27 iunie 2022
Chisinau
Economie

În ciuda unui an prielnic, produsele alimentare s-ar putea scumpi

Loading
Economie În ciuda unui an prielnic, produsele alimentare s-ar putea scumpi
În ciuda unui an prielnic, produsele alimentare s-ar putea scumpi

 

 

preturi

Foto: blogospot.com

La începutul lunii mai anul cu­rent, Dorin Drăguțanu, guverna­torul Băncii Naționale a Moldo­vei, principalul responsabil din ţară pentru stabilitatea preţuri­lor, ne liniştea că, după o „para­dă modestă” a scumpirilor în pri­ma jumătate a anului, în cea de-a doua jumătate se va înregistra o „încetinire mai accentuată a in­flaţiei”. Printre principalele mo­tive care ar determina inflaţia să bată în retragere, el a întrezărit „trendul descrescător al preţuri­lor internaţionale la produsele alimentare şi combustibili”.

 

Din nefericire, previziunile liniştitoare ale guvernatorului BNM sunt anulate de prognozele alarmante ale Băncii Mondi­ale vizavi de creșterea prețurilor alimen­tare la nivel mondial. După Organizația Națiunilor Unite, şi această instituţie in­ternaţională a atras atenția asupra faptului că prețurile produselor alimentare la nivel global au înregistrat, în primul trimestru al acestui an, prima lor creștere din aproa­pe doi ani, stimulate de creșterea cererii venite din China, dar și de tensiunile din Ucraina, transmite AFP.

Potrivit unui raport trimestrial al Băn­cii Mondiale, publicat recent, în perioada ianuarie-aprilie 2014, prețurile la produ­sele alimentare de bază au crescut cu 4 la sută la nivel mondial, punând capăt unei tendințe de declin care a început după vârful atins în vara lui 2012.

 

Condițiile meteo și crizele politice, factori determinanți

 

Avansul din primele trei luni se dato­rează, în principal, creșterii prețurilor la grâu și porumb cu 18%, respectiv, 12%. „Îngrijorările meteorologice, incertitudi­nile politice și fluctuațiile monedelor nu pot fi separate unele de altele”, afirmă vicepreședinta Băncii Mondiale, Ana Re­venga, responsabilă de reducerea sărăciei. Îndeosebi, seceta persistentă din SUA și cererea mondială puternică, în special cea provenită din China, explică în mare parte creșterea prețurilor. Însă criza din Ucrai­na are și ea un rol, apreciază instituția financiară internațională. Ucraina, al trei­lea exportator mondial de porumb și al șaselea de grâu, se confruntă în prezent cu o creștere spectaculoasă a prețurilor la produsele alimentare, pe fondul crizei politice și economice. În perioada ianua­rie-aprilie anul curent, prețul porumbului în Ucraina a crescut cu 73 la sută, iar cel al grâului a urcat cu 37 la sută, ceea ce a avut un efect și asupra prețurilor la nivel mondial.

„Tensiunile geopolitice din Ucraina nu au afectat încă exporturile, dar ar pu­tea avea un impact asupra producției și tranzacțiilor viitoare dacă incertitudinea va crește”, subliniază Banca Mondială.

Raportul Băncii Mondiale vine la o lună după ce Organizația Națiunilor Unite a anunțat că prețurile alimentare mondi­ale au atins, în luna martie 2014, cel mai ridicat nivel din ultimele 10 luni din cauza condițiilor meteo nefavorabile din marile țări producătoare, dar și a crizei din Ucrai­na. Experții sunt îngrijorați de posibilita­tea ca creșterea prețurilor alimentare să conducă la revolte și proteste, cum s-a întâmplat în 2007 și 2008 în țări precum Haiti, Camerun și India.

Agricultorii moldoveni se bucură de un an bun sub aspectul condiţiilor meteoro­logice, care favorizează recolte mari la ce­reale, la legume. Deci, s-ar părea că nu ar trebui să ne facem probleme din perspec­tiva scumpirilor produselor alimentare. Totuşi, se cade să avem în vedere faptul că creşterea preţurilor la alimente pe piaţa mondială şi criza din ţară vecină, Ucraina, o bună parte din teritoriul căreia este cu­prins de flăcările războiului, ar putea să ne atingă şi pe noi. Creşterea cererii externe ar fi în măsură să contribuie, de exemplu, la scumpirea cerealelor.

 

 

 

 

Вопреки благоприятному году, продукты могут подорожать

 

В начале мая текущего года пре­зидент Национального банка Молдовы Дорин Дрэгуцану, ко­торый является главным ответс­твенным в нашей стране за ста­бильность цен, успокаивал нас, что после «скромного парада» удорожаний в первой половине года, во второй половине будет зафиксировано «более ощутимое замедление темпов роста инфля­ции». Среди основных мотивов, которые заставят инфляцию пой­ти на попятную, он назвал «тренд снижения международных цен на продукты питания и топливо».

 

К сожалению, обещания президента НБМ развеяны тревожными прогнозами Всемирного банка по ценам на продукты питания на мировом уровне. После Орга­низации Объединенных Наций, и ВБ об­ратил внимание на то, что цены на про­дукты питания на мировом уровне заре­гистрировали в первом квартале этого года первое за два года повышение, вызванное ростом спроса из Китая, а также ситуацией на Украине, передает AFP.

Согласно недавно опубликованному ежеквартальному отчету Всемирного банка, в январе-апреле 2014 года цены на основные продукты питания выросли на 4 процента в мировом плане, положив конец периоду спада, который начал­ся после пика, достигнутого летом 2012 года. Зафиксированный в течение пер­вых трех месяцев рост достигнут в основ­ном за счет повышения цен на пшеницу и кукурузу на 18% и 12%, соответственно.

 

Метеоусловия и политический кризис, основные факторы

 

«Неблагоприятные метеоусловия, по­литическая неясность и колебания ва­лютного курса не могут быть отделены друг от друга», – утверждает вице-пре­зидент Всемирного банка Анна Ревен­га, ответственная за сокращение беднос­ти. Особенно сохраняющаяся в США за­суха и высокий мировой спрос, главным образом, исходящий от Китая, во многом объясняют рост цен. Однако играет свою роль и кризис на Украине, отмечает дан­ная международная финансовая органи­зация. Украина – третий в мире экспор­тер кукурузы и шестой в мире поставщик пшеницы – в настоящее время сталкива­ется со значительным ростом цен на про­дукты питания, что обусловлено полити­ческим и экономическим кризисом. В январе-апреле с. г. цены на кукурузу в Украине выросли на 73%, а на пшеницу – на 37%, что сказалось и на мировых це­нах.

«Геополитическая напряженность на Украине еще не затронула экспорт, но может воздействовать на производство и на будущие сделки, если уровень неопре­деленности будет расти», – отмечает Все­мирный банк.

Доклад Всемирного банка был обна­родован через месяц после того, как Ор­ганизация Объединенных Наций объ­явила, что мировые продовольствен­ные цены достигли в марте 2014 года са­мого высокого уровня за последние де­сять месяцев – из-за неблагоприятных погодных условий в крупнейших странах-производителях и кризиса на Укра­ине.

Эксперты обеспокоенны вероятнос­тью того, что рост цен на продовольствие приведет к волнениям и протестам, как произошло в 2007 и в 2008 году в ряде стран, как то Гаити, Камерун и Индия.

Молдавские земледельцы радуются хорошему году с точки зрения метеоус­ловий, которые благоприятствуют вы­сокому урожаю зерновых, овощей. Итак, казалось бы, не нужно беспокоиться на­счет перспективы удорожания продо­вольственных товаров.

Вместе с тем стоит учитывать тот факт, что рост цен на продовольствие на миро­вом рынке и кризис в соседней Украине, где значительная часть территории охвачена войной, могут сказаться и на нас. Рост внешнего спроса может спо­собствовать, к примеру, удорожанию зерновых.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor