24 iulie 2024
Chisinau
Social

De la şomaj tehnic neplătit, la… concediu pe cont propriu?

Loading
Social De la şomaj tehnic neplătit, la… concediu pe cont propriu?
De la şomaj tehnic neplătit, la… concediu pe cont propriu?

conflict-fabrica-de-sticla

 

Schimbare de macaz în relaţiile dintre administraţia şi lucrătorii de la Întreprinderea de Stat „Fabrica de sticlă din Chişinău”. Dacă, la începu­tul acestui an, angajaţii s-au trezit trimişi prin ordin în concediu fără plată, acum ei sunt îndemnaţi să se aşeze la masa de negocieri. În ca­drul acestora ar urma să fie găsite soluţii echitabile pentru ca între­prinderea să poată ieşi din criză şi să evite falimentul, iar salariaţii să-şi obţină drepturile legale.

 

În cadrul unei întâlniri recente dintre administraţie şi reprezentan­ţii angajaţilor de la întreprindere, la care au participat şi factori de răs­pundere de la Ministerul Economi­ei, vicepremierul Octavian Calmîc a îndemnat părţile să creeze o comi­sie pentru a negocia un nou con­tract colectiv de muncă.

„N-aş vrea ca negocierile să du­reze trei luni, cum prevede legea… O să încercăm în decurs de o lună să avem noul contract colectiv. Aceasta ne va da o viziune clară asupra soluţiilor pentru toate re­vendicările angajaţilor”, a propus vicepremierul.

Totodată, Octavian Calmîc a soli­citat instituirea unei zile din fiecare lună pentru întâlniri şi discuţii între administraţia acestei întreprinderi şi angajaţii ei. În acest scop, ar urma să fie emis un ordin, ce va da posi­bilitate tuturor salariaţilor să trateze cu administraţia problemele care îi afectează. La rândul său, oficialul s-a arătat dispus să se întâlnească, o dată pe an, dar şi de câte ori ar fi necesar, cu reprezentanţii condu­cerii, precum şi ai salariaţilor de la această entitate.

Octavian Calmîc şi-a asumat angajamentul de a reveni, în luna mai, la întreprindere pentru a ve­dea cum evoluează lucrurile şi a căuta împreună soluţii pentru problemele curente.

În context, vicepremierul a în­demnat părţile ca, de acum înco­lo, să dea dovadă de flexibilitate. La rândul ei, conducerea unităţii a fost rugată să manifeste o ati­tudine corectă faţă de angajaţii cu care va trebui să muncească în continuare.

Vicepremierul s-a arătat con­vins că, în iunie, întreprinderea îşi va relansa activitatea de pro­ducere, după care va fi în stare să le compenseze angajaţilor plăţile pentru cele cinci luni de aflare în şomaj tehnic. Deşi a declarat că autorităţile sunt gata să le achite ulterior lucrătorilor aceste indem­nizaţii în mărime de 75 la sută din salariul de funcţie, Calmîc a con­cretizat că ele vor trebui totuşi negociate.

„Haideţi perioada aceasta de cinci luni s-o trecem destoinic, ca pe urmă să putem plăti acele compensaţii financiare pe care noi suntem gata să le oferim şi care o să fie negociate… Şi noi o să ajungem la cele 75 la sută, care trebuie achitate angajaţilor în ca­zul şomajului tehnic. Este realiza­bil, dar e nevoie de o eşalonare în timp a acestor datorii salariale”, a menţionat Octavian Calmîc.

Vicepremierul a mai afirmat că fabrica poate fi pusă pe picioare ca să aducă nu doar confort şi sa­larii angajaţilor, dar şi profit pen­tru stat. Vorbitorul a adăugat că nu îşi doreşte să se ajungă într-o situaţie similară celei de la ÎS „Ca­lea Ferată din Moldova”, unde lu­crătorilor nu le-au mai fost plătite salariile de patru luni şi nu este clar când vor fi achitate aceste datorii.

Octavian Calmîc a dat de în­ţeles că lucrătorii care nu se vor conforma soluţiilor propuse de autorităţi ar putea fi trecute prin­tr-un proces de atestare a cadre­lor şi de reducere de personal.

„Compensaţiile vor fi propuse tuturor, dar pot fi cazuri  în care unii să nu accepte mecanismul propus şi atunci o să încercăm să căutăm o situaţie individuală… Vă spun cu toată fermitatea şi răs­punderea, noi avem ca obiectiv să reducem numărul de personal prin automatizarea procesului de producere. Şi o să facem ates­tarea cadrelor, iar cei care vor fi buni, performanţi o să rămână”, a subliniat vicepremierul.

 

Soluţii administrative

 

Dacă, la începutul anului, con­ducerea întreprinderii a emis un ordin prin care trimitea angajaţii în concediu neplătit, acum, printr-un alt document similar, progra­mul de muncă al salariaţilor a fost redus de la cinci la patru zile pe săptămână. Acest regim de lucru va fi valabil de pe 2 ianuarie până pe 30 aprilie 2017.

Solicitat să specifice ce pre­supune respectivul program de muncă, Ion Cîrstea, directorul Î S „Fabrica de sticlă din Chişinău”, a precizat că acesta va fi discutat în cadrul negocierilor pe margi­nea viitorului Contract colectiv de muncă.

Ion Cîrstea a menţionat însă că a fost elaborat un plan de ac­tivitate, ce prevede modul în care vor activa salariaţii şi că, în cores­pundere cu acesta, administraţia intenţionează să le asigure anga­jaţilor, pe durata celor cinci luni, venituri la nivelul minimului de existenţă.

Unii angajaţi au fost îndemnaţi să plece în concediu pe cont propriu Administratorul a remarcat că angajaţii care îşi pot găsi de lucru temporar la alte întreprinderi au fost îndemnaţi să plece, cu pro­misiunea că vor fi primiţi înapoi în iunie, când Fabrica de sticlă îşi va relua activitatea de producere. Între timp, la întreprindere vor fi efectuate lucrări sezoniere de re­paraţie, la care va fi antrenat, prin rotaţie, câte un grup constituit dintr-un anumit număr de anga­jaţi.

Altei părţi dintre lucrători, re­prezentanţii administraţiei i-au solicitat să scrie, în mod benevol, cereri de aflare în concediu pe cont propriu. Potrivit lui Ion Cîr­stea, majoritatea angajaţilor ar fi acceptat să depună astfel de ce­reri, iar 77 dintre salariaţi nu ar fi fost de acord cu aceasta.

 

Dialog social ratat?

 

În opinia lui Victor Talmaci, preşedintele Federaţiei „Sindi­cons”, la care este afiliată orga­nizaţia sindicală de la Î S „Fabrica de sticlă din Chişinău”, actualul administrator al unităţii a păşit cu stângul în domeniul dialogului social chiar din momentul preluă­rii acestei funcţii. El a dat un ordin contabilităţii să nu reţină cotizaţii sindicale. Preşedintele comitetu­lui sindical a colectat însă din nou cereri de la salariaţii-membri şi în acest fel neînţelegerea apărută a fost soluţionată pe cale amiabilă.

Şi propunerea sindicatului pri­vind negocierea unui nou contract colectiv de muncă a fost declina­tă de administrator. El a promis că va reveni la această chestiune mai târziu, când îşi va oficializa pe de­plin statutul de angajator. Deşi a trecut deja peste jumătate de an, acesta nu a răspuns încă reven­dicării în cauză a sindicatului. În acelaşi timp, legea spune că acest lucru trebuia să se întâmple în cel mult şapte zile, constată Vic­tor Talmaci, care mai adaugă că, anterior, la această întreprindere exista un parteneriat social bipar­tit funcţional.

Preşedintele „Sindicons” este nedumerit şi de faptul că sindi­caliştilor nu le-au fost puse la dispoziţie rezultatele anchetei ce trebuia să elucideze cauza defec­tării cuptorului. Or, acesta este mărul discordiei care a dus la sto­parea procesului de producere de la fabrică, precum şi la lezarea, în consecinţă, a drepturilor salariale ale lucrătorilor.

 

Tactica presiunilor

 

În corespundere cu legea, mo­dificarea prevederilor din contrac­tele individuale de muncă poate avea loc doar cu acordul părţilor. Mai mult, acceptul trebuie să fie dat la necesitate, nu prin impune­re. Cu toate acestea, există dovezi clare că oamenii ies în concediu pe cont propriu şi din organizaţia sindicală la insistenţa unor per­soane din partea angajatorului, a remarcat vorbitorul.

„Eu cred că sindicaliştii de la întreprindere sunt destul de com­petenţi pentru a purta negocieri şi a apăra interesele lucrătorilor. Cel mai important este însă faptul că membrii îşi susţin în continua­re liderul pe care l-au ales şi chiar vor să negocieze cu angajatorul un salariu pentru preşedintele comitetului sindical. Cei din ad­ministraţie resping însă acest lu­cru, ceea ce reprezintă o sfidare a legii”, a dezvăluit Victor Talmaci.

 

Negocieri post-factum?

 

Reprezentantul sindicatului de ramură admite ideea că părţi­le pot semna anumite înţelegeri legate de eşalonarea datoriilor salariale, dar că deocamdată nu există vreun document în acest sens, ci doar o propunere verbală. De asemenea, în acest moment, nimeni nu poate să garanteze re­pornirea pe 1 iunie 2017 a cup­torului, iar sindicatului nu i-a fost pus la dispoziţie un plan de acţi­uni bine structurat.

În urma ultimelor discuţii din­tre administraţie şi reprezentanţii angajaţilor, s-a convenit ca toate neclarităţile să fie elucidate prin intermediul negocierilor. Anga­jatorul doreşte ca la acestea să participe şi reprezentanţii sindi­catului de alternativă, creat de cu­rând. Decizia în această chestiune trebuie să fie luată doar de struc­turile sindicale şi în nici un caz cu implicarea administraţiei.

Legea mai prevede că, atunci când părţile nu constituie o co­misie comună, angajatorul este obligat să negocieze contractul colectiv cu reprezentanţii celei mai reprezentative dintre organi­zaţiile sindicale.

Există şi o problemă legată de faptul că pe cale administrativă se fac presiuni asupra salariaţilor să treacă de la un sindicat la al­tul. Sunt dovezi că se acţionează în defavoarea uneia din cele două organizaţii sindicale, a remarcat Victor Talmaci. De asemenea, în timpul întâlnirilor care au avut loc, reprezentanţii celuilalt sindi­cat nu au înaintat nici un fel de propuneri în favoarea salariaţilor. Totodată, aceştia au aprobat ori­ce condiţie pusă de administraţie, ceea ce pune sub semnul îndoie­lii activitatea statutară a acestei structuri sindicale, a concluzionat preşedintele „Sindicons”.

 

Planurile autorităţilor

 

Potrivit reprezentanţilor Mi­nisterului Economiei, în august 2016, la ÎS „Fabrica de sticlă din Chişinău”, s-a produs o avarie tehnologică, soldată cu stoparea procesului de producere. În iunie 2017, urmează ca întreprinderea să-și reia activitatea, iar până la mijlocul anului viitor să fie pus în funcțiune, după reparație, al doi­lea cuptor de topit sticlă, dar și două linii noi de producere.

Factorii de decizie ministeriali sunt siguri că întreprinderea va fi modernizată, iar după relansarea procesului de producere, va deve­ni unul dintre principalii furnizori de ambalaj din sticlă atât pe piața internă, cât și din regiune.

ÎS „Fabrica de sticlă din Chi­şinău”  a fost înființată în 2002, după reorganizarea societății pe acțiuni cu aceeași denumire.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand