21 iulie 2024
Chisinau
Social

Acces interzis pentru inspectorii de muncă la documentele unei întreprinderi

Loading
Social Acces interzis pentru inspectorii de muncă la documentele unei întreprinderi
Acces interzis pentru inspectorii de muncă la documentele unei întreprinderi
cariera

Foto: cariera.com

 

Mai mulţi salariaţi de la SA „Cariera de granit şi pietriş din Soroca” au depus, în ultimul timp, plângeri la Inspecţia Teritorială a Muncii Drochia în legătură cu faptul că nu-şi pot primi salariile pentru câteva luni. Ajunşi la faţa locului, inspectorii de muncă nu şi-au putut exercita atribuţiile, pe motiv că nu au avut acces la documentele solicitate. 

 

Alexandru Vovc, inspector principal teritorial de muncă, a comunicat pentru „Vocea popo­rului” că, în cadrul unei vizite repetate la aceeaşi întreprindere, reprezentanţii unităţii au accep­tat totuşi să le prezinte documen­tele necesare.

„Data trecută, noi am intrat pe teritoriul unităţii, dar cei de acolo ne-au spus că nu ne oferă nici un document fără acordul directoru­lui, care pentru moment lipsea. Ne-au cerut să scriem o cerere în acest sens, ceea ce contravine legislaţiei. Zilele trecute, ne-au prezentat deja toate informaţiile necesare”, a concretizat Alexan­dru Vovc.

 

Proces-verbal cu privire la contravenţie

 

La rândul său, Angela Ghere­ga, inspector principal de muncă al aceleiaşi structuri, a precizat că, în timpul primei vizite a con­trolorilor, contabila întreprinde­rii a contactat telefonic condu­cătorul, iar el i-a dat indicaţii să nu prezinte nici un document în lipsa lui.

Refuzul în cauză contravine legislaţiei în vigoare. În consecinţă, inspectorii de muncă au per­fectat un proces-verbal cu privire la contravenţie şi urmează să-l expedieze structurilor de poliţie.

Angela Gherega a specificat că, în total, la Inspecţia Teritorială a Muncii Drochia au fost depuse şapte petiţii din partea angajaţi­lor de la SA „Cariera de granit şi pietriş din Soroca”. Trei dintre acestea au fost deja satisfăcute.

 

g_social

Am indicat şi sindicatul printre semnatarii procesului-verbal de control

 

Oamenii se plâng pe faptul că nu le sunt achitate salariile pe câteva luni. Datoriile sunt, în medie, pentru trei luni. Lucrăto­rii care au depus cereri de elibe­rare din serviciu nu şi-au primit însă leafa nici pentru luna aprilie a acestui an, a menţionat Angela Gherega.

Întreprinderea respectivă dis­pune în prezent de aproxima­tiv 130 de angajaţi, dintre care 15 sunt femei. Pe 7 iulie 2015, re­stanţele salariale erau de peste 1 mln. 136 de mii de lei.

Angela Gherega a precizat că printre cei care urmau să semne­ze procesul-verbal întocmit de in­spectorii de muncă în urma con­trolului efectuat la întreprinderea în cauză figurau şi reprezentanţii organizaţiei sindicale.

„Noi am indicat sindicatul în procesul-verbal de control. Şi ei urmau să semneze acest docu­ment, dar am fost informaţi că liderul sindical stă mai mult la Bălţi şi nu prea vine la Soroca”, a mai adăugat Angela Gherega.

 

Cauza problemelor economice

 

Alexandru Griţunic, directorul SA „Cariera de granit şi pietriş din Soroca”, a declarat că proble­mele economice cu care se con­fruntă această unitate ar fi gene­rate de situaţia generală din ţara noastră.

„La întreprinderea noastră, problemele economice s-au iscat din cauza unor acţiuni ale Guver­nului anterior, care au dus la fur­tul unui miliard de euro din băn­cile moldoveneşti. În consecinţă, acum toată ţara se confruntă cu probleme economice, iar multe întreprinderi au datorii la plata salariilor pe două-trei luni”, a ar­gumentat Alexandru Griţunic.

Directorul unităţii de la Soroca a mai motivat că unul dintre cei mai importanţi clienţi ai acestei întreprinderi urma să achite, zi­lele trecute, pentru producţia ce i-a fost livrată o sumă mare de bani, din care să fie achitate re­stanţele salariale.

„Datoriile pe care le avem la achitarea salariilor sunt pentru iunie şi iulie, iar pentru august încă nu au fost calculate. Suma acestor datorii este atât de con­sistentă pentru că şi salariile pe care le plătim lucrătorilor sunt mari şi constituie şapte-opt mii de lei lunar”, a afirmat Alexandru Griţunic.

 

Lucrătorii vor fi pedepsiţi

 

Solicitat să comenteze refu-zul din partea reprezentanţilor întreprinderii de a prezenta in­spectorilor de muncă actele so­licitate, directorul SA „Cariera de granit şi pietriş din Soroca” a spus că va afla cauza exactă a acestei situaţii şi îi va pedepsi pe cei vinovaţi.

„Dacă oamenii noştri nu le-au prezentat inspectorilor de muncă documentele necesare, vor fi pe­depsiţi. Ei pot să spună că eu nu le-am permis, dar eu mă voi cla­rifica cu aceasta. Trebuie să ştiu exact de ce s-a întâmplat acest lucru”.

Şi cu referire la existenţa unui dialog social la nivel de unitate, Alexandru Griţunic a afirmat ini­ţial că salariaţii de la întreprinde­re nu sunt asociaţi în organizaţii sindicale.

Ulterior, acesta a recunoscut că astfel de structuri există şi nu doar una, ci tocmai două, dar s-a grăbit să susţină că fiecare dintre ele au doar câte un singur mem­bru.

 

Indiferenţă vs. interes

 

Deşi a declarat mai întâi că-i este indiferent dacă la întreprin­dere sunt sau nu organizaţii sin­dicale şi că în general nu discută cu lucrătorii pe astfel de teme, pe parcurs, Alexandru Griţunic a dezvăluit că ar fi vorbit, acum două luni, cu preşedintele unui comitet sindical. Liderul sindi­cal i-ar fi spus că în organizaţia respectivă ar mai fi rămas doi membri şi cu el – trei, numărul minim pentru constituirea unei astfel de structuri.

Angajatorul a negat şi că asu­pra membrilor de sindicat de la unitate s-ar fi exercitat presiuni ca să părăsească această organizaţie de reprezentare a drepturilor şi intereselor lucrătorilor. El a adă­ugat că este conştient de faptul că aceste acuzaţii sunt serioase şi că ele ţin de legislaţia penală.

 

Protecţie sindicală 

 

Victor Talmaci, preşedintele Federaţiei „Sindicons”, căreia îi este afiliată una dintre organiza­ţiile sindicale de la unitatea sus-menţionată, a precizat pentru „Vocea poporului” că, acum câţi­va ani, relaţiile cu acest angajator au fost bune. Mai mult, „Sindi­cons” a contribuit la soluţionarea unor probleme economice ale în­treprinderii.

Iniţial, din organizaţia sindi­cală afiliată „Sindicons” făceau parte majoritatea salariaţilor de la această întreprindere. O bună parte dintre aceştia s-au conce­diat însă, pe parcurs, din cauza problemelor economice de la întreprindere, dar şi a atitudinii administraţiei faţă de problemele sociale.

„Comunicarea cu lucrătorii prin intermediul reprezentanţi­lor acestora – sindicatul – ar fi în beneficiul angajatorului. Pentru aceasta e necesar ca angajatorul să dialogheze cu oamenii, să le asculte nevoile, iar după posibili­tăţi, să le creeze condiţii de viaţă şi de muncă. În multe cazuri, nici salariile mari nu pot înlocui acest dialog. Cunoaştem întreprinderi unde angajaţii primesc mulţi bani şi nu sunt motivaţi, pentru că îşi doresc altceva, dar nu sunt auziţi”, a menţionat Victor Tal­maci.

Preşedintele „Sindicons” a adăugat că au existat discuţii cu administraţia acestei întreprin­deri privind constituirea unei singure organizaţii sindicale pe baza celor două existente în pre­zent şi acest lucru a fost dorinţa oamenilor, nu însă şi a conduce­rii unităţii.

„Cred că cel mai bine ar fi să ne întâlnim cu administraţia şi, în faţa oamenilor, să punem în discuţie problemele existente”, a concluzionat Victor Talmaci.

 

 

Инспекторам труда запрещают доступ к документам предприятия

 

Целый ряд работников АО «Cariera de granit şi pietriş din Soroca» подал в последнее время в Дрокиевскую территориальную инспекцию труда жалобы на то, что они не могут получить зарплату за несколько месяцев. По прибытии на место инспекторы труда не смогли выполнить свою работу, поскольку им не обеспечили доступ к запро­шенным документам.

 

Александру Вовк, главный территориальный инспектор труда, заявил газете «Vocea poporului», что в ходе повторно­го посещения экономического агента, его представители все же согласились выдать необходи­мые документы.

«В прошлый раз мы приш­ли на территорию предприятия, но там нам сказали, что не пре­доставят никаких документов без согласия директора, которо­го на тот момент не было на ме­сте. Они потребовали от нас на­писать заявление на этот счет, что противоречит законодатель­ству. На днях они уже предста­вили нам всю необходимую ин­формацию», – пояснил наш со­беседник.

 

Протокол о правонарушении

 

В свою очередь главный ин­спектор труда этой же структу­ры Анжела Герега сообщила, что в ходе первого посещения про­веряющих, бухгалтер предприя­тия связалась по телефону с ру­ководителем, который распоря­дился, чтобы она не представля­ла никаких документов в его от­сутствие.

Данный отказ противоречит действующему законодатель­ству. В итоге, инспекторы тру­да составили протокол о право­нарушении и должны направить его органам полиции.

По словам Анжелы Герега, в общей сложности от работников АО «Cariera de granit şi pietriş din Soroca» в Дрокиевскую террито­риальную инспекцию труда по­ступило семь жалоб. Три из них уже удовлетворены.

 

g_social

Профсоюзам также предложили подписать протокол о проверке

 

Люди жалуются, что им уже несколько месяцев не выдают заработную плату. Задолженности накопились в среднем за три месяца. Работники, пода­вшие заявления об увольнении, однако, не получили свое жало­вание даже за апрель нынешне­го года, сказала Анжела Герега.

В настоящее время на этом предприятии работают при­мерно 130 человек, в том чис­ле 15 женщин. По состоянию на 7 июля 2015 года задолженности по зарплате превышали 1 млн 136 тыс. леев.

Анжела Герега пояснила, что среди тех, кто должен был под­писать протокол, составленный инспекторами труда по факту проверки на предприятии, зна­чились и представители профсо­юзной организации.

«Мы указали и профсоюз в протоколе о проверке. Они тоже должны были подписать дан­ный документ, однако нам со­общили, что профсоюзный ли­дер больше времени находится в Бельцах, а в город Сорока приез­жает редко», – подчеркнула Ан­жела Герега.

 

Причина экономи­ческих проблем

 

Директор АО «Cariera de granit şi pietriş din Soroca» Александру Грицуник пояснил, что эконо­мические сложности, с которы­ми сталкивается хозяйствующий субъект, обусловлены общей си­туацией в нашей стране.

«Экономические проблемы на нашем предприятии возникли из-за некоторых действий пред­ыдущего правительства, повлек­ших за собой хищение одного миллиарда долларов из молдав­ских банков. В итоге теперь вся

страна сталкивается с эконо-мическими неурядицами, а у многих предприятий образо-вались задолженности по вы­плате зарплат за два-три ме­сяца», – отметил Александру Грицуник.

По словам директора АО «Cariera de granit şi pietriş din Soroca», один из крупнейших клиентов сорокского предпри­ятия должен был перечислить большую сумму за поставлен­ную продукцию. За счет этих де­нег предполагалось погасить за­долженности по зарплате.

«У нас есть долги по зарпла­те за июнь и июль, за август они еще не были подсчитаны. Сумма этих долгов столь велика пото­му, что и зарплаты, которые мы выплачиваем нашим работни­кам, довольно высокие – они со­ставляют по семь-восемь тысяч леев в месяц», – заявил Алексан­дру Грицуник.

 

Работники будут наказаны

 

На просьбу прокомментиро­вать отказ представителей пред­приятия представить инспекто­рам труда необходимые доку­менты, директор АО «Cariera de granit şi pietriş din Soroca» зая­вил, что он узнает точную при­чину такого положения дел и на­кажет виновных.

«Если наши люди не предста­вили инспекторам труда необ­ходимые документы, они будут наказаны. Они могут говорить, что это я им не позволил, но я с этим разберусь. Я должен точно знать, почему это произошло», – сказал директор.

Что касается существования социального диалога на уровне предприятия, Александру Гри­цуник отметил в начале, что ра­ботники предприятия не объе­динены в профсоюзные органи­зации. Затем он признал, что та­кая структура существует и не одна, а две, но тут же поторопил­ся уточнить, что в каждой из них только по одному члену.

 

Безразличие vs. интерес

 

Хотя в самом начале Алек­сандру Грицуник заявил, что ему безразлично есть или нет на предприятии профсоюзные ор­ганизации и что вообще не го­ворит с работниками на такие темы, впоследствии он сообщил, что два месяца назад беседовал с председателем профсоюзного комитета. Профсоюзный лидер сказал ему, что в соответствую­щей организации осталось два члена, а вместе с ним три – ми­нимальное число для учрежде­ния данной структуры.

Работодатель отрицал и то, что на членов профсоюза пред­приятия оказывалось давление с тем, чтобы они покинули эту организацию, представляющую права и интересы работников.

Он добавил, что осознает се­рьезность этих обвинений, под­падающих под уголовное зако­нодательство.

 

Профсоюзная защита

 

Виктор Талмач, председатель Федерации «Sindicons», в кото­рую входит одна из действую­щих на предприятии профсоюз­ных организаций, уточнил для «Vocea poporului», что несколь­ко лет назад отношения с этим работодателем были гораздо лучше. Более того, «Sindicons» даже способствовал разреше­нию некоторых экономических проблем предприятия. В самом начале членами профсоюзной организации, входящей в Феде­рацию «Sindicons», было боль­шинство работников данного предприятия. Однако со време­нем часть из них уволилось из-за экономических проблем на предприятии, а также из-за от­ношения администрации к со­циальным проблемам.

«Общение с работниками по­средством их представителей – профсоюза – идет на пользу са­мому работодателю. Для этого нужно, чтобы работодатель под­держивал связь с людьми, выслу­шивал их пожелания и по воз­можности создавал им достой­ные условия труда и жизни. За­частую даже высокие зарплаты не могут заменить этот диалог. Мы знаем предприятия, где ра­ботники получают высокие зар­платы, но не мотивированы, так как хотят другого, но их не слы­шат», – сказал Виктор Талмач.

Председатель «Sindicons» от­метил, что велись переговоры с администрацией этого предпри­ятия о создании единой профсо­юзной организации на базе двух существующих в настоящее вре­мя, такого было желание людей, но не руководства предприятия.

«Думаю, лучше встретиться с администрацией и перед людь­ми выставить на обсуждение су­ществующие вопросы», – поды­тожил Виктор Талмач.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand