26 noiembrie 2022
Chisinau
Social

FSEȘ și ministerul de resort au semnat un acord adițional la Convenția colectivă

Loading
Social FSEȘ și ministerul de resort au semnat un acord adițional la Convenția colectivă
FSEȘ și ministerul de resort au semnat un acord adițional la Convenția colectivă
estu.md

După mai multe runde de negoci­eri și discuții, Federația Sindicală a Educației și Științei (FSEȘ) și Mi­nisterul Educației și Cercetării au semnat, pe 15 septembrie 2022, un Acord adițional la Convenția colectivă în domeniul educației, pentru anii 2021-2025 (nivel de ra­mură), pe care îl inserăm mai jos.

Ministerul Educației și Cercetării (MEC), reprezentat de ministrul Anatolie Topală, și Federația Sindicală a Educației și Științei (FSEȘ), reprezentată de președintele Ghe­nadie Donos, au încheiat prezentul Acord adițional la Convenția colectivă în domeniul educației, anii 2021-2025 (nivel de ramură) și au convenit asupra următoarelor:

 1. Punctul 16 se comasează cu punctul 17 și va avea următorul cuprins:

„16. Pentru asigurarea respectării regi­mului de muncă, părțile stabilesc că:

(1) Regimul de muncă al salariaților, pre­cum și durata timpului de muncă pe peri­oada semestrelor și în perioada vacanțelor a personalului didactic din învățământul ge­neral, se reglementează prin Contractul in­dividual de muncă (CIM), Contractul colectiv de muncă (CCM), Regulamentul intern al unității și Metodologia de repartizare a tim­pului de muncă a personalului didactic din instituțiile de învățământ general, aprobată prin ordinul MEC nr. 726/2021 (publicat în Monitorul Oficial nr. 186 -189 art. 962).

(2) Regimul de muncă al salariaților, pre­cum și durata timpului de muncă pe peri­oada semestrelor și în perioada vacanțelor a personalului didactic din instituțiile de învățământ profesional–tehnic se reglemen­tează prin CIM, CCM, Regulamentul intern al unității și Metodologia de repartizare a tim­pului de muncă din instituțiile de învățământ profesional-tehnic, aprobată prin ordinul MEC nr.323/2019.”

 1. Punctul 17 se exclude.
 2. La punctul 22:

1) subpunctul (2):

– la litera a) cuvântul „invalid” se substitu­ie cu textul „cu dizabilitate”;

– se completează cu literele f) și g) cu ur­mătorul cuprins:

„f) trei zile calendaristice, pentru salariații care au la îngrijire permanentă un membru bolnav al familiei (cu dizabilități severe sau accentuate);

 1. g) o zi lucrătoare – pentru salariații care au copii până la vârsta de 12 ani, pentru data de 1 iunie (Ziua Internațională a Copilului)”;

2) subpunctul (3) va avea următorul cu­prins:

„(3) Concediile indicate în subpunctul (2) lit. a), b), c) și e) se acordă salariatului concomitent cu concediul de odihnă anu­al, iar concediile prevăzute la lit. d), f) și g) se acordă la cererea scrisă a salariatului, cu prezentarea, după caz, a certificatelor cores­punzătoare.”

3) subpunctul (5) va avea următorul cu­prins:

„(5) Salariații beneficiază de concedii ne­plătite conform art. 120 din Codul muncii al Republicii Moldova, durata concretă a aces­tora fiind negociată de părțile CIM”.

 1. După punctul 27, Convenția se com­pletează cu punctele 271, 272 , 273 și 274 cu următorul cuprins:

„271. Tinerii specialiști repartizați de MEC, precum și cadrele didactice din instituțiile de învățământ general public, în primii trei ani de activitate didactică efectivă benefici­ază de reducerea la 75% a normei didactice pentru un salariu de funcție.

 1. În cazul insuficienței numărului de ore pentru o normă didactică corespun­zătoare tânărului specialist (75% din nor­ma deplină), administrația instituției de învățământ solicitantă poate să-i repartizeze ore la disciplinele opționale din aria curri­culară corespunzătoare pregătirii profesi­onale inițiale, cu păstrarea indemnizației și facilităților sociale.
 2. În cazul suspendării CIM al tânăru­lui specialist repartizat în câmpul muncii, acestuia i se amână, pe durata suspendării, achitarea indemnizațiilor și compensarea cheltuielilor pentru închirierea spațiului locativ, consumul de energie termică și electrică. La reluarea activității de mun­că a salariatului, se va prelungi și achi­tarea indemnizației și a compensărilor menționate.
 3. În primii trei ani de activitate didac­tică efectivă a tânărului specialist reparti­zat în câmpul muncii, în care acesta poate beneficia de indemnizații și compensații pentru cheltuielile de închiriere a spațiului locativ, consumul de energie termică și electrică, nu se includ perioadele conce­diului de studii, concediului de mater­nitate, concediului parțial plătit pentru îngrijirea copilului până la vârsta de trei ani, concediului suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului în vârstă de la 3 la 4 ani, concediului neplătit cu o durată mai mare de 14 zile calendaristice. Pe dura­ta concediilor respective se amână achi­tarea indemnizațiilor și a compensațiilor menționate până la reluarea activității de muncă a salariatului”.
 4. Punctul 28 va avea următorul cuprins:

„28. Funcționarii publici din cadrul Or­ganelor Locale de Specialitate în Domeniul Învățământului (OLSDÎ) cu acordul scris al conducătorului autorității publice pot desfășura activitatea didactică în timpul orelor de program în limitele a șase ore săp­tămânal”.

 1. După punctul 28, Convenția se comple­tează cu punctul 281 cu următorul cuprins:

„281. Personalul contractual (cadre di­dactice) din cadrul OLSDÎ, cu acordul scris al conducătorului autorității publice, poate desfășura activitatea didactică în orele de program, în limitele a nouă ore săptămâ­nal.”

 1. ANEXA nr. 2 se modifică și se comple­tează după cum urmează:

1) la punctul 5:

– în prima rubrică după cuvintele „coor­donator principal” se completează cu textul „psiholog”;

– în rubrica trei se completează cu textul „șef oficiu”;

– se completează cu o notă cu următorul cuprins:

„Notă: La prima rubrică din punctul 5 al prezentei anexe, la funcția șef depar­tament se încadrează și departamentele instituționale de studii, de calitate, cerce­tare (structurile care se ocupă nemijlocit de procesul educațional), iar funcția „secție” se referă numai la funcția de șef secție la ni­vel de instituție fiind în cadrul procesului educațional”;

2) la punctul 8:

– în secțiunea 60, după cuvintele „spălă­tor de veselă” se completează cu cuvântul „bufetier”;

– după funcția de „Bucătar–șef ” se com­pletează cu textul „bucătar, bucătar auxiliar, spălător de veselă, bufetier”, iar rubrica ur­mătoare:

Bucătar, bucătar auxiliar, spălător de ve­selă – 28 – se exclude.

 1. Prezentul Acord intră în vigoare la data semnării.
  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor