina Semionov, Criuleni

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze. Linia fierbinte la tel.: 0 800 800 20 (luni şi joi de la 14.00-16.00).

 

Ion PREGUZA

expert

în Departamentul juridic al CNSM

 

Sistemul și condițiile de retribuire a muncii salariaților din sec­torul bugetar, potrivit art. 135, alin. (3) din Codul muncii (CM), se stabilesc prin lege.

Astfel, modul și condițiile de salarizare a personalului din secto­rul bugetar țin în exclusivitate de Legea nr. 270/2018 privind siste­mul unitar de salarizare în sectorul bugetar (Legea nr. 270/2018).

Unul din principiile de bază ale sistemului unitar de salarizare îl constituie „salarizarea în raport cu performanța, care presupune creșterea salariului pe orizontală, fără ca persoana să fie promova­tă, pe baza unui sistem de evaluare a performanței clar și obiectiv” (art. 3 din. Legea nr. 270/2018).

Dispoziția art.10 alin. (1) din Legea nr. 270/2018 dispune că sa­lariul lunar al personalului din unitățile bugetare pentru activita­tea desfășurată pe durata normală a timpului de lucru, stabilită de lege, este constituit din partea fixă (salariul de bază și alte sporuri) și partea variabilă, care cuprinde și sporul pentru performanță.

Prin urmare, art.16 din Legea nr. 270/2018 precizează că spo­rul pentru performanță are drept scop stimularea individuală a personalului unităților bugetare de a obține rezultate optime în activitate. Mijloacele necesare pentru acordarea sporului pentru performanță se alocă anual în limita a 10% din suma anuală a sa­lariilor de bază pentru personalul cu drept de a beneficia de sporul pentru performanță.

Acesta, sporul pentru performanță, potrivit art. 16, alin. (4) din Legea nr. 270/2018, nu se acordă persoanelor care au fost sancționate disciplinar, pentru perioada valabilității sancțiunii. În cazul anulării de către instanța de judecată a actului administra­tiv de sancționare a angajatului, sporul se acordă pentru perioada care începe la data anulării sancțiunii.

Pentru organizarea executării prevederilor Legii nr. 270/2018, Guvernul, prin Hotărârea nr. 1231/2018, a aprobat Regulamentul-cadru cu privire la modul de stabilire a sporului pentru performanță personalului din unitățile bugetare (Regulament-cadru).

Prevederile Regulamentului-cadru se utilizează de către unitatea bugetară pentru elaborarea actului normativ cu caracter intern ce se va aplica tuturor angajaților din unitatea bugetară, cu excepția persoanelor care dețin funcții de demnitate publică și a personalu­lui din cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate publică.

Evaluarea performanțelor se efectuează trimestrial. Sporul pen­tru performanță se acordă lunar, conform performanței individuale obținute, concomitent cu salariul, și se aplică pe parcursul trimes­trului curent, pentru rezultatele activității desfășurate în trimestrul precedent.

Aprecierea aportului salariatului la obținerea rezultatelor se rea­lizează în baza criteriilor generale de evaluare enumerate la pct. 10 din Regulamentul-cadru.

Totodată, acest Regulament, prin pct. 11, stabilește că, după caz, în funcție de specificul activității desfășurate și de atribuțiile specifice unor subdiviziuni/funcții, prin actul normativ cu caracter intern al unității bugetare pot fi stabilite criterii suplimentare de evaluare.

Așadar, din sensul prevederilor Regulamentului-cadru, putem trage concluzia că documentul nu reglementează expres toate condițiile de acordare a sporului pentru performanță salariatului, inclusiv în cazul în care acesta nu a lucrat toată perioada evaluată (ci doar o parte din ea).

În astfel de situație, în temeiul prevederilor pct. 3 și 11 din Re­gulamentul-cadru, în actul normativ cu caracter intern al unității bugetare pot fi stabilite criterii suplimentare de evaluare, inclusiv privitor la acordarea sporului pentru performanță salariatului care nu a lucrat toată perioada evaluată.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand