20 iunie 2021
Chisinau
Social

Administrația și Sindicatul salariaților UTM au semnat Contractul colectiv de muncă pentru anii 2021-2023

Loading
Social Administrația și Sindicatul salariaților UTM au semnat Contractul colectiv de muncă pentru anii 2021-2023
Administrația și Sindicatul salariaților UTM au semnat Contractul colectiv de muncă pentru anii 2021-2023
utm.md

În ajunul Zilei Internaționale a Solidarității Oamenilor Muncii – 1 Mai, când sindicatele din întreaga lume pledează pentru pace, drep­turi, durabilitate și justiție socio-economică pentru a crea o lume centrată pe oameni, conducerea Universității Tehnice a Moldovei și Comitetul sindical al salariaților (CSS) au semnat Contractul colectiv de muncă(CCM) pentru anii 2021-2023. Documentul reglementează drepturile social-economice, ra­porturile de muncă, precum și alte relații conexe ale angajaților, mem­bri de sindicat, care activează la Universitatea Tehnică a Moldovei.

În calitatea de reprezentanţi împuter­niciţi ai Comisiei pentru negocierea şi în­cheierea Contractului colectiv de muncă, din partea administrației UTM, documen­tul a fost semnat de rectorul, doctorul habilitat, Viorel Bostan, iar din partea CSS de către Viorica Ursu, președinta Comite­tului sindical al salariaților.

 

În conformitate cu legislația internațională

De menționat că, anterior, Contractul a fost negociat de către membrii Comi­siei pentru negocierea şi încheierea CCM, desemnaţi (cu respectarea principiului de paritate) de către UTM şi Comitetul sindi­cal. Din partea conducerii UTM, la nego­cieri au participat: Viorel Bostan, rector, Serghei Andronic, prorector studii, Daniela Pojar, şef Direcția Managementul Resurse­lor, Corina Mardari, şef Biroul juridic. CSS a fost reprezentat de către Viorica Ursu, pre­şedinta Comitetului sindical, Ala Oberșt, preşedinte Biroului sindical (BS) de la Fa­cultatea Inginerie Economică și Business, Veaceslav Prozorov, preşedintele BS, Direc­ţia Educaţie Fizică şi Sport și Ana Marchi­tan, preşedinta BS, Direcţia Tehnică.

 

Solidaritatea este cheia supraviețuirii și prosperității noastre commune

 

Documentul a fost elaborat în confor­mitate cu instrumentele internaționale la care Republica Moldova este parte, Codul Muncii al Republicii Moldova, Legea sin­dicatelor RM, Convenţia colectivă încheia­tă la nivel de ramură (publicat în MO nr. 332-342 din 11.12.2020) pentru anii 2021-2025, Hotărârea Guvernului nr. 1234/2018 privind condiţiile de salarizare a perso­nalului din instituţiile de învăţământ care funcţionează în regim de autogestiune financiar-economică; Codul Educației al Republicii Moldova şi alte acte legislative şi normative care conțin norme privind dreptul muncii.

Prezentul CCM se referă la salariaţii UTM, care au împuternicit reprezentanţii săi să participe la negocierile colective, să elaboreze şi să încheie CCM în numele lor, precum şi salariaţii care nu sunt membri de sindicat, dar care au solicitat angajato­rului reţineri din salariul lor a mijloacelor băneşti, care sunt transferate lunar la con­tul de decontare al organului sindical, în condiţiile şi în modul stabilit de CCM. În conținutul Contractului colectiv de munca sunt prevăzute angajamente reciproce ale salariaţilor şi angajatorului privind rapor­turile și condițiile de lucru, modul de sala­rizare şi garanţiile social-economice pen­tru salariaţii UTM – suplimentare la cele prevăzute de Codul Muncii al Republicii Moldova şi de alte acte normative.

Prezentul CCM a fost încheiat pe o pe­rioadă de 3 ani şi a intrat în vigoare din momentul semnării de către părţi.

Sperăm că exemplul uneia dintre cele mai bune Universități din țară va fi urmat și de către administrațiile altor institușii de învățământ și nu numai, unde grija față de salariați este o prioritate primordială.

Cu ocazia Zilei Internaționale a So-lidarității Oamenilor Muncii, Organizația Internațională a Muncii, a solicitat într-o Declarație adresată lucrătorilor, angaja­torilor, guvernelor, organizațiilor inter-naționale, să își unească forțele pentru a aduce în lumea muncii justiție și demnita­te pentru toți.

“Anul acesta celebrăm din nou ziua de 1 Mai sub umbra pandemiei COVID-19. Acum trebuie să conștientizăm că nimeni nu este în siguranță atât cât toată lumea nu este în siguranță. Nimeni nu-și poate permite să fie indiferent față de situația altor oameni în fața fragilității lumii in­terdependente pe care am construit-o. Solidaritatea este cheia supraviețuirii și prosperității noastre comune”, se arată în Declarația OIM.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și