20 iunie 2021
Chisinau
Social

O lege controversată, care aduce mai multă confuzie decât claritate

Loading
Social O lege controversată, care aduce mai multă confuzie decât claritate
O lege controversată, care aduce mai multă confuzie decât claritate
Vocea poporului

În Monitorului Oficial nr. 122-128 art. 149 din 21 mai 2021, a fost pu­blicată Legea nr. 59 din 22.04.2021 pentru modificarea unor acte nor­mative. Conform prevederilor acestei legi, organele de control au obligația de a acorda suport consultativ per­soanelor fizice şi juridice care practi­că activitate de întreprinzător.

Acest preambul pare bine închegat și logic, însă, citind textul publicat în MO, articol cu articol, rămâi cu impresia că le­giuitorii au avut intenția de a-i proteja pe patroni de eventualele sancțiuni pentru în­călcarea normelor de securitate a muncii (care conduce adesea la traumatisme sau chiar la decese) și a face din organele de control și din inspectorii muncii un fel de „salvatori și pompieri”, a căror menire este lichidarea analfabetismului în securitatea muncii. Dar și asta, gratuit, dacă nu chiar ca un semn de bunăvoință și loialitate din partea statului. Nu vom obosi cititorul cu detalii în specificul limbaj de lemn al legiu­itorului, ne vom opri doar la unele care ni s-au părut bizare, dacă nu chiar de-a drep­tul ridicole sau complice la infracțiuni.

De pildă, art. II din Codul contravențional al RM nr. 218/2008, cu modificările ulte­rioare, se modifică după cum urmează: 1. Titlul I se completează cu capitolul V1 cu următorul cuprins:

Capitolul V1 Remedierea unor încălcări care constituie contravenții

Articolul 461. Planul de remediere

(3) În cazul întocmirii unui plan de re­mediere, nu se aplică sancțiuni contra-venționale, inclusiv sancțiuni comple­mentare, până la expirarea termenului de remediere.

(4) Termenul de remediere reprezintă o perioadă între 30 și 90 de zile lucrătoare de la data comunicării procesului-verbal cu privire la contravenție, în decursul căre­ia contravenientul are posibilitatea reme­dierii încălcărilor constatate și conformării cu cerințele legislației.

(9) În termen de 10 zile lucrătoare de la data expirării termenului de remediere, agentul constatator verifică acțiunile în­treprinse de contravenient și completează partea a II-a a planului de remediere, în care menționează în ce proporție au fost realizate măsurile de remediere stabilite.

(10) În cazul în care, în urma verifică­rii indicate la alin. (9), se constată necon­formarea contravenientului cu cerințele legale și nerealizarea măsurilor de reme­diere în termenul stabilit, agentul con­statator întocmește un alt proces-verbal cu privire la contravenție, prin care per­soanei responsabile i se aplică sancțiunile contravenționale respective.

Ați sesizat câtă birocrație, cât cinism, batjocură la adresa inspectorilor muncii, care sunt, practic, legați de mâini și de pi­cioare, chiar dacă constată încălcări ce pot duce sau chiar duc la tragedii.

Vasile Siloci, inspector principal de mun­că la Inspectoratul Muncii al CNSM, a apre­ciat situația în ceea ce privește securitatea muncii în țară drept un dezastru. El afirmă că nici o instanță internațională nu o să ne ateste astfel de condiții de muncă.

„Inspectorul muncii trebuie să evite orice considerente subiective şi să efec­tueze inspecţia de o manieră imparţia­lă şi obiectivă în beneficiul salariaților, al angajatorului și, în ultimă instanță, al țării. Întreprinderea şi mediul ei de muncă sunt inspectate, ci nu patronul sau managerul. Acest lucru trebuie spus clar angajatorilor necooperanţi sau reprezentanţilor lor”, a subliniat Siloci.

El a adăugat că scopul real al vizitei nu este de a sancţiona sau iniţia acţiuni le­gale, ci a promova respectarea legii și a asigura munca decentă, adică un mediu de muncă în condiţii sigure, de sănătate şi securitate.

„Inspecţia trebuie să fie organizată în mod sistematic şi să urmeze proceduri­le de rutină pe cât de mult posibil, până la un rezultat, dar nu ca răspuns pentru informație și statistică. Iar angajatorul sau reprezentantul său, alături de reprezen­tantul salariaţilor, trebuie să fie implicat pe parcursul inspecţiei, în mod special în şedinţele de încheiere. Inspectorul, nu an­gajatorul (sau managerul) este responsa­bil de inspecţie, în ultimă instanță. La noi, însă, când le spui de respectarea legii, în­cep să râdă. Dar nimeni nu are dreptul să-i distrugă angajatului sănătatea sau să-i ia viața!”.

În context, Elena Carchilan, șefa In­spectoratului Muncii al Sindicatelor, ne-a relevat că CNSM va face demersuri către autoritățile statale vizând racordarea Legii privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător nr. 131 din 8 iunie 2012 la standardele internaționale (Convenția OIM nr. 81 privind inspecţia muncii în in­dustrie și comerţ și Convenția OIM nr. 129 privind inspecţia muncii în agricultură), prin prisma observațiilor comitetului de experți OIM.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și