24 septembrie 2023
Chisinau
Cultura

Cultura a ajuns o cenușăreasă în Republica Moldova?

Loading
Cultura Cultura a ajuns o cenușăreasă în Republica Moldova?
Cultura a ajuns o cenușăreasă în Republica Moldova?
sindicatul-cultura

Foto: vocea.md

Congresul VI al Sindicatului Lucrătorilor din Cultură din Moldova şi-a desfăşurat recent lucrările. Raportul de acti­vitate al Consiliului Republican al Sindicatului Lucrători­lor din Cultură pe ultimii cinci ani a fost prezentat de către preşedintele, Nicolae Garaz. Domnia sa a informat asisten­ţa că, în cadrul conferinţelor centrelor sindicale ramural-teritoriale subordonate SLC, au fost aleşi 65 de delegaţi la Congresul VI, 61 dintre care au participat la for.

 

Potenţialul sindicatului a fost utilizat eficient

 

În raportul său, Nicolae Garaz a menţionat că, în 2010-2015, Consi­liul Republican al Sindicatului Lu­crătorilor din Cultură a întreprins diverse acţiuni în vederea realizării obiectivelor statutare şi a progra­mului de activitate pe perioada respectivă. Activitatea Consiliului Republican  şi a centrelor sindicale ramural–teritoriale din cadrul SLC a fost îndreptată spre consolidarea şi dezvoltarea mişcării sindicale în anul 2014, la organizarea şi desfă­şurarea campaniei de dare de sea­mă şi alegeri, dar şi la realizarea hotărârilor adoptate de Comitetul Executiv al SLC. În context, orga­nele sindicale elective au organizat diverse acţiuni, precum  conferin­ţele sindicale în organizaţiile pri­mare şi centrele sindicale ramural- teritoriale. În perioada menţionată, în 186 de organizaţii sindicale au avut loc adunări de dare de seamă şi alegeri corecte şi democratice, în urma cărora au fost aleşi delegaţii la conferinţele centrelor sindicale ramural-teritoriale”, a precizat Ni­colae Garaz.

Conducerea Sindicatului Lucră­torilor din Cultură şi activul sindi­cal al acestuia au acordat o atenţie deosebită promovării şi protejării drepturilor şi intereselor profesio­nale social–economice, colective şi individuale ale tuturor membrilor de sindicat din ramura culturii. La congres au fost trasate şi priorităţi­le vizând consolidarea, perpetuarea şi amplificarea potenţialului sindi­cal pentru perioada 2015-2020.

 

g_cultura

Respectarea drepturilor social-economice de către organele de stat şi angajatori este o condiție sine qua non

 

În urma dezbaterilor pe margi­nea raportului de dare de seamă al organelor sindicale, Congresul VI a decis: activitatea Consiliului Republican al Sindicatului pentru perioada de dare de seamă este apreciată drept „satisfăcătoare”. Totodată, participanţii la forum au aprobat raportul de activitate al Consiliului Republican al Sindi­catului Lucrătorilor din Cultură în perioada 2010-2015 şi raportul Co­misiei de cenzori a SLC. De aseme­nea, delegaţii la congres au adoptat decizii cu privire la modificările şi completările la Statutul Sindicatu­lui Lucrătorilor din Cultură, ajus­tarea la rigorile Legii Sindicatelor şi modificarea actualei denumiri în Federaţia Sindicatelor Lucrătorilor din Cultură, aprobarea Programu­lui FSLC pentru perioada anilor 2015-2020.

În cadrul dezbaterilor pe mar­ginea problemelor s-au pronunţat mai mulţi delegaţi: Lidia Noroc-Pînzaru, preşedintele Consiliului ramural Bălţi al SLC, Valentin Moroz, preşedintele Consiliului ramural Donduşeni al SLC, Larisa Şestacovschi,  preşedintele Consi­liului ramural Căuşeni al SLC, Iurie Negoiţă, preşedintele organizației sindicale de la Teatrul Naţional „M. Eminescu”, Vasilisa Pometco­va, preşedintele Consiliului ramural Comrat al SLC, Andrei Ungureanu, preşedintele Consiliului ramural Ialoveni al SLC, Claudia Stefciuc, preşedintele Consiliului ramural Anenii Noi al SLC, Valentina Lu­chianciuc, preşedintele Consiliului ramural Drochia al SLC, Elena Ti­mofeev, liderul sindical de la Liceul de Muzică „C. Porumbescu”, Olga Mutelica, preşedintele Consiliului ramural Glodeni al SLC, Valentina Cotorobai, preşedintele Consiliului ramural Hînceşti al SLC, Nadejda Pădure, preşedintele Consiliului ra­mural Străşeni al SLC, Ala Manuil, preşedintele organizației sindicale de la Staţiunea balneoclimaterică „Codru”, Călăraşi, Elena Butucel, preşedintele comitetului sindical al Direcţiei Cultură din mun. Chi­şinău, Eugenia Vasilachi, liderul sindical de la Colegiul de Muzică şi Pedagogie, Anatolie Cazac, preşe­dintele organizației sindicale de la Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Olga Vieru, liderul sin­dical de la Filarmonica Naţională „S. Lunchevici” ş. a. Ei au apreciat obiectiv munca sindicală la diferite niveluri structurale ale sindicatului și au înaintat, totodată, propuneri şi sugestii argumentate către auto­rităţi vizând multiplele aspecte ale activităţii sindicale.

Cu urări de bine şi de împli­niri s-au adresat participanţilor la congres Oleg Budza, preşedintele CNSM, Gheorghe Postică,  vicemi­nistru al Culturii, Vladimir Kameni, preşedintele Consiliului Consulta­tiv al Sindicatelor Lucrătorilor din Cultură din CSI cu sediul la Mos­cova etc.

Oleg Budza a relevat, în luarea sa de cuvânt, că este foarte impor­tant că astăzi Sindicatul Lucrători­lor din Cultură este o echipă com­petentă, care îi susţine pe angajaţi în soluţionarea multiplelor pro­bleme. „La ora actuală, problema prioritară şi cea mai dureroasă cu care ne confruntăm este economia informală. Noi vom întreprinde mai multe măsuri în soluţionarea acesteia şi sper ca vom reuşi în toate”, a conchis preşedintele CNSM.

 

Protecţie şi susţinere

 

În scopul îmbunătăţirii activi­tăţii organizaţionale şi a situaţiei financiare a sindicatelor, delegaţii la congres au propus ca sarcini de bază pentru viitorul apropiat urmă­toarele obiective: realizarea politi­cilor culturale, economice şi socia­le, echitabile, corelate cu partenerii sociali, ridicând astfel prestigiul lu­crătorului din cultură în societate. Ei au pledat pentru crearea condi­ţiilor adecvate de muncă şi creşte­rea nivelului de trai ai membrilor de sindicat, asigurând o finanţare echitabilă a instituţiilor de cultură, atât din bugetul de stat, cât şi din cel local. Ei au subliniat că respec­tarea drepturilor social-economice de către organele de stat şi anga­jatori este o condiție sine qua non. În același timp, delegații la congres au menționat în mod special că este necesar să fie utilizat eficient patrimoniul instituţiilor de cultură şi să nu fie admisă privatizarea sau lichidarea acestora. S-a pus accent, de asemenea, pe folosirea eficientă, echitabilă şi transparentă a resur­selor financiare ale instituţiilor de cultură, în mod prioritar pentru remunerarea şi stimularea muncii salariaţilor, consolidarea sindica­tului prin transferul centrului de greutate al activităţii în organizaţi­ile sindicale primare etc.

Congresul VI al Sindicatului Lu­crătorilor din Cultură şi-a încheiat lucrările prin alegerea noii condu­ceri. În funcţia de preşedinte al Fe­deraţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Cultură a fost reales Nicolae Garaz. În calitate de vicepreşedinte al Federaţiei Sindicatelor Lucrăto­rilor din Cultură a fost desemnat Simion Ciobanu, preşedintele CSN al salariaţilor IPNA Compania „Te­leradio-Moldova”.

Participanţii la Congres au mai ales Comisia de cenzori, compo­nenţa Consiliului Republican al Federaţiei Sindicatelor Lucrăto­rilor din Cultură. Totodată, a fost adoptată Declaraţia Congresului VI, care va fi  expediată preşedinte­lui țării, Parlamentului, Guvernu­lui Republicii Moldova.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand