13 iulie 2024
Chisinau
Social

Bune practici de implementare a normelor de securitate şi sănătate în muncă

Loading
Social Bune practici de implementare a normelor de securitate şi sănătate în muncă
Bune practici de implementare a normelor de securitate şi sănătate în muncă
securitatea-in-munca

Foto: dobexpert.ro

 

O bună practică de organizare a instruirii în domeniul securităţii şi sănătăţii la locul de muncă a fost raportată de către experţii din subdiviziunea Sud a Inspectoratului Sindical de Muncă în cadrul celei mai recente şedinţe a Comitetului Confederal al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova. Succesele obţinute se datorează şi bunei conlu­crări cu preşedinţii consiliilor interramurale teritoriale ale sindicatelor din raioanele de sud ale ţării noastre.

 

Sindicatele au un rol esenţial în procesul de prevenire şi depistare a cazurilor în care nu este respec­tată legislaţia muncii şi alte norme ale dreptului muncii, este de păre­re Vasile Siloci, inspector princi-pal de muncă al subdiviziunii Sud a Inspectoratului Sindical de Muncă.

Astfel, în urma unor solicitări din partea preşedinţilor consiliilor interramurale teritoriale ale sindi­catelor şi a preşedinţilor consiliilor raionale de ramură din raioanele Hânceşti, Cimişlia, Anenii Noi, Ba­sarabeasca, Cahul, Cantemir, Cău­şeni, UTA Găgăuzia, Ştefan Vodă şi Taraclia, CNSM a delegat reprezentanţii subdiviziunii Sud a In­spectoratului Sindical de Muncă să acorde ajutor metodologic şi con­sultativ în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

 

Ateliere de lucru

 

Pentru a asigura îndeplinirea acestei sarcini, au fost desfăşura­te ateliere de lucru cu preşedinţii organizaţiilor sindicale primare şi conducătorii unităţilor din raioa­nele sus-menţionate. În context, participanţii au fost familiarizaţi cu modalităţile practice de perfec­tare a actelor normative la nivel de unitate, de instruire a personalului, sporire a competenţelor de evalu­are a factorilor de risc, atestare a locurilor de muncă şi constituire în cadrul unităţilor a comitetelor pentru securitate şi sănătate la lo­cul de muncă.

Pe parcursul acestor ateliere au fost constatate mai multe pro­bleme cu care se confruntă atât angajatorii, cât şi salariaţii. Ele ţin de 

aplicarea amenzilor de către structurile de control şi impunerea să restituie sporul de compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile, stoparea calculării şi achitării acestui spor, hărţuirea conducătorilor de unităţi în in­stanţele de judecată etc.

În consecinţă, au fost identifi­cate abaterile de la normele în vi­goare comise de angajatori şi care necesită a fi înlăturate. Potrivit inspectorilor sindicali de muncă, acestea se referă, în linii mari, la faptul că documentaţia existentă la nivel de unitate este incompletă sau nu este întocmită în corespun­dere cu legea.

 

Abateri de la normele în vigoare

 

Cele mai frecvente abateri de acest fel se axează pe atestarea locurilor de muncă, evaluarea ris­curilor profesionale, organizarea instruirilor şi elaborarea instruc­ţiunilor legate de securitatea şi să­nătatea la locul de muncă. Din ace­eaşi listă mai face parte întocmirea fişelor personale de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, respectarea intervalelor de organizare a instruirilor în această materie, lipsa planului de protecţie şi prevenire, dar şi a materialului didactic.

O altă cauză ce duce la comite­rea devierilor de la normele lega­le, este efectuarea controalelor de identificare a pericolelor şi riscuri­lor profesionale de către persoane desemnate de la unităţile econo­mice, fără pregătire specială şi fără de remunerare.

În cadrul vizitelor de lucru efec­tuate la întreprinderi de către in­spectorii sindicali de muncă a fost făcută o evaluare a stării reale de lucruri în ceea ce priveşte facto-rii de nocivitate de la locurile de muncă.

 

Ajutor practic

 

Totodată, în cadrul atelierelor de lucru, inspectorii au acordat conducătorilor de unităţi ajutor practic la întocmirea fişelor pri­vind condiţiile de muncă, a celor privind riscurile evaluate şi identi­ficate pentru toate activităţile. De asemenea, a fost oferit suport în evaluarea riscurilor la noxe, au fost identificaţi indicatori care descriu posibile riscuri şi au fost oferite conducătorilor de întreprinderi modele de acte normative emise la nivel de unitate etc.

Pentru a se conforma legisla­ţiei în vigoare, conducătorii de unităţi, de comun acord cu orga-nizaţiile sindicale primare, au con­venit să înainteze propuneri care să servească drept obiect al nego­cierilor pe marginea contractelor colective şi a celor individuale de muncă.

Pentru a conferi acestor pre­vederi un caracter legal, au fost semnate anexe axate pe normele de securitate şi sănătate în muncă la contractele colective de muncă. Aceste anexe sunt parte integran­tă a contractului respectiv, a acti­vităţilor desfăşurate de comitetele pentru securitate şi sănătate în muncă şi a planurilor de protecţie şi prevenire.

 

Ridicarea nivelului de pregătire

 

Unul dintre scopurile acestei conlucrări a preşedinţilor consi­liilor interramurale teritoriale ale sindicatelor şi a preşedinţilor con­siliilor raionale de ramură cu re­prezentanţii subdiviziunii Sud a Inspectoratului Sindical de Muncă a fost ridicarea nivelului de pregă­tire a persoanelor responsabile de aceste aspecte din cadrul unităţilor economice şi al structurilor sindi­cale din teritoriu.

Astfel, printre activitățile în care aceste persoane necesită pre­gătire se numără realizarea planu­lui de măsuri al comitetului pentru securitate şi sănătate în muncă, precum şi verificarea gradului de corespundere a condiţiilor de mun­că ale angajaţilor cu regulile şi nor­mativele igienice în vigoare, dar şi obţinerea concluziei despre sporul de compensare pentru munca pre­stată în condiţii nefavorabile.

De asemenea, aceste persoane trebuie să poată specifica priori­tăţile la efectuarea măsurilor de asanare a condiţiilor de muncă şi evaluarea eficacităţii acestora, cu întocmirea unei baze de date pri­vind condiţiile de muncă la nivel de unitate.

Din aceleaşi responsabilităţi face parte şi atestarea locurilor de muncă conform condiţiilor igienice, planificarea măsurilor de secu­ritate şi sănătate în muncă la în­treprindere şi realizarea planului de îmbunătăţire a condiţiilor de lucru.

Persoanele în cauză necesită pregătire şi în perfectarea caracte­risticii sanitaro-igienice a condiţii­lor de muncă ale fiecărui lucrător în parte, în raportarea stării de sănătate a angajaţilor, cercetarea cazurilor de maladii, intoxicaţii profesionale sau alte dereglări de sănătate, precum şi în constituirea şi funcţionarea comitetului pentru securitate şi sănătate în muncă.

 

Sarcinile inspectorilor de muncă  

 

Mihail Hîncu, vicepreşedinte al CNSM, a apreciat că practicile de implementare a normelor de secu­ritate şi sănătate la locul de muncă raportate de experţii subdiviziunii Sud a Inspectoratului Sindical de Muncă funcţionează bine şi le-a urat succes celor implicaţi în aces­te activităţi.

În context, membrii Comitetu­lui Confederal al CNSM au hotărât să pună în sarcina Inspectoratului Sindical de Muncă să asigure con­lucrarea cu preşedinţii structurilor sindicale de diferit nivel în crearea unui mediu de muncă controlat. Reprezentanţilor acestui inspec­torat le-a mai fost cerută impli­carea pentru o mai bună cunoaş­tere a riscurilor existente la locul de lucru de către toţi cei vizați în procesul de muncă.

 

Informarea sindicatelor de ramură

 

Totodată, în timpul vizitelor de lucru ale inspectorilor sindicali de muncă va fi verificată calitatea evaluării factorilor de risc profesi­onal şi a planurilor de protecţie şi prevenire. În acelaşi timp, centrele sindicale naţional–ramurale vor fi informate operativ despre abateri­le şi încălcarea cerinţelor stipulate în actele legislative şi normative depistate în timpul vizitelor la lo­curile de muncă ale salariaţilor-membri de sindicat.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand