22 iunie 2024
Chisinau
Congres

Opinii. Congresul IV al CNSM, evenimentul anului

Loading
Congres Opinii. Congresul IV al CNSM, evenimentul anului
Opinii. Congresul IV al CNSM, evenimentul anului
Vocea poporului

Cel mai important eveniment din anul acesta va fi, fără îndoială, Congresul IV al CNSM, care urmează să aibă loc în iunie 2022. La acest for se vor da aprecieri evoluției mișcării sindicale, vor fi adoptate documente de bază privind strategia pentru următorii ani, vor fi discutate probleme actuale, stringente.

Am adresat liderilor sindicali ai federațiilor, precum și reprezentanților CNSM din teritoriu, următoarele întrebări:

Ce așteptări aveți de la Congresul IV al CNSM?

Ce schimbări ați dori să se producă în viața sindicală și în promovarea drepturilor salariaților, în lupta pentru aceste drepturi?

Cum credeți că ar trebui să fie relațiile sindicatelor cu guvernarea și pentru ce forme de cooperare pledați?

Ana SELINA, președintele Federației Sindicatelor „Sindindcomservice”:

„CNSM trebuie să pornească la drum pe următorii cinci ani cu un plan bine definit”

Urmare desfășurării Congre­sului IV, CNSM trebuie să pornească la drum pe următo­rii cinci ani cu o viziune clară, cu un plan bine definit, al cărui scop final să fie eficiența, vizibilitatea și susținerea socială a sindicate­lor. Obiectivul de bază al CNSM să rămână în continuare respecta­rea drepturilor și promovarea inte­reselor membrilor de sindicat, in­diferent de circumstanțe, pentru a asigura un trai decent și a preveni exodul populației din țară, precum și de a impulsiona parteneriatul social la toate nivelurile.

Marea provocare de astăzi este de a promova o mai bună cunoaștere și înțelegere a dreptu­rilor lucrătorilor, de a promova ne­cesitatea consolidării în sindicate și oferirea către fiecare membru de sindicat a unei tehnici mai bune de protejare a drepturilor acestora de muncă. Trebuie să aducem direct, prin acțiuni de recrutare, și indirect, prin acțiuni prompte de apărare, în caz de necesitate, a drepturilor co­lective de muncă, mesajul către fiecare salariat de a ne implica, să fim proactivi, să cerem schimbări în întreprinderile unde activăm, în sindicate și la nivel național, și să facem schimbările pe care vrem să le vedem. Aceste schimbări nu pot veni într-un an sau doi, dar prin inițiative clare pe termen lung, care oferă membrilor locul lor în sindi­cat, vom face progrese.

Este esențială menținerea unui dialog funcțional cu parteneri sociali – Guvern și Patronat – pe platforma Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colec­tive (CNCNC), în cadrul căreia obiectivul principal să fie asigura­rea condițiilor decente de muncă tuturor salariaților din țară și nead­miterea flexibilizării şi liberalizării excesive a legislaţiei muncii în de­trimentul drepturilor și intereselor salariaților. Totodată, în vederea asi­gurării drepturilor sindicatelor de a participa la administrarea treburilor publice și de a participa la elabora­rea proiectelor de programe social-economice şi de acte juridice este necesar de a menține și chiar de a intensifica un dialog direct și efici­ent cu Parlamentul și cu ministere­le de resort.

 

Valentina CHIRIAC, președintele Federației „SindLUCAS”:

„Să întreţinem un dialog competent, dar şi să recurgem la greve când e cazul”

Congresul trebuie să sti­muleze delegații în discu­ţiile privind viitorul sindicate­lor, despre reforma în sindicate, cum să se folosească experien­ţa şi realizările obținute astfel, ca să rămână victorioase şi în viitor. Congresul trebuie să adopte stra­tegii concrete, planuri realiste, îm­binarea obiectivelor pe termen lung cu cerinţe pe termen scurt. În organele de conducere ale CNSM trebuie de promovat mai mulţi tineri, femei, cu idei noi, cu expe­rienţă de muncă în domeniul sin­dical.

Punctul de pornire în munca sindicală trebuie să fie de la or­ganizaţiile sindicale primare. Tre-buie susținute, la toate nivelurile, drepturile și interesele membri­lor de sindicat prin reprezentarea acestora în instanțele de judeca­tă, la ministere, în alte instituții. Un aspect aparte ar fi dezvoltarea de proiecte şi programe pentru îmbunătăţirea nivelului de infor­mare şi pregătire a membrilor de sindicat în ceea ce priveşte pro­blemele sindicale şi cele profesi­onale.

 

Organizaţiile sindicale primare trebuie să fie punctul de pornire în munca sindicală

 

Educaţia sindicală să se des­făşoare la locurile de muncă ale membrilor de sindicat, în terito­riu. Întărirea structurilor terito­riale, crearea unui mecanism de sprijin pentru organizaţiile sindi­cale primare în vederea consoli­dării mişcării sindicale în teritoriu, apărarea şi promovarea interese­lor membrilor de sindicat în tot spațiul țării. Promovarea politicii CNSM în teritoriu. Este necesară o nouă imagine, una pozitivă, dez­voltarea de noi forme de repre­zentare a sindicatelor în public.

Este nevoie de susținerea pro­iectelor de acte normative sau a modificărilor la legislația în vigoare, referitoare la drepturile și interesele legitime ale mem­brilor de sindicat. Dialogul social trebuie susţinut din partea tuturor partenerilor implicaţi (guvern, patronate, sindicate), pentru a genera rezultate viabile. Trebu-iesc reînnoite şi definite angaja­mentele fiecărei părţi în dialo­gul social. Sindicatele trebuie să întreţină un dialog competent şi să fie gata de a face compromi­suri, dar şi să se confrunte şi să organizeze greve în mod eficient, când e cazul, care să conducă la rezultate scontate.

 

Nicolae GARAZ, președintele Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Cultură:

„E nevoie de resetarea imaginii sindicatelor, de impulsionarea parteneriatului social”

Trebuie trasată politica sindi­cală de realizare a strategiei și programelor de acțiuni în ve-derea: consolidării mișcării sin-dicale; îmbunătățirii imaginii

CNSM; consolidării parteneri­atului social la nivel național; transparenței gestionării buge­tului și a patrimoniului sindi­cal în conformitate cu prevede­rile statutare; consolidării siste­mului educațional al CNSM și a organizațiilor-membre; consoli­dării sistemului informațional sin­dical; colaborării cu structurile sindicale internaționale, cu parte­nerii de dezvoltare și cu organiza-țiile neguvernamentale naționalepentru realizarea proiectelor comune în domeniu, efectuarea schimbului de experiență și dise­minarea bunelor practici.

Am dori resetarea imaginii sin­dicatelor, promovarea și impulsi­onarea parteneriatului social la toate nivelurile; neadmiterea fle­xibilizării și liberalizării excesi­ve a legislației muncii în detri­mentul drepturilor și interese­lor salariaților. Totodată, pledăm pentru implementarea tehnolo­giilor informaționale moderne în sistemul educațional sindical; cooperarea cu partenerii sociali, cu instituțiile publice și cu soci­etatea civilă pentru a soluționa problemele cu care se con­fruntă membrii de sindicat și a aduce valoare adăugată situației acestora. De asemenea, ne dorim diversificarea acțiunilor în vederea motivării și atragerii în sindicate, includerea diferite­lor servicii prestate de CNSM pentru liderii și membrii de sin­dicat ai centrelor și organizațiilor-membre.

 

Relațiile sindicatelor cu guvernarea ar trebui să prevadă un dialog social la nivel national

 

Relațiile sindicatelor cu guver­narea cred că ar trebui să prevadă cooperarea continuă și menține-rea unui dialog social funcțional la nivel național, intensifica­rea activității Comisiei naționale pentru consultări și negocieri co­lective. De asemenea, este vorba de conlucrare în vederea impul­sionării și încurajării negocieri­lor și încheierii convențiilor co­lective și a contractelor colecti­ve de muncă (nivel de unitate), de implementarea unui meca­nism de monitorizare a aplicării acestora. E nevoie de conlucrare în scopul perfecționării cadrului legislativ în direcția îmbunătățirii condițiilor de viață și de muncă ale salariaților, al asigurării securității și sănătății în muncă; de colabo­rarea cu Inspectoratul de Stat al Muncii și cu alte autorități publice cu competențe în asigurarea res­pectării drepturilor membrilor de sindicat. Precum și de conlucra­re în vederea armonizării cadru­lui legislativ în corespundere cu legislația internațională privind promovarea drepturilor sindica­le, a echității sociale, demnității muncii și a principiilor muncii decente.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand