19 iunie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Contractul individual de muncă: prevederi și clauze 

Loading
Cetăţeanul şi legea Contractul individual de muncă: prevederi și clauze 
Contractul individual de muncă: prevederi și clauze 
nocuffs.com

Vă rog să-mi spuneți în ce cazuri sau care clauze ale con­tractului individual de muncă, la angajare, trebuie să fie negociate? La angajarea mea în serviciu angajatorul nu a propus să discutăm sau să negociem anumite prevederi ale acestui contract. Mai mult, conținutul contractului de angajare cuprinde unele temeiuri suplimentare de în­cetare a raporturilor de muncă și alte prevederi care ar putea să-mi afecteze drepturile de muncă. Ce stipulează legislația în acest sens?

Vitalie Popov, Chișinău

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze. Linia fierbinte la tel.: 0 800 800 20 (luni şi joi de la 14.00-16.00).

 

Ion PREGUZA

expert

în Departamentul juridic al CNSM

 

Acordul cu privire la angajare reflectă caracterul benevol al contrac­tului individual de muncă. Or, esența oricărui acord contractual constă în manifestarea de voință reciprocă a părților acestuia.

Voința persoanei pretendente la angajare și a angajatorului se ma­nifestă inclusiv în intenția de a stabili clauzele concrete ale contractului care determină drepturile și obligațiile părților. Lipsa acestei intenții sau existența viciilor de consimțământ duce la nulitatea contractului încheiat.

Caracterul negociabil al contractului individual de muncă sau al cla­uzelor acestuia trebuie privit prin prisma principiului de bază al regle­mentării raporturilor de muncă stabilit în art. 5 lit. j) din Codul muncii, și anume: îmbinarea reglementării de stat și a reglementării contrac­tuale a raporturilor de muncă și a altor raporturi legate nemijlocit de acestea.

 

Nivelul minim al drepturilor și garanțiilor de muncă pentru salariați se stabilește de Codul muncii

 

În acest sens, art. 11 din Codul muncii stabilește că „Nivelul minim al drepturilor și garanțiilor de muncă pentru salariați se stabilește de prezentul cod și de alte acte normative ce conțin norme ale dreptu­lui muncii”, iar „Contractele individuale de muncă, contractele colective de muncă și convențiile colective pot stabili pentru salariați drepturi și garanții de muncă suplimentare la cele prevăzute de prezentul cod și de alte acte normative”.

Astfel, o parte din clauzele contractului individual de muncă (care constituie nivelul minim al drepturilor și garanțiilor de muncă pentru salariat) au un caracter legal.

O altă parte de clauze ale contractului individual de muncă (care sunt lăsate la liberul acord de voință a părților) au un caracter convențional.

Însă, este de menționat faptul că libertatea de voință în cazul ne­gocierii și încheierii contractului individual de muncă este restrânsă, în vederea neadmiterii stabilirii pentru salariat a unor condiții sub nivelul celor prevăzute de actele normative, inclusiv de convențiile colective și de contractul colectiv de muncă (art. 49 alin. (3) din Codul muncii).

Așadar, nu pot fi incluse în contractul individual de muncă clauze privind alte temeiuri de concediere, deoarece acestea sunt reglementate prin norme imperative, negocierea în acest domeniu nu este posibilă, altfel ar afecta drepturile și interesele salariaților.

În această ordine de idei, art. 12 din Codul muncii stabilește că clauzele din contractele individuale de muncă ce înrăutățesc situația salariaților în comparație cu legislația muncii sunt nule și nu produc efecte juridice.

În contextul întrebării adresate, este oportun să ne referim la preve­derile art. 84 alin. (1) din Codul muncii, care prevede că „Nerespectarea oricăreia dintre condițiile stabilite de prezentul cod pentru încheierea contractului individual de muncă atrage nulitatea acestuia”. Mai mult, alin. (4) al aceluiași articol dispune că în cazul în care o clauză a contrac­tului individual de muncă este afectată de nulitate, deoarece stabilește pentru salariat drepturi sub limitele impuse de legislație, de convențiile colective sau de contractul colectiv de muncă, ea va fi înlocuită în mod automat de dispozițiile legale, convenționale sau contractuale minime aplicabile.

Negocierile pot avea loc atât în privința clauzelor care au un caracter legal, cât și în privința celor convenționale – determinate prin negocieri.

Clauzele contractului individual de muncă pot depăși prevederile legale fără a fi însă în măsură să aducă vreo atingere drepturilor mini­male garantate.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand