13 iulie 2024
Chisinau
Social

Garant al dreptului de proprietate al cetăţeanului

Loading
Social Garant al dreptului de proprietate al cetăţeanului
Garant al dreptului de proprietate al cetăţeanului
cadastru

Foto: institutulmuncii.md

 

Acum 10 ani, prin comasarea a 13 oficii cadastrale teritoriale, a fost creată Întreprinderea de stat „Cadastru”, responsabilă de ţine­rea registrului bunurilor imobile, de executarea lucrărilor cadastra­le în Republica Moldova. Cu acest prilej, zilele acestea, angajaţii in­stituţiei s-au întrunit în sediul Institutului Muncii pentru a con­semna acest eveniment, într-un format de lucru. A fost o şedinţă ordinară, la care au participat conducătorii celor 39 de filiale te­ritoriale din ţară, reprezentanţii conducerii ÎS „Cadastru” şi invi­taţi de onoare din cadrul ARFC, care este fondatorul întreprinde­rii. Participanții au făcut bilanţul activităţii întreprinderii pe par­cursul a 10 ani. 

 

Ei şi-au propus să examineze activitatea întreprinderii „Cadastru” retrospectiv şi în perspectivă, ce s-a realizat în cei 10 ani de activitate, care este starea de lucruri la mo­mentul de faţă, care sunt oportunităţile de dezvoltare şi unde se va ajunge peste încă 10 ani. Astfel, Angela Matcov, directorul Între­prinderii de Stat „Cadastru”, ne-a relatat că se preconizează ca în decurs de un deceniu să se producă digitalizarea serviciilor între­prinderii. Astfel încât orice cetăţean, nemij­locit de la locul său de trai, să-şi poată înre­gistra prin internet bunul lui imobiliar sau să obţină informaţia necesară. În ultimii 10 ani, cadastrul va fi tridimensional, digital, orientat spre necesităţile clientului şi, ca în toate timpurile – bazat pe lege.

 

Ţara dispune de un sistem unitar de cadastru

 

Vorbind despre importanţa actului de acum 10 ani, Angela Matcov a remarcat  că la momentul respectiv a fost  luată o decizie strategică: crearea unei entităţi după mode­lul altor state europene, deoarece a fost in­stituit un sistem unitar de cadastru, prin in­termediul căruia toţi cetăţenii ţării noastre pot beneficia în egală măsură de servicii de înregistrare a bunurilor imobile de înaltă ca­litate, de acelaşi grad de garanţie din partea statului în ce priveşte dreptul la proprietate, care reprezintă un drept fundamental.

Potrivit Angelei Matcov, prin fondarea acestei întreprinderi s-a ţintit crearea unui registru unic al bunurilor imobiliare şi asi­gurată accesibilitatea serviciilor de înregis­trare de calitate pe întreg teritoriul ţării. Or, până la fuzionarea celor 13 oficii cadastrale, existau diferite forme, modalităţi de presta­re a acestora şi, respectiv, nu se putea obţine aceeaşi calitate a datelor sau calitate simila­ră a serviciilor. În prezent, spune dumneaei, se aplică unul şi acelaşi standard de servi­cii, de calitate, se foloseşte abordarea unică pentru procesarea documentelor.

Totodată, s-a dorit unificarea sistemului informaţional, adică de a concentra toate datele ce se conţin în sistemul de cadastru, care vizează aproape patru milioane de te­renuri, cam 500 de mii de încăperi izolate, aproximativ un milion de clădiri, într-o bază centrală de date, la care are acces orice ce­tăţean, instituţie, indiferent de locul aflării acestora pe teritoriul ţării noastre. Mai mult ca atât, a adăugat Angela Matcov, pentru vi­itor, administraţia întreprinderii îşi propu­ne 

să-i ofere cetăţeanului posibilitatea de a depune cererea de înregistrare a bunurilor imobiliare sau de furnizare a informaţiei la orice oficiu cadastral din ţară, indiferent de locul amplasării bunului imobil, pentru a-l scuti de obligaţia de a suporta cheltuieli suplimentare legate de deplasarea la oficiul cadastral.

 

Calitatea serviciilor, principala prioritate

 

Aflat printre cei prezenţi la eveniment, Viorel Pupăză, şef adjunct al oficiului cadas­tral teritorial Bălţi, filială a Întreprinderii de stat „Cadastru”, ne-a mărturisit că cei 10 ani de activitate a ÎS „Cadastru” şi a filialelor ei au fost marcaţi de o tendinţă continuă de as­censiune. S-au implementat multe proiecte importante pentru dezvoltarea cadastrului, care au contribuit la îmbunătăţirea servicii­lor prestate populaţiei, principala prioritate a întreprinderii. Desigur, a spus dânsul, au survenit şi probleme, dificultăţi, însă, până la urmă, s-a reuşit atingerea unui obiectiv important: înregistrarea dreptului de pro­prietate asupra bunurilor imobiliare şi ga­rantarea de către stat a tuturor drepturilor înscrise în registrul bunurilor imobiliare.

Şi Onorin Croitor, registrator-şef al Ofi­ciului cadastral teritorial Călăraşi, filială a Întreprinderii de Stat „Cadastru”, este unul dintre mulţi acei care activează din momen­tul creării ÎS „Cadastru”. El ne-a confirmat faptul că, deşi întreprinderea este una re­lativ tânără, a reuşit să devină un garant al dreptului de proprietate al cetăţeanului, să obţină încrederea oamenilor, încât aceştia, înregistrându-şi dreptul asupra proprietăţii în registru, să fie siguri că nimeni nu le va putea leza acest drept fundamental.

 

Angajaţii beneficiază de condiţii bune de muncă şi de remunerare

 

Dar cum a evoluat dialogul social în cadrul întreprinderii, în ce măsură s-au îmbunătă­ţii condiţiile de muncă, de remunerare ale angajaţilor întreprinderii? Roman Gruşcă, preşedintele organizaţiei sindicale prima­re de la Întreprinderea de Stat „Cadastru”, ne-a declarat că, spre fericirea angajaţilor, există un dialog    constructiv între sindica­te şi administraţia întreprinderii. Dovadă este contractul colectiv de muncă încheiat acum aproape patru ani, care, la momen­tul de faţă, se află în faza de renegociere, ca urmare a modificărilor şi completărilor ce s-au operat în Codul muncii. Astfel, după un şir întreg de runde de negocieri, a precizat dumnealui, am reuşit să introducem în con­tractul colectiv de muncă o clauză, potrivit căreia sunt stabilite adausuri la salariul de funcţie pentru vechimea în muncă. Prevede­rea este respectată în mod neabătut de către administraţia întreprinderii. Salariaţii mai beneficiază, la momentul acordării conce­diului de odihnă plătit, de un ajutor material în mărime de un salariu. De asemenea, ur­mare a iniţiativei sindicatelor, administraţia acordă suplimentar registratorilor, ingineri­lor cadastrali, evaluatorilor câte două zile la concediul de odihnă plătit.

În afară de aceasta, mai susţine Roman Gruşcă, conform prevederilor contractului colectiv de muncă, sunt create condiţii pen­tru fortificarea sănătăţii salariaţilor prin arendarea sălilor pentru practicarea spor­tului, procurarea abonamentelor la sălile de sport. Tot în acest scop sunt prevăzute pauze tehnice a câte 15 minute după fiecare două ore lucrate.

Desigur, toate aceste avantaje pentru an­gajaţii întreprinderii au fost obţinute urma­re a negocierilor, a funcţionării dialogului social la nivel de întreprindere pe parcursul celor 10 ani de la crearea ÎS „Cadastru”. Co­lectivului întreprinderi îi dorim prosperita­te, mulți ani şi o dezvoltare continuă, salarii bune, condiţii de muncă satisfăcătoare şi stabilitate în toate domeniile de activitate.

 

Orice iniţiativă

este realizabilă

când există o conlucrare între sindicate

şi administraţie

 

Galina Frumusache, preşedintele Federa­ţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Domeniul Cadastrului, Geologiei şi Geodeziei „SIND­GEOCAD”,  a specificat că în cadrul ÎS „Ca­dastru” activează cea mai mare organizaţie sindicală primară. Dumneaei a remarcat co­municarea eficientă dintre organizaţia sin­dicală şi administraţia întreprinderii, func­ţionarea parteneriatului social constructiv la nivel de întreprindere, de filiale. Fapt con­firmat prin existenţa unui contract colectiv de muncă ce conţine prevederi avantajoase pentru salariaţi. În atare situaţie, a sublini­at Galina Frumusache, este uşor de a porni, dezvolta o conlucrare reală între adminis­traţie şi sindicate, de a lansa şi a realiza ori­ce iniţiativă îndreptată spre îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi de remunerare a lu­crătorilor.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand