26 septembrie 2023
Chisinau
Dialoguri

Albert RAILEAN: „Strategia constă în înlăturarea condițiilor nocive: acestea conduc la amenzi, afectează imaginea angajatorului”

Loading
Dialoguri Albert RAILEAN: „Strategia constă în înlăturarea condițiilor nocive: acestea conduc la amenzi, afectează imaginea angajatorului”
Albert RAILEAN: „Strategia constă în înlăturarea condițiilor nocive: acestea conduc la amenzi, afectează imaginea angajatorului”
Vocea poporului

Interviu cu Albert RAILEAN, medic-igienist, șeful Laboratorului Controlul Factorilor de Risc al CNSM

– Domnule Railean, ce reprezintă Labo­ratorul pentru Controlul Factorilor de Risc (LCFR) al CNSM și cum poate con­tribui acesta la înlăturarea lacunelor în activitatea întreprinderilor în ceea ce privește Securitatea și Sănătatea în Muncă (SSM)?

– Laboratorul Controlul Factorilor de Risc (LCFR), cu sediul legal: strada 31 Au­gust 1989, nr.129, or. Chișinău, este o sub­diviziune în componența Inspectoratului Muncii al Sindicatelor, care, la rândul său, este parte componentă a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova. LCFR a fost organizat în conformitate cu Strategia CNSM pentru anii 2017-2022, în baza Dispoziției președintelui CNSM nr. 269 din 17.08.2017.

De la acreditarea inițială, pe 15.01.2020, până la sfârșitul anului 2022, a fost unicul laborator acreditat în domeniul factorilor fi­zici de risc de Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova „MOLDAC”.

Conform documentelor Sistemului de Management al Calității, Laboratorul a de­finit și documentat Gama activităților de laborator, cod: GAL 5.3, și declară confor­mitatea prin acest document, numai pentru această gamă de activități de laborator, care exclude activitățile de laborator furnizate din exterior.

Astfel, principalele servicii asigurate de laborator sunt:

  • investigații instrumentale ale factorilor fizici în mediul ocupațional și ambiental;
  • înaintarea propunerilor de diminuare a factorilor și/sau acțiunii lor asupra stării de sănătate;
  • acordarea ajutorului metodologic și consultativ în domeniul securității și sănătății în muncă.

Serviciile se acordă gratis angajaților membri de sindicat din organizațiile sindi­cale primare, care activează în unități eco­nomice, în baza solicitărilor de efectuare a măsurărilor instrumentale parvenite de la: președinții centrelor sindicale național–ramurale (CSNR); organizațiile sindicale pri­mare (OSP); membrii de sindicat.

Prestarea acestor servicii gratis permite angajatorilor să se conformeze cerințelor legale în vigoare privind monitorizarea condițiilor de muncă și întreprinderea mă­surilor de înlăturare și/sau diminuare a factorilor fizici de risc asupra muncitorilor, micșorând considerabil cheltuielile la acest compartiment, deoarece aceste servicii, care sunt prestate de laboratoarele Agenției Naționale pentru Sănătate Publică agenților economici sunt contra cost.

LCFR oferă angajatorilor posibilitatea ca sumele considerabile care s-ar fi plătit pentru investigarea factorilor nocivi să fie investite în crearea condițiilor decente de muncă.

  • Au apelat mulți agenți economici pen­tru expertizare la Laboratorul CNSM?
  • La momentul actual sunt înregistrate 190 de solicitări pentru efectuarea măsură­rilor factorilor fizici, dintre care au fost ono­rate 58.
  • Care ar fi impactul activității Labora­torului asupra condițiilor de muncă, în vederea îmbunătățirii acestora?
  • Laboratorul efectuează măsurători ale valorilor factorilor fizici și estimează rezultatele privind corespunderea sau ne­corespunderea lor cerințelor legale, însă îmbunătățirea condițiilor de muncă și con­formarea la cerințele legale este obligația angajatorilor.

Președinții organizațiilor sindicale prima­re și angajatorii entităților la care se efec­tuează măsurătorile primesc rapoartele de testări cu concluziile respective privind co­respunderea sau necorespunderea niveluri­lor, inclusiv recomandările corespunzătoare. În baza lor, organizațiile sindicale primare, în colaborare cu centrele sindicale național–ramurale, pot negocia cu angajatorii măsu­rile necesare pentru înlăturarea neajunsuri­lor depistate.

– Unii sindicaliști din Europa, în parti­cular, din Danemarca, fiind în vizită în Republica Moldova, nu prea înțelegeau ce înseamnă „munca în condiții noci­ve”. De ce și cum de mai există acest fenomen la noi?

– Strategia europenilor constă în înlătu­rarea condițiilor nocive, deoarece depistarea lor conduce la amenzi destul de mari, afec­tează imaginea angajatorului etc. Este mai convenabil de investit pentru o perioadă de lungă durată în crearea condițiilor de muncă decente, decât achitarea lunară pentru lucru în condiții nocive, cum se întâmplă adesea la noi.

Mentalitatea investitorilor străini în Re­publica Moldova privitor la SSM se observă la entitățile economice pe care le conduc (S.A. „Lafarge Ciment”, S.R.L. „Nefis”,„TRICON” S.A. ș. a.) și este diferită de cea a angajatori­lor autohtoni.

– Ce ar trebui să se facă în plan legis­lativ, administrativ ca să fie respectat dreptul omului la condiții de muncă de­cente? Cum credeți, ce ar trebui să în­treprindem, la diferite niveluri, pentru a ridica cultura respectării cerințelor de securitate și sănătate în muncă?

– În primul rând, este nevoie de respecta­rea strictă a legislației în vigoare (perfectă? imperfectă?) – așa cum este!. Apoi, este stringent necesară armonizarea legislației Republicii Moldova cu legislația europeană.

Totodată, este nevoie de intensificarea măsurilor de tranziție la standardele europe­ne (de exemplu, traducerea în limba româ­nă a standardelor adoptate de Institutul de Standardizare din Moldova – ISM). Standar­dele vechi sunt abrogate, cele prevăzute de Organizaţia Internaţională de Standardizare (ISO) sunt adoptate, dar nu sunt traduse din engleză, franceză, ceea ce creează impedi­mente în implementarea lor.

LCFR are o corespondență vastă de mai mulți ani (2017-2022) cu ISM privitor la tra­ducerea standardelor în limba oficială a sta­tului, pentru a fi posibil de implementat.

De menționat că abordările privind mă­surarea și evaluarea factorilor fizici conform standardelor internaționale, inclusiv europe­ne, sunt mai ample și absolut diferite de cele din fosta URSS.

– Vă mulțumesc pentru amabilitatea cu care ne-ați răspuns la întrebări și vă urăm succes în activitatea dvs. foarte utilă, iar angajaților le dorim condiții cât mai bune, decente, care să nu le afecteze sănătatea.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand