15 aprilie 2021
Chisinau
Social

Măsuri de răspuns la impactul Covid-19 asupra membrilor „Agroindsind”

Loading
Social Măsuri de răspuns la impactul Covid-19 asupra membrilor „Agroindsind”
Măsuri de răspuns la impactul Covid-19 asupra membrilor „Agroindsind”
agroindsind.md

Reprezentanții Federației „Agroindsind” au aprobat o serie de mă­suri pe care le recomandă struc­turilor sale sindicale pentru a asigura realizarea intereselor vi­tale ale membrilor, consolidarea organizațiilor de toate nivelurile și dezvoltarea capacităților pentru a răspunde prompt și eficient pro­vocărilor cauzate de pandemia de COVID-19.

Întruniți recent în ședință, membrii Bi­roului executiv al „Agroindsind” au califi­cat drept grave consecințele pandemiei asupra majorității colectivelor de muncă din ramura agroalimentară. Pe lângă reco­mandările menționate mai sus, elaborate de Consiliul metodic al federației, ei au mai stabilit ca prioritate evaluarea situației din fiecare structură, planificarea și realiza­rea unor acțiuni de diminuare a impactului pandemiei asupra membrilor, dar și reexa­minarea și modificarea bugetelor pentru 2020, ce vor fi incluse în dările de seama pentru prima jumătate a anului.

Recomandările respective structurate pe trei niveluri sunt desinate sindicatelor de bază, structurilor teritoriale „Agroind­sind” și centrului federației.

 

Preocupările sindicatelor de bază

Printre principalele preocupări ale co­mitetelor sindicale se vor număra: forma­rea în rândul salariaților a unui spirit de solidaritate, consolidare și sprijin reciproc, respectarea cu strictețe a prescripțiilor sanitar-epidemiologice antiCOVID, încura­jarea morală și materială a membrilor aflați în situații dificile.

Sindicaliștii vor pune accentul pe înde­plinirea de către angajator a prevederilor legale privind crearea condițiilor de muncă impuse de pandemie, achitarea restanțelor salariale, inclusiv a plăților legate de șo-majul tehnic, a plăților compensatorii sti­pulate în actele normative.

O prioritate fundamentală va fi asigura­rea garanției de păstrare a locului de mun­că sau de aplicare a prevederilor Codului muncii, achitarea indemnizațiilor de conce­diu, implementarea contractelor colective de muncă sau, la necesitate, renegocierea unor beneficii pentru membrii de sindicat ce nu pot fi onorate pentru moment.

 

Acțiuni importante

Comitetele sindicale sunt îndemnate să întreprindă următoarele: organizarea de întâlniri de grup sau individuale cu mem­brii pentru identificarea stării de sănătate, morale, materiale și a măsurilor posibi­le, monitorizarea gradului de îndeplinire a prevederilor contractelor colective, a legislației muncii și a normelor adoptate în legătură cu pandemia.

Totodată, este necesară elaborarea și înaintarea către angajator de revendicări pentru atenuarea consecințelor pandemiei asupra salariaților membri: ajutor materi­al, condiții suplimentare de recuperare a sănătății și îngrijire a copiilor etc. De ase­menea, va fi inițiat dialogul oficial sindicat–angajator pe marginea problemelor exis­tente și a revendicărilor înaintate.

Alte acțiuni se vor axa pe informarea efectivului sindical despre situația creată, desfășurarea unor campanii de comuni­care-informare stop-COVID-19. În caz de neglijare a actelor normative sau revendi­cărilor înaintate, pe marginea problemelor identificate vor fi sensibilizate structurile sindicale ierarhice, serviciile competente de stat, vor fi organizate întruniri comu­ne: comitetul sindical – structura ierarhică sindicală – administrația – instituția de stat abilitată. Structurile teritoriale sunt chema­te să investigheze situația din organizațiile sindicale în ceea ce privește respectarea de către angajator a cerințelor legate de pan­demie.

 

Interacțiune cu centrul federației

Această conlucrare se va realiza prin înaintarea, după caz, a unor solicitări de suport metodic și participativ pentru de-pășirea problemelor existente, publica­rea periodică pe suporturile mass-media a unor articole consacrate problematicii COVID-19.

În același timp, se va interacționa cu centrul „Agroindsind” și cu structurile sin­dicale ale federației în scopul depășirii pro­blemelor de gestionare a situației legate de COVID-19 în colectivele de muncă pe ansamblu și în raport cu structurile stata­le centrale și de ramură. În acest scop, va fi stabilit un sistem de comunicare cu co­mitetele sindicale și federație accesibil în condițiile pandemiei.

În vederea unei gestionări eficiente a situației, centrul „Agroindsind” se va afla în strânsă conlucrare cu structurile sindica­le ale federației și cu CNSM, cu Federația Națională a Patronatului din Agricultu­ră și Industria Alimentară, cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Me­diului.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și