17 mai 2021
Chisinau
Varia

Obiectivul de dezvoltare durabilă 6 ”Apă curată și igienă”, în Republica Moldova

Loading
Varia Obiectivul de dezvoltare durabilă 6 ”Apă curată și igienă”, în Republica Moldova
Obiectivul de dezvoltare durabilă 6 ”Apă curată și igienă”, în Republica Moldova
Vocea poporului

Planeta noastră se confruntă cu provocări fără precedent în ceea ce privește mediul și clima, iar cumulate aces­tea reprezintă o amenințare la adresa bunăstării noastre. Deși nu este târziu pentru a lua măsuri ferme, încă prea mulți cetățeni neglijează pro­blemele mediului.

În zilele noastre când fieca­re om este liber în manifestarea credinței sale spirituale, observăm alte probleme cu care se confrun­tă societatea, precum schimbările climatice, inegalitatea economi­că, inovațiile, consumul durabil, pacea și justiția. Pentru eradica­rea acestor probleme s-au ela­borat cele 17 obiective globale, care reprezintă un apel universal la acțiune pentru a pune capăt sărăciei, pentru a proteja planeta și ca toți oamenii să se bucure de pace și de prosperitate.

Apa este o resursă esenţială. Ne ţine în viaţă, ne conectează și ne ajută să prosperăm. Societăţile noastre nu ar putea supravieţui fără apă potabilă. Depindem de ea nu numai pentru a ne cultiva alimentele, ci și pentru a produ­ce aproape toate celelalte bunuri și servicii de care ne bucurăm. Chiar daca avem 3/4 de apa pe suprafața globului, apa este re­sursa cea mai vulnerabila și con­stituie în prezent o problema critica la nivel mondial. În secolul 20, a avut loc o creștere fără pre­cedent a populaţiei, a economiei, a consumului și a producţiei de deșeuri. Numai captările de apă s-au triplat în ultimii 50 de ani.

 

Calitatea apei lasă de dorit

Pentru Republica Moldova aceste probleme sunt actuale. Disponibilitatea apei, cât și calita­tea acesteia necesită îmbunătățiri urgente. Aproape 44% din populația țării nu are acces la apă potabilă curată!

Pană în anii ‘90 ai secolului tre­cut în Moldova au fost construite peste 580 de stații de epurare, actualmente funcționează mai puțin de o cincime din ele, ma­joritatea efectuând doar purifi­carea mecanică. Unica stație care funcționează la parametrii ecolo­gici este stația recent construită la Orhei, finanțată de Banca Mon­dială.

Consumul apei potabile de calitate proastă și al produse­lor contaminate afectează grav starea sănătății populației. Apa disponibilă în prezent este de aproximativ 500 m3 la un locui­tor pe an, pe când pragurile re­comandate la nivel internaţional definesc volumul de 1700 m3/locuitor/an drept nivelul sigur de disponibilitate a apei dulci rege­nerabile.

Pentru o buna gestionare și pentru un management integrat al resurselor de apă este necesar, mai întâi, să cunoaștem câtă apa avem în țară și care este disponi­bilitatea resurselor de apă.

În Republica Moldova avem peste 3000 de râuri, circa 3621po­trivit (Agenției Apele Moldovei) și peste 3600 (Agenției de Mediu).

Se observă, cu regret, o lipsă de conlucrare între structurile responsabile din țară. O cauză ar fi atitudinea neserioasă sau poate chiar și coruptă a celor ce trebuie să monitorizeze acești indicatori, dar problema pentru noi, consu­matori ai datelor statistice, constă în lipsa credibilității în datele ofi­ciale. Sperăm ca pe viitor aceste momente să fie îmbunătățite.

Obiectivul de dezvoltare dura­bilă 6 (ODD 6) Apă curată și igie­nă naționalizat adoptă o aborda­re vastă, deoarece vizează toate aspectele critice în sectorul apei. Un aspect include aprovizionarea extinsă cu apă curată și accesibilă și sanitație adecvată și echitabilă pentru toți (în special, rezidenții din regiunea rurală, femeile și persoanele în situație vulnerabilă). Calitatea apei va fi îmbunătățită prin minimizarea poluării apei cauzată de procesele industri­ale, sporirea eficienței utilizării apei, reciclarea și reutilizarea si­gură, precum și îmbunătățirea protecției și restabilirea ecosis­temelor legate de apă (păduri, zone umede, râuri, acvifere și lacuri). Implicarea comunităților locale și regionale în gestionarea apei este de o importanță cruci­ală atunci când ține de accesibi­litatea economică (prin alocarea investițiilor adecvate) și justiția socială a rezidenților din regiunea rurală în comparație cu rezidenții din regiunea urbană mai favori­zată. Deoarece rezervele proprii de apă ale țării sunt relativ mici, Moldova prevedea implementa­rea în sectorul apei a proceselor de gestionare integrată mult mai durabile. Pentru aceasta, coope­rarea internațională cu cele două țări vecine este foarte impor-tantă.

Alexei Pianîh: ”Apelul nostru vine de a sensibiliza opinia pu­blică legată de ODD 6 și a spori cooperarea structurilor neguver­namentale prin cupola CNSM în tendința de a atinge realizarea obiectivului global 6 „Apă curată și igienă” până în anul 2030, în conformitate cu indicatorii sta-biliți în strategia națională.”

 

Alexei PIANÎH, președintele Comisiei de Tineret a CNSM

Aliona ISAC, voluntară CCP ,,Eco Logistica’’

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și