21 iulie 2024
Chisinau
Social

Legalitatea concedierii unui angajat, verificată de experţi sindicali

Loading
Social Legalitatea concedierii unui angajat, verificată de experţi sindicali
Legalitatea concedierii unui angajat, verificată de experţi sindicali

 

 

silva-centru

Foto: wikimapia.org

Reprezentanţii Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova au efectuat un con­trol obştesc al respectării drepturilor preferenţiale la muncă ale unui salariat membru de sindicat al Întreprinderii de Stat ,,Întreprinderea pentru Silvicultură Silva–Centru” din Ungheni. Acesta a fost concediat prin procedura de lichidare a funcţiei, iar experţii sindicali au constatat că în acest proces au fost încălcate unele prevederi legale.

 

Iurie Anton a expediat o adre­sare la CNSM, în care anunţă că i-au fost încălcate drepturile pre­ferenţiale la muncă şi solicită ca specialiştii Inspectoratului Mun­cii al Sindicatelor să efectueze un control la ÎS ,,Silva–Centru”.

„În martie 2014, a fost lichi­dată funcţia de inginer pază şi protecţie a pădurii pe care o deţi­neam. Anterior, am activat ca in­giner pază şi protecţie a pădurii, dar am exercitat şi atribuţiile de inginer cinegetic până la finele anului 2013”, scrie Iurie Anton.

 

Amalgam de funcţii

 

Bărbatul povesteşte că, la în­ceputul anului 2014, în statele întreprinderii a fost inclusă o funcţie separată de inginer cine­getic. Pe 14 martie 2014, admi­nistraţia unităţii a dispus lichida­rea celor două posturi de muncă şi introducerea în statele între­prinderii a unei funcţii noi – de inginer pază, protecţie a pădurii şi cinegetică. Aceasta a fost oferi­tă, însă, altui angajat, iar lui i s-a propus să lucreze ca muncitor la pepinieră, care se află la o distan­ţă de 35 km de la domiciliul său.

Iurie Anton consideră că în acest fel i-au fost încălcate drep­turile. Mai mult, el este de pă­rere că statele de funcţii au fost aprobate în ianuarie 2014 şi nu puteau fi modificate decât peste cel puţin un an, dar acest lucru a avut loc peste doar două luni.

Bărbatul spune că funcţia de inginer cinegetic a exercitat-o până în iulie 2013, fără a fi plătit pentru această muncă. De atunci şi până la finele aceluiaşi an, a primit un adaos de 0,4 din sala­riul de funcţie sau încă 1000 de lei.

În opinia lui Iurie Anton, la cât efectiv de vânat gestionează ÎS ,,Silva–Centru”, nu era nece­sară introducerea în statele de personal a unei funcţii separate. „Cred că directorul avea nevoie să-şi bage un om al lui şi a vrut să se debaraseze de mine”, a pre­supus bărbatul.

Cu toate acestea, la începutul anului curent, a fost introdusă în statele de personal jumătate de unitate de inginer pe cinegetică şi în această poziţie a fost anga­jată o altă persoană. Ulterior, în luna martie a acestui an, au fost lichidate cele două funcţii şi a fost instituită una nouă, care nu există în Clasificatorul ocupaţii­lor şi nici nu este una legală, este de părere Iurie Anton.

 

Şomer, în trei săptămâni

 

Acum, salariatul în cauză este angajat în calitate de inginer pază, dar a fost preavizat despre faptul că va fi disponibilizat şi, în aproximativ trei săptămâni, va rămâne şomer. În schimb, postul de inginer pază, protecţie şi cinegetică este ocupat de alt­cineva.

Iurie Anton este convins că, în corespundere cu legea, funcţia respectivă trebuia să-i fie oferită lui.

El a specificat că lucrează la ÎS ,,Silva–Centru” de aproximativ 20 de ani, în timp ce colegul său care l-a succedat în funcţie – de numai 1–2 ani.

Şi în ce priveşte eficienţa de care a dat dovadă în postul de inginer pe cinegetică, acesta a remarcat că, în 2013, a întocmit procese–verbale în şase cazuri de braconaj, a ridicat nouă arme, inclusiv a documentat omorârea unei femele de mistreţ cu pur­cei.

 

Constatările inspectorilor

 

În urma examinării petiţiei sus–menţionate, reprezentanţii Inspectoratului Muncii al Sindi­catelor au constatat că salariatul în cauză a fost angajat în cali­tate de inginer pază şi protecţia pădurii la ÎS ,,Silva–Centru” în baza unui contract individual de muncă pe durată nedetermina­tă.

Pe 15 ianuarie 2014, Agenţia „Moldsilva” a aprobat statele de personal ale acestei întreprin­deri, care includ funcţia de in­giner pază şi protecţia pădurii şi pe cea de inginer cinegetic. Pe 11 martie, directorul ÎS ,,Silva–Centru” solicită conducătorului agenţiei, printr-o scrisoare, re­ducerea celor două posturi şi in­stituirea noii funcţii – de inginer pază, protecţia pădurii şi cinege­tică.

Această cerere a fost satisfă­cută pe 11 martie, printr-un or­din emis cu trei zile mai târziu. Inspectorii sindicali ai muncii susţin însă că ordinul respectiv nu poate avea putere retroacti­vă şi nici să modifice relaţiile de muncă stabilite înaintea emiterii acestuia.

De asemenea, experţii In­spectoratului Muncii al Sindi­catelor constată că funcţia de inginer pază, protecţia pădurii şi cinegetică nu există în Clasifica­torul ocupaţiilor din Republica Moldova şi, respectiv, nu este legală. În clasificator sunt spe­cificate două funcţii separate – de inginer pază pentru protecţia pădurilor şi de inginer cinegetică.

 

Consecinţele ordinului

 

inginer-paza-a-padurii

Foto: adevarul.md

Tot pe 14 martie 2014, Iurie Anton este preavizat despre re­ducerea, peste trei luni, a funcţi­ei pe care o exercita – de inginer pază şi protecţia pădurii, la fel ca şi colegul său care deţinea postul de inginer cinegetică. Celor doi li s-a propus să lucreze ca mun­citori la pepiniera ocolului silvic Ungheni şi li s-a adus la cunoş­tinţă dreptul de a folosi o zi pe săptămână, cu menţinerea sala­riului mediu, pentru a-şi căuta de lucru.

Ulterior, pe 21 martie, ÎS ,,Sil­va–Centru” a informat Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Mun­că din Ungheni despre disponi­bilizarea inginerului cinegetică, iar pe 14 aprilie – a lui Iurie An­ton. Pe 11 iunie 2014, fostul in­giner cinegetică este angajat în funcţia de inginer pază, protecţia pădurii şi cinegetică.

 

Concluziile experţilor

 

Din cele expuse rezultă că, în procesul de reducere a funcţiei de inginer pază şi protecţia pădu­rii şi a celei de inginer cinegetică, au fost comise unele abateri de la legislaţie, se menţionează în răs­punsul la petiţie.

Printre acestea se numără faptul că ordinul de preavizare a celor doi salariaţi nu a fost emis cu două luni înainte de reducerea statelor de personal, ci mai târziu cu peste o lună, fapt ce contravi­ne Codului muncii. De asemenea, funcţia nouă, inclusă în statele de personal, lipseşte din Clasifi­catorul ocupaţiilor şi, în acest fel, sunt încălcate prevederile art. 7, alin. (3) din Legea privind ocu­parea forţei de muncă şi protec­ţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de lucru.

Totodată, noua funcţie impli­că atribuţiile exercitate anterior de către inginerul pază şi protec­ţia pădurii şi de inginerul cine­getică, ceea ce demonstrează că sunt restabilite aceleaşi locuri de muncă, prin încălcarea prevede­rilor art. 88, alin. (3) din Codul muncii.

 

Dreptul la replică

 

Încercările repetate de a dis­cuta cu directorul ÎS ,,Silva–Cen­tru” Ungheni nu s-au soldat cu vreun rezultat, pe motiv că aces­ta se afla în concediu medical, iar telefonul său mobil era deconec­tat. Directorul general al Agenţiei „Moldsilva”, Ştefan Chitoroagă, a confirmat faptul că această per­soană se afla în concediu medical de peste jumătate de lună.

Solicitat să se pronunţe pe marginea acestui caz, Ştefan Chi­toroagă a menţionat că ÎS ,,Sil­va–Centru” este una din cele 26 de unităţi subordonate structurii pe care o conduce. Potrivit lui, din raţionamente de eficienţă, administraţiile acestor întreprin­deri îşi elaborează de sine stătă­tor statele de personal sau solici­tă ca ele să fie modificate.

Cu referire la legalitatea pro­cedurilor legate de concedierea lui Iurie Anton, Ştefan Chito­roagă a argumentat că a semnat ordinele respective după ce a pri­mit avizele experţilor în materie de la Agenţia „Moldsilva”. „Dacă dumnealui consideră că nu s-a procedat corect, este în drept să se adreseze Inspectoratului de Stat al Muncii sau în judecată”, a concluzionat directorul general.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand