15 aprilie 2021
Chisinau
Dialoguri

Oleg Budza: “Obiectivul de bază al CNSM este și va rămâne apărarea drepturilor membrilor de sindicat”

Loading
Dialoguri Oleg Budza: “Obiectivul de bază al CNSM este și va rămâne apărarea drepturilor membrilor de sindicat”
Oleg Budza: “Obiectivul de bază al CNSM este și va rămâne apărarea drepturilor membrilor de sindicat”
Vocea poporului

Interviul cu Oleg Budza, președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, acordat publicației „Almanah Politic-2020”.

– Domnule Budza, ce a însemnat anul 2020 pentru CNSM?

– Anul 2020 a fost marcat de declanșarea pandemiei de COVID-19, care a reprezentat o provocare majoră pentru toată populația țării și economie per ansamblu, o criză fără precedent ca amploare, inclusiv pe plan mondial, care a determinat necesitatea adaptării la noile condiții de activitate.

Pentru Confederația Națională a Sin­dicatelor din Moldova (CNSM), anul 2020a însemnat adaptarea priorităților și activităților anuale la condițiile pandemie, în contextul apărării drepturilor membrilor de sindicat conform prevederilor Strategi­ei CNSM pentru anii 2017-2022. De ase­menea, a fost un an al alegerilor pentru unele centre sindicale național-ramurale. Din 24 organizații-membre ale CNSM, în 14 centre sindicale national-ramurale s-au desfășurat congrese, în cadrul cărora au fost discutate rezultatele obținute pe par­cursul anilor 2015-2020 și trasate obiecti­vele pentru următorii 5 ani.

Important de subliniat este că, CNSM a avut o cooperare eficientă și valoroa­să cu organizațiile internaționale și par­tenerii externi, printre care: Organizația Internațională a Muncii, Confederația Internațională a Sindicatelor, Consiliul Re­gional Pan-European, Banca Mondială, Fundația Friedrich-Ebert-Stiftung Moldo­va, PNUD Moldova, Forumul Societății Ci­vile din Parteneriatul Estic și altele.

– În ce măsură a influențat pande­mia activitatea CNSM?

– Provocările la care s-a expus Republi­ca Moldova au afectat salariații din toatățara, urmare a restricțiilor impuse de autorități pentru diminuarea răspândirii COVID-19, astfel s-a redus activitatea eco­nomică și diminuate veniturile populației. În această perioadă dificilă, eforturile sindi­catelor au fost îndreptate la asigurarea res­pectării drepturilor și intereselor lucrători­lor afectați urmare a suspendării activității, șomajului tehnic, încetării raporturilor de muncă și muncii la distanță, la neadmite­rea diminuării drepturilor salariaților, pre­cum și la susținerea lucrătorilor antrenați în prima linie de combatere a pandemiei.

– Care acțiuni întreprinse de CNSM, în anul 2020, le considerați de suc­ces?

– Pe parcursul anului 2020, CNSM a venit cu mai multe inițiative și propuneri către autorități, care ulterior au contribu­it la elaborarea și adoptarea mai multor legi, printre care Legea nr. 127/2020 pri­vind acordarea indemnizației urmașilor personalului medical decedat ca urmare a desfășurării activității medicale în lupta cu COVID-19, scutirea de plata impozitelor, prime de asigurare obligatorie de asistență medicală pentru cheltuielile suportate de angajatori la testarea salariaților în vederea identificării virusului COVID-19. Datorită poziției ferme a Confederației, la ședința Parlamentului, din 19 noiembrie 2020, a fost votat, în ambele lecturi, proiectul de Lege pentru modificarea unor acte norma­tive. Scopul proiectului constă în restabili­rea atribuţiilor de control ale Inspectoratu­lui de Stat al Muncii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă și al raporturilor de muncă, asigurând integritatea funcțională a acestuia.

O victorie a sindicatelor este că Legisla­tivul a aprobat recent, în lectura finală, pro­iectul de lege pentru ratificarea Convenției Organizației Internaționale a Muncii (OIM) nr. 161 privind serviciile de sănăta­te ocupațională. Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova a insistat, pe parcursul mai multor ani, să fie ratificată Convenţia sus-menționată pentru sporirea drepturilor și a garanțiilor social-economi­ce și de muncă ale salariaților.

Convenţia OIM nr. 161/1985 este docu­mentul de bază privind dezvoltarea şi or­ganizarea serviciilor de sănătate ocupaţi­onală de bază pentru angajaţii din diferite ramuri ale economiei naţionale.

O altă realizare importantă se referă la faptul că Laboratorul Controlul Factorilor de Risc al Inspectoratului Muncii al Sin­dicatelor a obținut Certificatul de Acredi­tare de la Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC, pentru competență și conformare la cerințele standardului SM EN ISO/IEC 17025:2018. Laboratorul efectuează măsurări instru­mentale ale factorilor fizici, iar serviciile re­spective sunt prestate gratuit, la entitățile unde activează organizaţii sindicale.

– Ce nu aţi reușit să realizați dintre acțiunile planificate?

– Spre regret, nu am reușit semnarea a două proiecte de convenții colective (ni­vel național), care prevăd sporuri la com­pensarea muncii în condiții nefavorabile și pentru aprobarea modului și condițiilor de acordare a claselor de calificare pentru conducătorii auto. Totodată, în anul 2020 nu am reuşit iniţierea proceselor de rati­ficare a unor convenţii ale Organizației Internaționale a Muncii (OIM), asupra că­rora CNSM insistă de mai mult timp – Con­venţia nr. 161 privind serviciile de sănătate ocupaţională; Convenția nr. 173 privind protecţia creanţelor salariale în cazul insol­venţei angajatorului, care este de o mare actualitate, mai ales din cauza consecinţe­lor pandemiei.

– Cum a decurs dialogul cu partene­rii sociali?

– Menținerea unui dialog social func-țional a fost esențial în contextul situației social-economice. Deși restricțiile impu­se au stopat pentru o perioadă activita­tea Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective (CNCNC), în august 2020, ședințele au fost reluate. Pe întreaga perioadă a anului, sindicatele au avut un dialog permanent cu autoritățile statului în vederea soluționării celor mai stringen­te probleme cu care se confruntă salariații, membri de sindicat. Trebuie să remarcăm că, colaborarea cu patronatele a fost una constructivă, deseori ne-am conjugat efor­turile și solidarizat pe unele subiecte de importanță pentru salariați.

Pe parcursul anului 2020, partenerii so­ciali la nivel național (Guvern, Patronate și Sindicate) au încheiat trei convenții colecti­ve, autor al cărora a fost CNSM: Convenția colectivă nr. 17 din 28 februarie 2020 „Cu privire la modelul Tabelului de evidență a timpului de muncă”; Convenţia colectivă nr. 18 din 28 februarie 2020 „Pentru apro­barea modificărilor la Convenţia colecti­vă (nivel naţional) nr. 4 din 25 iulie 2005 „Cu privire la modelul Contractului indi­vidual de muncă”; Convenția colectivă nr. 19 din 28 februarie 2020 „Cu privire la modelul Programării concediilor de odih­nă anuale”.

Trebuie să remarcăm şi o altă reuşită a CNSM în cadrul dialogului cu partene­rii sociali, şi anume, excluderea din Legea insolvabilităţii nr. 149/2012 a prevederilor privnd dreptul administratorilor la desfa­cerea unilaterală a contractului colectiv de muncă, chiar dacă acest contract avea pre­văzut un termen de valabilitate mult mai mare. Datorită poziţiei şi argumentelor aduse de reprezentanţii CNSM, prin Legea nr. 141 din 16.07.2020, scopul sindicatelor, şi anume, abrogarea art. 96 din Legea in­solvabilităţii nr. 149/2012, a fost atins. În condiţiile actuale, când salariaţii (colecti­vele de muncă) împreună cu angajatorii au fost puşi la marea încercare, adică, de a supravieţui, ţelul acestui amendament a devenit mult mai semnificativ.

– Ce obiective are CNSM pentru viitor?

– Obiectivul de bază al CNSM este și va rămâne în continuare asigurarea res­pectării drepturilor și promovarea inte­reselor membrilor de sindicat, indiferent de circumstanțe, pentru a asigura un trai decent și a preveni exodul populației din țară. Pentru următoarea perioadă ne-am propus să atingem mai multe obiective: promovarea și impulsionarea parteneria­tului social la toate nivelurile; neadmiterea liberalizării excesive a legislaţiei muncii în detrimentul drepturilor și intereselor salariaților; neadmiterea promovării spre adoptare, sub pretextul dezvoltării mediu­lui de afaceri şi a climatului investiţional, a proiectului noului Cod al muncii, elaborat sub patronajul Consiliului Economic de pe lângă prim-ministru, care tinde să diminu­eze nivelul de protecție a salariaților. Tot­odată, drept obiective pot fi menționate: promovarea negocierilor și încheierii convențiilor colective (nivel național) pe diferite subiecte; cooperarea continuă cu organizațiile internaționale și partenerii externi; recrutarea noilor membri de sin­dicat; pregătirea pentru Congresul IV al CNSM; promovarea participării tinerilor în activitatea sindicală și civică și a egalității de gen în sindicate.

– Ccare este cea mai mare așteptare de la anul 2021?

– Cel mai mare succes, pe care Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova dorește să-l realizeze în anul cu­rent, împreună cu partenerii sociali, este să depășim cât mai curând posibil criza pandemică și să relansăm economiă țării, lucru pe care înțelegem că și-l doresc foar­te mult cetățenii Republicii Moldova.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și