16 iunie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Angajarea pe o perioadă determinată și riscul de a fi concediat

Loading
Cetăţeanul şi legea Angajarea pe o perioadă determinată și riscul de a fi concediat
Angajarea pe o perioadă determinată și riscul de a fi concediat
agora.ru

Sunt angajat la o întreprindere pe o perioadă determi­nată. Ulterior, proprietarul acesteia s-a schimbat. Noul proprietar, care este și angajator, nu-mi oferă de lucru, după cum am convenit la încheierea contractul individu­al de muncă. Mai mult, mi s-a cerut să depun cerere de demisie, în caz contrar, e posibil să fiu concediat sau să fie suspendat contractul individual de muncă până la ex­pirarea acestuia. Ce prevede legea în asemenea caz?

Nicolae Răducanu, Strășeni

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze. Linia fierbinte la tel.: 0 800 800 20 (luni şi joi de la 14.00-16.00).

 

Ion PREGUZA

expert

în Departamentul juridic al CNSM

 

Contractul individual de muncă (CIM) se încheie, de regulă, pe du­rată nedeterminată. Încheierea CIM pe o durată determinată reprezintă o excepție de la regula generală și se admite doar în cazurile concrete prevăzute de art. 55 alin. (1) din Codul muncii (CM) și de alte acte le­gislative.

Astfel, CIM poate fi încheiat pe o durată determinată, însă nu mai mare de cinci ani. Este important de menționat că durata concretă și temeiul legal al încheierii CIM pe durată determinată trebuie să fie in­dicat de către părți în contract (art. 49 alin. (1) lit. c) și art. 54 alin. (2) din CM). Mai trebuie de subliniat că între aceleași părți se pot încheia succesiv, pe o durată determinată, cel mult trei CIM, cu excepția cazu­rilor prevăzute la alin. (1) lit. a), b), c prim) și h) al art. 55 din CM, care cumulativ nu vor depăși 60 de luni. CIM cu o durată determinată se vor considera a fi încheiate succesiv dacă între acestea există un interval de timp mai mic de trei luni.

Cu referire la schimbarea proprietarului unității. Legislația prevede anumite garanții pentru salariați în caz de schimbare a proprietaru­lui unității. Și anume. Potrivit art. 197 prim alin. (1) din CM, în caz de schimbare a proprietarului unității, cesionarul (persoana fizică ce a dobândit calitatea de angajator) preia toate drepturile și obligațiile existente la data producerii evenimentului ce decurg din CIM și din contractele colective de muncă în vigoare.

 

Demisia constituie un drept al salariatului la desfacerea CIM din proprie inițiativă

 

Mai mult, schimbarea proprietarului unității nu constituie, în sine, temeiuri de suspendare și nici de încetare a CIM, cu excepția de con­cediere a conducătorului unității, a adjuncților săi și a contabilului-șef (art. 86 alin. (1) lit. f) din CM).

Totodată, concedierea salariaților poate interveni, în asemenea ca­zuri, ca urmare a reducerii numărului sau a statelor de personal din unitate. Aceasta presupune respectarea, de către angajator, a procedu­rii de concediere în cazul reducerii numărului sau a statelor de personal (art. 88 din CM), plata indemnizației de eliberare din serviciu (art. 186 din CM) și altele.

În cazul concedierii salariaților membri de sindicat, angajatorul ur­mează să solicite opinia consultativă a organului sindical respectiv în conformitate cu prevederile art. 87 din CM.

Suspendarea CIM poate interveni doar în condițiile legii. Și anume, în circumstanțe ce nu depind de voința părților (art. 76 din CM), prin acordul părților (art. 77 din CM) sau la inițiativa uneia dintre părți (art. 78 din CM).

Faptul că angajatorul nu oferă munca prevăzută de CIM constituie o încălcare a prevederilor art. 10 alin. (2) lit. d) din CM, care dispune în mod expres că angajatorul este obligat „să ofere salariaților mun­ca prevăzută de contractul individual de muncă”. Dispoziția aceluiași articol din CM obligă angajatorul „să asigure salariaților condițiile de muncă corespunzătoare cerințelor de securitate și sănătate în muncă”.

În contextul întrebării adresate, este important de menționat că, în cazul în care angajatorul nu-și onorează obligațiile asumate prin CIM (inclusiv cazul în care nu oferă munca prevăzută de contract) salariatul, potrivit art. 85, alin. (2) din CM, are dreptul la demisie în termenul re­dus, adică în termenul indicat în cererea de demisie.

Demisia constituie un drept al salariatului la desfacerea CIM din proprie inițiativă. Prin urmare, angajatorul nu este în drept să insiste sau să ceară salariatului depunerea cererii în acest sens.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand