21 iulie 2024
Chisinau
Dialoguri

Victoria Niţă: „Dialogul social constructiv inspiră membrilor de sindicat din sectorul energetic spiritul de stabilitate”

Loading
Dialoguri Victoria Niţă: „Dialogul social constructiv inspiră membrilor de sindicat din sectorul energetic spiritul de stabilitate”
Victoria Niţă: „Dialogul social constructiv inspiră membrilor de sindicat din sectorul energetic spiritul de stabilitate”

nita

 

Interviu cu preşedintele Federaţiei Sindicale „Sindenergo”, Victoria Niţă.

 

– Doamna Victoria Niţă, în octom­brie 2015, la ultimul congres al Federaţiei „Sindenergo”, aţi fost aleasă în calitate de preşedintă a acestei organizaţii sindicale. Ce aţi reuşit să faceţi timp de un an pentru a îmbunătăţi situaţia sa­lariaţilor de la întreprinderile din sectorul electroenergetic?

– Energetica este un sector important al economiei naționale a Republicii Moldova, reprezintă o ramură strategică și specifică. Datorită importanței domeniului, majo­ritatea întreprinderilor din sectorul elec­troenergetic, precum ÎS „Moldelectrica”, SA „Termoelectrica”, SA „RED-Nord”, SA „RED-Nord-Vest”, SA „CET-Nord”, sunt gestionate de stat prin intermediul Mi­nisterului Economiei și doar câteva între­prinderi sunt cu capital privat. Salariații care muncesc la aceste întreprinderi po­sedă cunoștințe speciale în domeniu, sunt angajați în bază de concurs, ținându-se cont de profesionalism și calificare. În con­text, vreau să menționez că și activitatea federației are specificul său, fiind îndrep­tată spre apărarea drepturilor de muncă și a intereselor profesionale ale angajaților, membri de sindicat.

Pe parcursul acestui an, activitatea fe­deraţiei a fost orientată spre dezvoltarea parteneriatului şi a dialogului social, se­curităţii şi sănătăţii în muncă, intereselor cultural-sportive, lucrul cu tineretul, atra­gerea noilor membri de sindicat,  colabora­re internațională.

Pentru început, am perfectat și elaborat documentele ce țin de organizarea și regle­mentarea activității federației. În scopul instruirii activului sindical și a tinerilor sindicaliști, au fost organizate seminare și training-uri.

În această perioadă am întreprins vizi­te de lucru practic la toate întreprinderile din ramură, unde am avut discuții con­structive cu managerii și cu reprezentanții salariaților.

Cu părere de rău, ponderea cadrelor ti­nere cu vârsta de până la 30 de ani în do­meniul electroenergetic constituie doar 19 la sută din numărul angajaților. Este regretabil faptul că tinerii specialiști după obținerea studiilor superioare nu aplică cunoştinţele acumulate la întreprinderi­le din domeniul energetic, chiar dacă în acest sector  salariile sunt comparabil mai mari decât în alte sectoare ale economiei naționale. Conform statisticii, în medie, salariul unui angajat din electroenergeti­că este de 5513 lei, iar salariul unui tânăr specialist constituie aproximativ 3000 de lei. Crearea unor condiții specifice, precum acordarea spaţiului locativ gratuit, tichete­lor de masă și a concediilor suplimentare plătite, ar fi un factor motivant  pentru  atragerea tinerilor specialiști. În lipsa în­lesnirilor enumerate, tinerii preferă să ple­ce peste hotare, pentru că acolo sunt mai bine plătiţi. De exemplu, în România, sa­lariul în sectorul electroenergetic este de 500-600 de dolari SUA.

O altă problemă actuală cu care se con­fruntă membrii de sindicat este 

reducerea cadrelor după optimizarea cheltuielilor întreprinderilor. De exemplu, pe parcur­sul perioadei 2015-2016, la unele unități au fost reduse circa 150 de persoane. În urma negocierilor dintre reprezentanții salariaților și angajatori, persoanelor dis­ponibilizate li s-au propus funcţii vacante și instruire, în scopul recalificării.

 

– Ce revendicări aţi înaintat faţă de Guvern? 

– Revendicările cele mai importante au fost înaintate autorității de resort în proce­sul negocierilor privind modificarea și pre­lungirea Convenţiei colective din sectorul electroenergetic al economiei naţionale din Republica Moldova pentru anii 2016-2020. Datorită importanței deosebite a sectorului și gestionării acestuia de către stat, proble­melor li se acordă o atenție sporită, astfel încât acestea sunt soluţionate eficient. La compartimentul salarizare, restanțe prac­tic nu există, cu excepția întreprinderilor cu capital privat, care au restanțe de câteva luni. Un fapt îmbucurător este lipsa salari­zării în plic.

Cu mai multe probleme se confruntă salariații întreprinderilor „Energoproiect” şi „Energoreparaţii”, care, în condițiile economiei de piață, au puţine comenzi.

 

–  Cum încearcă sindicatele să so­luţioneze problemele respective? 

– Prin negocieri. Efectuăm vizite la în­treprinderi, la solicitarea organizaţiilor sindicale primare. Încercăm să aplanăm situaţiile de conflict la nivel de unitate. Avem preşedinţi ai organizaţiilor sindicale primare foarte competenți, ei solicită aju­torul conducerii federaţiei doar când nu se descurcă. Vreau să menţionez  faptul că 93 la sută dintre întreprinderi au contrac­te colective de muncă la nivel de unitate. La celelalte întreprinderi negocierile con­tinuă. Dialogul social constructiv inspiră membrilor de sindicat din sectorul energe­tic spiritul de stabilitate.

 

– La 2 martie anul curent, aţi sem­nat Convenţia colectivă la nivel de ramură pentru 2016-2020… 

– Spre deosebire de legislaţia naţiona­lă, convenţia prevede un șir de înlesniri și garanții pentru membrii de sindicat. De exemplu, ambii părinţi care au copii în clasele primare au dreptul să îşi ia două zile libere la începutul și la sfârşitul anului şcolar. Totodată, preşedintelui comitetului sindical de la întreprindere i se stabileşte un coeficient de majorare a salariului de la 2,2 până la 2,7, în funcţie de numărul mem­brilor de sindicat. În cazul în care are loc li­chidarea unităţii, se reduc statele de perso­nal din unitate sau se schimbă proprietarul unităţii, persoanelor disponibilizate cărora le-a rămas un an până la atingerea vârstei de pensionare li se achită o indemnizație lunară din mijloacele întreprinderii, echi­valentă cu 70% din salariul mediu de la unitate. Convenţia prevede că angajatorii trebuie să prevadă mijloace pentru ocroti­rea sănătății și protecția muncii la unitate, de cel puțin 2% din fondul anual de remu­nerare a muncii.

Deoarece această ramură este cu risc sporit de accidente de muncă şi de trauma­tisme, este necesară o supraveghere conti­nuă. Acest lucru este efectuat atât de către reprezentanţi ai salariaților, cât şi de către specialişti ai angajatorului. Din aceste 2%, se procură echipamente de protecţie: îm­brăcăminte, încălţăminte, produse de igi­enă.

 

– Câte accidente de muncă au avut loc la întreprinderile din sectorul electroenergetic pe parcursul lui 2015 şi de la începutul anului cu­rent? 

–  Cu părere de rău, în anul 2015 a fost înregistrat un accident de muncă ce s-a soldat cu deces. Organizaţia sindicală de la întreprindere a acordat familiei persoanei decedate un ajutor material substanţial. Potrivit  prevederilor Convenţiei colective la nivel de ramură, pentru restabilirea să­nătăţii salariatului, care a suferit în urma accidentului de muncă produs din vina unităţii, angajatorul alocă mijloace finan­ciare până la însănătoşirea lui deplină. Dacă accidentul de muncă s-a soldat cu de­ces,  angajatorul acoperă total cheltuielile legate de înmormântarea salariatului. De la începutul anului 2016 nu s-a produs nici un accident de muncă.

Convenţia la nivel de ramură acordă o mare atenţie sănătăţii salariaţilor. Astfel, potrivit documentului, angajatorii sunt obligaţi să finanţeze activitatea unui punct medical, a unei cantine la întreprindere şi compensează parţial cheltuielile legate de tratamentul angajaţilor. În acest sens, ma­joritatea întreprinderilor din domeniu au centre sau puncte medicale, acestea sunt asigurate cu specialişti de profil şi dotate cu utilaj și medicamente. O dată în an, la prezentarea documentelor confirmative, atât sindicatele, cât şi angajatorii, compen­sează parţial cheltuielile legate de odihna şi tratamentul salariaţilor. La procurarea bi­letelor pentru odihna copiilor în tabere de vară, angajatorul achită 60%, iar comitetul sindical – 40%. În final, aș vrea să urez tu­turor salariaților care sunt membri de sin­dicat spor în muncă, stabilitate, salarii de­cente, activitate fără accidente, conlucrare și susținere din partea angajatorilor!

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand